AD | Sanctieverordening risicovol

Staten niet zomaar akkoord

omayraWillemstad – De aanpassing van de Sanctielandsverordening brengt risico’s met zich mee die momenteel niet kunnen worden overzien. Dat staat in de Memorie van Toelichting (MvT) van de wijziging in de ‘Sanctielandsverordening’ die gisteren in de Staten is behandeld.

Advertentie

De Sanctielandsverordening houdt in dat Curaçao meegaat in opgelegde sancties tegen landen die niet voldoen aan internationale afspraken over de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde.
De wijziging is ingediend door de Raad van Ministers (RvM) die er in de MvT met betrekking tot deze grote risico’s aan toevoegt dat het overleg in Koninkrijksverband in elk geval wordt voortgezet.
Dit ‘overleg’ gaat onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang niet ver genoeg.

,,Er moet een voorziening zijn waarbij we met dit risico kunnen omgaan en de risico’s ook beter kunnen overzien. Ik loop niet weg voor de verantwoordelijkheden en het feit dat we onderdeel zijn van het Koninkrijk en daarin moeten samenwerken en moeten kiezen om te behoren tot een blok dat ons ook sterk maakt, maar we moeten ook de risico’s gezamenlijk kunnen dragen. Daarvoor moet een voorziening gecreëerd worden en ‘in place’ zijn, zoals bijvoorbeeld een speciale commissie, nog voordat de wet van kracht wordt.”

En dat die risico’s dichterbij zijn dan we mogelijk denken bracht Gerrit Schotte (MFK) naar voren:

,,Er worden op dit moment sanctiemaatregelen voorbereid door de Verenigde Staten (VS). Moeten we onder het mom van eenduidig beleid, uniformiteit, eenvormigheid en eenheid van beleid deze positie van de VS tegenover Venezuela volgen? Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met de onderhandelingen rond de raffinaderij en PdVSA?”

En daar wringt zich ook de schoen volgens Alex Rosaria (PAIS), want Curaçao is voor wat betreft buitenlands beleid afhankelijk van Nederland, maar op economische gebied geheel autonoom.

,,Hoe gaan we om met het opleggen van economische sancties, en de economische en commerciële belangen van Curaçao die hier mogelijk mee geschaad worden?”

Wet is om EU te dienen

De Sanctiewet van 1997, die ook op Curaçao geldig is, houdt in dat Curaçao meegaat in de door de Verenigde Naties (VN) opgelegde sancties tegen landen die niet voldoen aan internationale afspraken over de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde. Het nieuwe wetsvoorstel voegt eraan toe dat Curaçao ook meegaat in het opleggen van sancties door de Europese Unie (EU), zoals vastgelegd in het Gemeenschappelijk Buitenlandsen Veiligheidsbeleid van de EU en ook de eigen koers die door de Verenigde Staten (VS) en de EU is vastgesteld, ‘buiten de besluiten van de Veiligheidsraad om’, ten aanzien van de islamitische republiek Iran en Syrië.

Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) wijst erop dat er een groot verschil is tussen opgelegde sancties door een wereldorganisatie als de VN en sancties die de belangen van bepaalde werelddelen dienen.

,,Werelddelen waar wij bovendien niet toe behoren”

, aldus Wilsoe die er, samen met anderen zoals Omayra Leeflang, op wijst dat dit in de Memorie van Toelichting (MvT) ook toegegeven wordt:

,,Ontegenzeggelijk verdient het aanbeveling dat in het belang van de eenheid van het Koninkrijk de landen samenwerken. Hierbij dient echter niet uit het oog verloren te worden dat het Europese deel van het Koninkrijk en het Caribische deel, binnen verschillende geopolitieke invloedsferen vallen. Bovendien verschillen de landen aanzienlijk wat betreft de opbouw van de economie.”

De Statenleden zien weliswaar het belang in van het behoren tot een grotere orde, maar hebben er tijdens de vergadering ook op gehamerd dat vooral het eigen belang en de samenleving niet uit het oog verloren mogen worden.

Wilsoe: ,,Wij zitten hier vooral als vertegenwoordiging van het Curaçaose volk. Het is onze taak om de veiligheid en het welzijn van onze gemeenschap te bewaken. Ik zie het dan ook niet als het wegrennen van onze verantwoordelijkheid, het gaat om het leggen van de prioriteiten in deze verantwoordelijkheid en die ligt wat mij betreft bij Curaçao. Let erop dat de aanpassing in deze landsverordening is gelegen in de afspraken die gemaakt zijn op basis van afspraken om ‘het gemeenschappelijke en buitenlands beleid van de EU’ te waarborgen. Wij zijn geen EU. Dit is de realiteit en noem ik niet wegrennen voor onze verantwoordelijkheid. We hebben jarenlang naar deze wet geleefd waarin alleen de VN genoemd wordt. Waarom zouden we ons nu verplicht moeten voegen naar een regionale organisatie als de EU?”

Schotte: ,,We zijn geen makke schapen.”

Naschrift:

Uitvoering onduidelijk

Het wetsvoorstel roept nog een heleboel vragen op voor wat betreft de uitvoering, zo stelde Rosaria tijdens de vergadering. ,,Want als de economische sancties Curaçao treffen, waar moet dit dan besproken worden? Met Nederland of kunnen we hier ons eigen beleid in bepalen? Moet dan de Gevolmachtigde minister in het Rijksoverleg optreden of is er een versoepelingsbeleid mogelijk? Stel we gaan niet mee in het sanctiebeleid van de EU, welke gevolgen heeft dit voor Curaçao en het Koninkrijk? Internationaal gezien zijn ons weer genoeg sancties op te leggen, zoals het op de zwarte lijst zetten bij de Financial Action Task Force (FATF) of andere fiscale lijsten.” En dan nog maar niet te spreken van het uitvoeringsbeleid, zo voegt Rosaria eraan toe: ,,Stel de Taliban wil met een gekaapt vliegtuig op Curaçao landen? Wie moet daar uiteindelijk wel of niet mee akkoord gaan en welk draaiboek ligt ten grondslag aan een besluit dat hierover genomen wordt? Of stel we gaan akkoord met sancties tegen Noord-Korea waar geen wapens naar geëxporteerd mogen worden? Als ik nu een wapenfabriek heb en ik exporteer deze toch naar Noord-Korea. Wie legt mij dan persoonlijk sancties op, en wat voor sancties? De wet mag niet zomaar aangenomen worden om de internationale gemeenschap tevreden te houden, er moet ook goed nagedacht worden over de gevolgen”, zo besluit Rosaria.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *