SK | PS: ‘Actief stemrecht alleen voor Nederlanders die langer dan 5 jaar op Curaçao wonen’

'Na vijf jaar kan een afdoende mate van binding met Curaçao worden verondersteld'

‘Na vijf jaar kan een afdoende mate van binding met Curaçao worden verondersteld’

Als het voorstel van de fractie van Pueblo Soberano (PS) wordt aangenomen kunnen alleen Europese Nederlanders die ten minste vijf jaar onafgebroken op Curaçao zijn ingeschreven, bij de eerstvolgende verkiezingen stemmen. Het voorstel om het Kiesreglement te wijzigen ligt nu bij de Staten en wordt voor advies naar de Raad van Advies (RvA) gestuurd, zo bericht de Amigoe in haar editie van woensdagmiddag, 17 februari 2016.

In het voorstel schrijft de PS-fractie, dat Nederlanders die niet op het eiland zijn geboren een daadwerkelijke binding met Curaçao moeten hebben opgebouwd, alvorens invloed te mogen uitoefenen op het bestuur en op de koers die het land wil varen. ‘Na vijf jaar kan een afdoende mate van binding met Curaçao worden verondersteld’, aldus de partij.

De PS-fractie rechtvaardigt de beperking van het actief kiesrecht onder meer door te verwijzen naar de differentiatiebepaling van het Statuut ten aanzien van de BES-eilanden. Zo is er een discrepantie in de wetten rond de sociale zekerheid in enerzijds het Europese deel van Nederland en anderzijds het Caribische deel.

Daarnaast zegt PS dat de vereiste van een daadwerkelijke binding ook naar voren komt in het in behandeling zijnde wetsvoorstel tot wijziging van het Rijkswet op het Nederlanderschap. In de Rijkswet staan de eisen voor het krijgen en verlengen van het Nederlanderschap. De meest verstrekkende wijziging betreft de verlenging van naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar. ‘Uit de memorie van toelichting blijkt dat het noodzakelijk wordt geacht dat iemand een daadwerkelijke binding heeft met de samenlevingen van de landen van het Koninkrijk’, aldus PS.

‘Ook rechtvaardigt de kleinschaligheid van de Curaçaose samenleving dat Nederlanders niet geboren op Curaçao anders worden behandeld dan de groep Nederlanders die wel op Curaçao zijn geboren en de groep Nederlanders die niet op Curaçao zijn geboren, maar langer dan vijf jaar aaneengesloten op Curaçao woonachtig zijn. Jaarlijks verhuist een grote groep Caribische Nederlanders naar het Europese deel van het Koninkrijk’, aldus de PS.

De partij betoogt verder dat in Nederland, een land met een inwonersaantal van 16 miljoen mensen, de toestroom van Caribische Nederlanders geen of een gering effect op de Nederlandse samenleving heeft. Noch op de arbeidsmarkt, noch op de economie noch op politiek Den Haag. Echter een toestroom uit omgekeerde richting, dus vanuit het Europese deel van het Koninkrijk naar een van de zes eilanden, zal buitenproportionele gevolgen voor de kleine samenlevingen van deze eilanden hebben, aldus PS. De voorgestelde wijziging van het Kiesreglement moet ervoor zorgen dat Curaçao zich hier tegen kan beschermen.

PS wijst ook naar de regels die gelden om zich op Curaçao te kunnen vestigen. Om de lokale arbeidsmarkt te beschermen kunnen Nederlanders die in Nederland, Aruba of St. Maarten geboren zijn zich niet zomaar hier vestigen. Deze personen moeten eerst aan een aantal criteria voldoen voordat ze zich kunnen vestigen.

In het Kiesreglement staat nu dat de leden van de Staten rechtstreeks worden gekozen door degenen, die op de dertigste dag voor de kandidaatstelling ingezetenen zijn, een Nederlands paspoort hebben en op de dag van de stemming de kiesgerechtigde leeftijd (achttien jaar) hebben bereikt.

Bron: Surinaamse Krant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *