RO | Kamerbrief over de situatie bij luchtvaartmaatschappij Insel Air

Dijksma: De situatie is vooral bij de luchtvaartinspectie op Curaçao zeer zorgelijk

Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectie had onderzoek gedaan naar de veiligheidssituatie bij de luchtvaartmaatschappij Insel Air.

Het rapport van het onderzoek zit als bijlage bij de brief (Bijlage 1 ILT-rapportage). Het rapport bevat het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectie had onderzoek gedaan naar de veiligheidssituatie bij de luchtvaartmaatschappij Insel Air.

Datum: 21 februari 2017
Betreft: De situatie bij luchtvaartmaatschappij Insel Air

Geachte voorzitter,

Op 3 februari 2017 hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en ik uw Kamer geïnformeerd over de veiligheidssituatie van de luchtvaartmaatschappij Insel Air en ons besluit om uit voorzorg rijksambtenaren niet meer met Insel Air International BV te laten vliegen. In deze brief breng ik u op de hoogte van de acties die sindsdien zijn ondernomen. Separaat ontvangt u de beantwoording van de vragen die de leden Pechtold en Belhaj (beiden D66) op 14 februari jl. hebben gesteld inzake berichten over de situatie bij de luchtvaartmaatschappij Insel Air.

Uitkomsten inspecties ILT
Inmiddels heeft een team van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de week van 5 februari 2017 gezamenlijk met de lokale luchtvaartautoriteiten inspecties uitgevoerd en mij daarover gerapporteerd met daarin een onderscheid tussen de situatie op Curaçao en Aruba. In de bijlage bij deze brief treft u de ILT-rapportage aan. In deze rapportage is ondermeer het onderstaande opgenomen.

De Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA) ontbeert het aan een correcte wettelijke borging. Daarnaast voldoen onderdelen van de Curaçaose wetgeving niet aantoonbaar aan de internationaal gestelde normen. De CCAA beschikt over onvoldoende deskundig personeel, onvoldoende structuur en er is geen goede aansturing. De ILT concludeert ook dat er onvoldoende onafhankelijkheid van de CCAA is ten opzichte van Insel Air International.

Insel Air International blijkt aan essentiële onderdelen van de luchtvaartwetgeving niet te voldoen, waardoor er sprake is van een te hoog veiligheidsrisico. Het toezichtsysteem van de CCAA heeft dit niet kunnen voorkomen. Daarnaast heeft de ILT onvoldoende zicht op de overeenkomsten die met andere luchtvaartmaatschappijen zijn gesloten over de huur van vliegtuigen (de zogenaamde wet-leaseovereenkomsten).

De Arubaanse toezichtautoriteit Department of Civil Aviation (DCA) beschikt over personeel met ruime en gevarieerde ervaring, een goede structuur en aansturing, waar interne procedures zijn vastgelegd. Opvallend is dat het toezicht vooral gericht is op inspecties van de dagelijkse praktijk – zogeheten productinspecties – en in beperkte mate op systeemniveau. Insel Air Aruba blijkt aan essentiële onderdelen van de luchtvaartwetgeving niet te voldoen, waardoor er sprake is van een te hoog veiligheidsrisico. Het toezichtsysteem van de DCA heeft dit niet kunnen voorkomen.

Afspraken met Curaçao en Aruba
Bovengenoemde veiligheidsrisico’s vragen om actie. Na eerder overleg op 9 februari jl. met minister Rhuggenaath van Economische Ontwikkeling en minister Camelia-Römer van Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Planning, beiden van Curaçao, heb ik afgelopen week opnieuw contact gehad met minister Camelia-Römer. Zij heeft namens Curaçao ingestemd met assistentie van ILT en de overdracht van de daarbij behorende bevoegdheden om toezicht te houden op Insel Air International BV en om de huidige wet-leaseovereenkomsten te beoordelen. Daarnaast gaat meer intensief worden samengewerkt met de ILT en het beleidsdepartement van IenM om de luchtvaartautoriteiten van Curaçao te versterken, de wettelijke basis te verzekeren en om effectief toezicht te kunnen gaan houden.

Vervolgens heb ik op 20 februari jl. op Aruba gesproken met de Arubaanse minister De Meza van Toerisme, Transport, Energie en Milieu. Wij hebben afgesproken dat ten aanzien van Insel Air Aruba de ILT formeel wordt betrokken bij de hercertificering en daarmee een toekomstig besluit of de toestellen die aan de grond staan toestemming krijgen om weer te gaan vliegen. Daarnaast zullen de autoriteiten van Aruba en Nederland meer samenwerken om de kwaliteit van de toezichtsautoriteit van Aruba te versterken. Hiertoe worden aan de ILT formele bevoegdheden toegekend.

Tot slot is zowel met Curaçao als Aruba afgesproken spoedig een samenwerkingsprotocol te ondertekenen en separate formeel juridische afspraken te maken over de benodigde bevoegdheden voor ILT om bovengenoemde taken op zeer korte termijn te kunnen gaan verrichten.

Tenslotte
De uitkomsten van de gezamenlijke inspecties en de afspraken met mijn ambtscollega’s van Curaçao en Aruba stemmen mij positief om in gezamenlijkheid de veiligheid van Insel Air te borgen.

Totdat de ILT mij het signaal geeft dat de veiligheid goed is geborgd, handhaven de minister van BZK en ik het eerder ingestelde reisverbod voor ambtenaren. Ik zal de Kamer van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Sharon A.M. Dijksma

Bron: Rijksoverheid

Naschrift KKC

2017 02 21 Situatie Luchtvaartmaatschappij Insel Air by Black Lion on Scribd

2017 02 21 Situatie Luchtvaartmaatschappij Insel Air Bijlage 1 Ilt Rapportage by Black Lion on Scribd

6 Reacties op “RO | Kamerbrief over de situatie bij luchtvaartmaatschappij Insel Air

 1. Dit schrijven laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het zou van visie getuigen als de bestuurlijk verantwoordelijken nu de juiste beslissingen namen een Insel Air op deskundige wijze liquideerden. Deze maatschappij heeft gezien het enorme wanbeheer geen enkel recht van bestaan meer, liquidatie zal de belastingbetaler op termijn vele miljoenen besparen.

 2. Wat heeft die mevrouw Gonzalez-Manuel dan al die tijd zitten doen bij de CCAA sinds zij daar, ongehinderd door een gebrek aan kennis van zaken en enig initiatief, de leiding heeft? En voor haar, G. Hollander? Waarom handhaaft minister Camelia-Römer deze incapable ambtenaren?

 3. Zal wel weer worden afgedaan als kolonialisme.
  Nederland moet zich nergens mee bemoeien, wij weten het wel beter. Niet waar Peppi en Kokki ? Niet waar Schotte ? Niet waar Dos Santos ?
  We zijn inmiddels erger dan een derdewereldland. Zij houden zich ook niet aan de voorschriften, maar ze kunnen hard maken dat ze die niet kennen. Hier interesseert het ons geen ene meter, gaat immers alleen om het vullen van de achterzak.

 4. En van der Kwast drinkt in de Heeren een glas, doet er en plas, en alles blijft zoals het was.

  Wanbeleid door volstrekt oncapabele bestuurders als Heerenveen en Lippinkhof wordt beloond met 30 miljoen gemeenschapsgeld.

 5. De brief van het Ministerie wordt uiteraard in diplomatieke taal geschreven. Als je tussen de regels door leest kom je tot de conclusie dat het een grote kl…zooi is !
  Wat gebeurt er met de vele verantwoordelijken ?
  Niets waarschijnlijk. Ze steunen elkaar allemaal want er zijn velen schuldig . Ik ben benieuwd naar het rapport commissie Ys. Vermeldt er waarschijnlijk ook niks over. Kan ook niet. Hij kan zijn vrienden toch niet erbij lappen. Commissie Ys was dan ook een opzetje van de clique

 6. Hoe kun je als bedrijf (en regering) zo onverantwoord te werk gaan? Heeft het Openbaar Ministerie nog meer bewijsmateriaal nodig om een strafrechtelijk onderzoek te starten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *