SER: Duidelijk maken waarom Curaçao aantrekkelijk is

SERWILLEMSTAD — De Sociaal Economische Raad (SER) vindt het niet duidelijk op welk punt Curaçao zich daadwerkelijk gaat onderscheiden ten opzichte van andere jurisdicties om aantrekkelijk te zijn als vestigingsplaats voor zogenoemde ‘captive insurance companies’.
Ook dringt het adviesorgaan erop aan dat de regering op korte termijn een integraal vijfjarig sociaal-economisch beleid opstelt.

Dat staat te lezen in het SER-advies van 24 juni jl. waarom de Pais heeft verzocht bij het indienen van het voorontwerp van een initiatiefwet waarbij er een fiscale faciliteit voor captives wordt geïntroduceerd.
Captives zijn volgens dit wetsontwerp ‘hier gevestigde verzekeringsmaatschappijen die risico’s verzekeren of herverzekeren, die uitsluitend of in overwegende mate voortvloeien uit de bedrijfs- of beroepsuitoefening buiten Curaçao van hun aandeelhouders of leden, van in een groep verbonden onderneming of van deelnemers in een samenwerkingsverband.’

De wijziging komt erop neer dat captives voortaan een verlaagd en vereenvoudigd belastingtarief moeten betalen.
De reden waarom Pais de wet wilde wijzigen, was het aantrekkelijk maken van Curaçao voor dergelijke captives.
Volgens gegevens van de Centrale Bank is het aantal captives op Curaçao teruggelopen van 23 in 2005 naar 16 in 2013.
Daarbij loopt in 2019 de overgangsregeling voor de offshore af. De SER wijst erop dat er, ook in de omgeving, jurisdicties zijn die helemaal geen belasting heffen, zoals de Kaaimaneilanden en Anguilla.
Andere plekken waar veel captives geregistreerd zijn, zijn Bermuda en de Amerikaanse staat Vermont, waardoor volgens de SER ook andere factoren meespelen. Duidelijk moet worden waarom Curaçao aantrekkelijk is.

De Pais stelde in de memorie van toelichting dat het initiatiefontwerp kan dienen als een stimulans voor de economie en ‘beschouwd kan worden als aanvulling op het economisch beleid van de regering van Curaçao’.
Maar de SER meldt niet bekend te zijn met een integraal economisch beleid van de regering en het is dus niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt.

“De SER heeft er in eerdere adviezen bij de regering op aangedrongen een integraal sociaal economisch beleid met een samenhangend pakket aan maatregelen, gericht op het versterken van de economie en de sociaal economische structuur van Curaçao op te stellen.
Indien de regering ervoor kiest Curaçao te positioneren als internationaal centrum voor financiële dienstverlening, kunnen fiscale maatregelen, zoals bijvoorbeeld de introductie van een fiscale faciliteit ten behoeve van de op Curaçao gevestigde captive insurance companies, onderdeel uitmaken van een dergelijk integraal economisch beleid.
De SER dringt er in deze wederom op aan dat de regering op korte termijn een integraal vijfjarig sociaal economisch beleid opstelt, gericht op het versterken van de economie en de sociaal economische structuur van Curaçao.”

De SER adviseert de indieners tot slot ook om de effecten op de werkgelegenheid en de financiële en economische consequenties met betrekking tot de captives, en het mogelijke positieve effect van het voorgestelde fiscale regime nader uiteen te zetten in de memorie van toelichting.
De Pais stuurde het ontwerp begin maart naar de minister van Financiën met het verzoek het te laten bekijken door de SER.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *