Schoolbesturen wachten op subsidie gratis onderwijs

Transactie RdK in strijd met statuten

WILLEMSTAD — Voor de schoolbesturen op Curaçao is gratis onderwijs nog geen feit. Zaterdag beloofde waarnemend minister van Onderwijs Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) dat het geld gisteren op de rekening van de schoolbesturen zou worden gestort, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd, zegt Lisette van Lamoen- Garmers, directrice van het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS).

Concrete afspraken tussen het ministerie van Onderwijs en het onderwijsveld zijn er volgens Van Lamoen-Garmers nog niet gemaakt.
Zo weet ze niet of de eerder gemaakte afspraken nog gelden.
De overheid zou per havo/vwo- en sbo-leerling 1500 gulden aan boekengeld financieren. Voor het vsbo keert de overheid 450 gulden per leerling uit. Ook had de overheid eerder toegezegd het lesgeld voor de sbo tot 620 gulden per student te financieren.
Dat is iets lager dan het lesgeld werkelijk bedraagt. Het RKCS rekent 750 gulden per sbo-student. Het is niet bekend of de studenten zelf moeten opdraaien voor het resterende bedrag.

In het weekeinde maakte Wilsoe ook bekend dat Refineria di Kòrsou (RdK) de subsidie voor gratis onderwijs zou voorschieten.
Totaal komt dat neer op 17,2 miljoen gulden. Het is onzeker of de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA), om dit besluit te bekrachtigen, al heeft plaatsgevonden.
Wel zou het geld al naar de Postspaarbank zijn overgemaakt. Volgens Oswald van der Dijs, presidentcommissaris van RdK is het besluit nog niet geformaliseerd. In de statuten van RdK staat onder andere dat de overheids-nv alleen leningen en andere financieringen aan rechtspersonen mag verstrekken waarmee de vennootschap een groep vormt of anderszins verbonden is.

De overheids-nv is belast met het exploiteren van de olieraffinaderij en het opsporen en exploiteren van petroleumbronnen op het eiland.
Besluiten van het bestuur die een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap met zich meebrengen moeten eerst aan de AvA worden overlegd. In het verleden, om exact te zijn in 1988, is de AvA ermee akkoord gegaan dat de kasoverschotten van RdK niet door de aandeelhouder zouden worden onttrokken, maar geherinvesteerd zullen worden in de Curaçaose raffinaderij, om zo het voortbestaan van de raffinaderij op lange termijn te garanderen.
In de onlangs gewijzigde statuten staat echter dat de winst ter vrije beschikking van de AvA staat.

Volgens pressiegroep Fundashon Akshon Sivíl is het ter beschikking stellen van 17,2 miljoen gulden voor gratis onderwijs in strijd met de geest van de Corporate Governance Code en in strijd met het vennootschappelijk belang van RdK doordat het buiten de doelstelling van de overheidsnv ligt.
Het gegeven dat in de op 8 mei jongstleden geïmplementeerde modelstatuten van RdK is opgenomen, dat het gestelde doel van RdK kan worden bereikt, met inachtneming van het algemeen belang en een deugdelijk sociaal economische ontwikkeling van Curaçao, neemt geenszins weg dat de transactie moet vallen binnen het primair gestelde doel van RdK, te weten het uitoefenen van het petroleumbedrijf in de ruimste zin van het woord”, aldus de pressiegroep.
Dat is volgens hen niet het geval. Hierdoor zou de transactie nietig of vernietigbaar zijn.
Verder stelt Fundashon Akshon Sivíl dat de directie van RdK persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld als zij het besluit van de AvA en of Raad van Commissarissen uitvoert om deze transactie te implementeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *