Schotte verzocht zes ton

Verlieslatende Korpodeko moest 600.000 ophoesten

schotte-2013Willemstad – Toenmalig premier Gerrit Schotte (MFK) verzocht medio 2012 hoogstpersoonlijk en ook rechtstreeks aan de op dat moment pas aangestelde Korpodeko- directeur Chesron Isidora om een bedrag van 400.000 gulden en een ander bedrag van 200.000 gulden ineens beschikbaar te stellen.

Advertentie

Dat blijkt uit een brief die nu is opgedoken en in handen is van de redactie.
Het is niet duidelijk of het gevraagde geld ook daadwerkelijk is uitbetaald.
Korpodeko zwijgt namelijk.
Nadat Korpodeko eerst – ondanks herhaalde, schriftelijke, vragen van het Antilliaans Dagblad om een toelichting – geheel niet reageerde, stelde directeur Isidora uiteindelijk het volgende:

,,Korpodeko verstrekt geen informatie over betalingen die beweerdelijk door Korpodeko verricht zijn.”

Zo blijft onbekend of aan het verzoek van Schotte om de 6 ton van de ontwikkelingsbank over te maken toentertijd ook is voldaan.
Als dat is gebeurd, vond het plaats in het jaar dat de ontwikkelingsbank een aanzienlijk verlies van 5,9 miljoen boekte; aldus informatie die onlangs door minister Stanley Palm (PAIS) van Economische Ontwikkeling werd verspreid.
Ook de twee jaren voor 2012 was Korpodeko verlieslatend, namelijk 4,3 miljoen in 2010 en 5,6 miljoen verlies in 2011.
Voor winst moet de ontwikkelingsbank terug naar 2008 en 2009.
In het kader van wederhoor had deze krant aan de directie de vraag gesteld of de door Schotte verzochte betalingen van 400.000 ten behoeve van de FCCA-conferentie (Florida Caribbean Cruise Association) en 200.000 gulden aan de voetbalfederatie FFK/Mundial waren uitgevoerd.
Ook vroeg de redactie om wat voor gelden/ fondsen het ging:

,,Bestaan er (doorgaans) richtlijnen/regels over hoe en met welke goedkeuringen – zoals bijvoorbeeld van het voltallige bestuur – dit soort gelden kunnen worden aangewend? Is het gebruikelijk dat de regering (premier) hier om verzoekt? Of eerder dat zoiets van de minister van Economische Ontwikkeling komt?”, luidden de vragen aan Isidora.

In plaats van een uitleg of inhoudelijke toelichting waarschuwt de directeur:

,,Wij gaan er gaarne vanuit dat u bij publicatie van informatie die beweerdelijk Korpodeko of haar klanten betreft, in acht neemt belang en intenties van de personen die u informatie verstrekken, alsmede de wettelijke verplichtingen die ter zake gebruik van dergelijke informatie gelden.”

Isidora benadrukte in een vorige week uitgestuurde reactie op uitlatingen van huidig minister Palm van Economische Ontwikkeling dat er al sinds 1996 geen (subsidie) relatie meer bestaat tussen Korpodeko en de overheid.
En voor zover er wel een relatie met de overheid is, ‘ressorteert’ Korpodeko onder de minister van Economie; en dus niet onder de premier of de minister van Algemene Zaken en medio 2012 dus ook niet onder Schotte.

Uit deze brief blijkt dat op 11 juli 2012 door Gerrit Schotte, op dat moment minister-president, aan Korpodeko wordt gevraagd om respectievelijk vier ton en twee ton over te maken. Korpodeko-directeur Chesron Isidora, aangesteld in de periode dat het kabinet Schotte aan de macht was, wil er niets over zeggen tegen deze krant.

Uit deze brief blijkt dat op 11 juli 2012 door Gerrit Schotte, op dat moment minister-president, aan Korpodeko wordt gevraagd om respectievelijk vier ton en twee ton over te maken. Korpodeko-directeur Chesron Isidora, aangesteld in de periode dat het kabinet Schotte aan de macht was, wil er niets over zeggen tegen deze krant.

Hoeveel fondsen nog beschikbaar?
Het bestuur van ontwikkelingsbank Korpodeko wordt gevormd door een directeur en een groot bestuur – maar liefst veertien bestuursleden, exclusief de directeur – bestaande uit vertegenwoordigers van vakbonden, werkgevers en de overheid (lees: regering).
De huidige voorzitter, aangesteld onder de zittende regering Asjes, is Vernon Huerta. Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel is Cicely van der Dijs, de levenspartner van Schotte, nog altijd vicevoorzitter.
Maar in principe voert Korpodeko geen opdrachten uit, al dan niet op verzoek, van de regering of van een individuele minister(- president).
Toch schreef Schotte, die nog tot eind september 2012 als premier zou aanblijven, op 11 juli 2012 Korpodeko-directeur Isidora het volgende aan:

,,Ik heb kennisgenomen van uw brief d.d. 18 juni 2012 gericht aan het ministerie van Financiën, waarin u informeert over restitutie van een saldo in het kader van de Funding Agreement tussen het voormalig Eilandgebied Curaçao en Santa Barbara Recreation nv”, zo begint Schotte zijn brief.

Schotte verwijst vervolgens naar een eerder gesprek tussen de premier en bankdirecteur Isidora.

,,Uit het te restitueren saldo verzoek ik u om een betaling van 400.000 gulden te plegen ten behoeve van de 19e jaarlijkse FCCA die plaatsvindt van 1 tot 5 oktober 2012 waarvoor Curaçao als gastland optreedt.”

FCCA staat voor Florida Caribbean Cruise Association.
Ook ‘verzoekt’ de ministerpresident uit hetzelfde te restitueren bedrag tevens een bedrag van 200.000 ‘beschikbaar’ te stellen aan de FFK in verband met afspraken inzake participatie van sportlieden aan de Mundial. FFK is de afkorting van de voetbalfederatie Curaçao.
Tot slot vraagt Schotte aan Isidora om de premier ‘te informeren hoeveel fondsen nog beschikbaar zijn’ in verband met terugbetaling van bewuste lening.
Sinds 1994 fungeert Korpodeko conform de Landsverordening Bank en Kredietwezen onder het toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Korpodeko opereert al 19 jaar onder de supervisie van de CBCS en verstrekt ook jaarlijks zijn jaarcijfers aan de minister van Economie, de minister van Financiën, de Algemene Rekenkamer en de voorzitter van de Staten. Zo gaf Isidora begin vorige week aan.
Sinds zijn oprichting in 1984 was het de bedoeling dat Korpodeko fungeert als compensatiemiddel voor de economisch minderbedeelden en – zo vervolgde Isidora richting minister Palm – ‘dus dient de instelling meer risico’s te nemen om zodoende de gemeenschap actief te kunnen laten deelnemen aan de macro en micro economische ontwikkeling van ons eiland’.
Palm had zich er een week geleden over beklaagd dat de helft van de leningen van Korpodeko niet zouden worden afbetaald.

Bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *