RvA: Noodzaak drastische maatregelen AOV onduidelijk

WILLEMSTAD — Volgens de Raad van Advies (RvA), het hoogste adviesorgaan van de regering, geeft de memorie van toelichting voor de aanpassingen van de algemene ouderdomsverzekering (AOV) weinig zicht op de noodzaak van drastische maatregelen en schiet het daarom op veel punten tekort. Als de overheid meer duidelijkheid zou verschaffen, zal het draagvlak voor het ontwerp ook stijgen, aldus de RvA.

De regering heeft op 18 december vorig jaar om een spoedadvies gevraagd op de te wijzigen landsverordening van de AOV en de Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AWW).
De aanpassingen hebben als doel het AOV-fonds solvabel te maken en te houden.
Om die reden wordt de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd van 60 naar 65 jaar.

Volgens de RvA moet de overheid de in te voeren maatregelen goed afwegen en bedacht zijn op de neveneffecten van deze maatregelen.
Waar kan moet de overheid met flankerend beleid komen om het nadeel van de wijzigingen zo veel mogelijk te minimaliseren of te verzachten.
De RvA adviseert de regering de memorie van toelichting dusdanig aan te passen dat deze voor het breder publiek een meer verduidelijkend en informatief karakter krijgt.
Dit zal de maatschappelijke draagvlak voor het ontwerp vergroten.

Zo wordt onder meer het effect van de verhoging van de AOV-leeftijd in één keer van 60 jaar naar 65 jaar onvoldoende cijfermatig onderbouwd.
De cijfermatige informatie en de grafiek in de memorie van toelichting worden onvoldoende onderbouwd en toegelicht en zijn zeer moeilijk leesbaar.
Bovendien zijn deze berekeningen gemaakt toen het de bedoeling was om de nieuwe regeling per 1 januari 2012 in werking te doen treden.

“Evenmin wordt in de memorie van toelichting de mogelijkheid van een gefaseerde verhoging van de AOV-leeftijd en een verhoging in één keer tegen elkaar afgezet om de behoefte aan een dergelijke zware aanpak als in het ontwerp wordt voorgesteld, te ondersteunen en wellicht meer acceptabel te maken. Daarbij zijn onder andere de huidige positie van het AOV-fonds en de neveneffecten van een verhoging in één keer relevant om aan te kunnen tonen of een gefaseerde verhoging al dan niet doeltreffend is, en of er niet tijdelijke maatregelen kunnen worden getroffen om de verhoging van de AOV-leeftijd geleidelijk over een aantal jaren te doen plaatsvinden”

, aldus de RvA.

Alternatieven
In het belang van de sanering van het AOV-fonds stelt de RvA voor om de kerstbonus tijdelijk af te schaffen in een periode die moet leiden naar een geleidelijke verhoging van de AOV-leeftijd.
Ook adviseert de RvA de regering de controle op de afdracht van AOV-premie van verzekerden respectievelijk de toeslag van werkgevers, zowel in het formele als in het informele circuit te intensiveren.
Tot slot adviseert de regering de mogelijkheid te onderzoeken om op lange termijn additionele fiscale faciliteiten te introduceren waarbij het voor de burger toegankelijker wordt om ook zelf voor zijn ouderdomsvoorziening te zorgen.
Hierdoor kan de burger zelf zijn toekomstig inkomen scheppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *