Smoc: SO2-uitstoot Isla sinds 10-10-‘10 enorm toegenomen

Op deze archieffoto, van bijna een jaar geleden, werd de uitstoot door Smoc vastgelegd. | Foto SMOC

Op deze archieffoto, van bijna een jaar geleden, werd de uitstoot door Smoc vastgelegd. | Foto SMOC

WILLEMSTAD — De Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) blikt terug op de afgelopen vier jaar van autonomie van het Land Curaçao en vraagt in het kader van de Milieu- en Natuurweek, aandacht voor het beleid ‘inzake het grootste milieuschandaal in het Koninkrijk der Nederlanden’.

Curaçao is nu vier jaar autonoom, ook op het gebied van milieu. De uitstoot van de Isla is in die periode enorm toegenomen en nog steeds wordt er niet gehandhaafd en is er geen enkele informatie naar de bewoners toe. Daar hoort deze overheid zich diep voor te schamen”, aldus Smoc.

De periode tussen 12 en 18 oktober is door de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Ben Whiteman (PS), tot Milieu- en Natuurweek verklaard. “Het lijkt ons van belang dat in deze week ook aandacht wordt besteed aan het volstrekt ontbreken van beleid. De vervuiling is enorm in ernst toegenomen door het ontbreken van een milieubeleid ten opzichte van de Isla. Van enige controle of handhaving is geen sprake en de bevolking kan nergens terecht. De Milieudienst (de uitvoeringsorganisatie van Milieu en Natuur Beheer, red.) weigert vragen te beantwoorden of Smoc te ontvangen. Minister Whiteman reageert op geen enkel verzoek van de stichting om informatie, terwijl de luchtkwaliteit onder de rook van Isla oorzaak is van jaarlijks ten minste achttien vroegtijdige doden en duizenden ziektegevallen”, aldus Smoc-voorzitter Peter van Leeuwen en chemicus en bestuurslid Arjan Linthorst. De stichting verwijst ter illustratie naar de grafiek die zij heeft gemaakt, van de hoeveelheid zwaveldioxide die sinds 2010 gemeten is door de overheid.

“De overheid heeft sinds 2010 eigen meetapparatuur om de luchtvervuiling te meten en om aan de hand van de resultaten te kunnen handhaven en de bevolking te kunnen informeren. Deze metingen hebben wij in een grafiek weergegeven. Deze laat zien dat de hoeveelheid zwaveldioxide enorm is toegenomen, tot wel tien maal boven de gezondheidsgrens zoals gesteld door de World Health Organization (WHO). De gezondheidseffecten van zwaveldioxide, samen met de grote hoeveelheden fijnstof in de lucht, zijn zeer ernstig. Met name ongeboren en kleine kinderen, ouderen en zieken worden blootgesteld aan ernstige gezondheidsgevaren.”

Smoc stelt verder dat overheid niets zou doen met de vergaarde informatie:

“Het laatste rapport over de meetresultaten betreft het jaar 2011. Meerdere rapporten kunnen niet worden opgesteld door de GGD Amsterdam, omdat Curaçao weigert de informatie die nodig is om een jaarrapport op stellen door te sturen. Dit blijkt uit navraag door Smoc bij de GGD.”

Symptomen
De stichting geeft een overzicht van de gevolgen van alleen al zwaveldioxide en fijnstof in de hoeveelheden die op Curaçao gemeten worden’:

“Oog- en neusirritatie, hoofdpijn, misselijkheid en allergische reacties. Van lichtere irritatie van de bovenste luchtwegen (ademhalingsproblemen) tot chronische ademen hartklachten, longkanker, acute infectie van de ademhalingswegen bij kinderen en chronische bronchitis bij volwassenen, verslechtering van bestaande hart- en longziekten, hartfalen of astma-aanvallen, inflammatie van de luchtwegen en longoedeem. Korte- en langetermijnblootstelling wordt tevens gelinkt met prematuur overlijden en een verkorte levensverwachting.”

Smoc stelt tevens dat als mogelijk gevolg ook schade aan de hersenen, nerven, lever en nieren kan ontstaan.

“Aanhoudende blootstelling aan luchtvervuiling heeft effecten op de longen bij kinderen in de groei en kan tot verslechtering en complicaties van medische klachten bij volwassenen leiden.”

Vanadium

“Naast zwaveldioxide en fijnstof, worden op Curaçao ook enorme hoeveelheden (kankerverwekkende) polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in de lucht aangetroffen. Ook is er sprake van een groene aanslag op veel huizen en constructies onder de rook. De hoeveelheden vanadium (een zwaar metaal) en zwaveldioxide zijn bewijs dat deze aanslag afkomstig is van de Isla-raffinaderij en/of de BOO-energiecentrale. Hoewel minister Ben Whiteman de groene aanslag begin dit jaar heeft laten onderzoeken en een rapport heeft ontvangen, heeft hij tot op heden geen enkele informatie vrijgegeven”, aldus Smoc.

De stichting laat weten dat de groene aanslag zich eerst in de lucht als kleine zure druppeltjes vormt en vervolgens ‘een ernstige bedreiging voor de gezondheid vormt’.

“De gevolgen van blootstelling van hoge concentraties aan vanadium pentoxide in de lucht, kunnen resulteren in longschade. Er wordt verslag gedaan van misselijkheid, milde buikloop en buikkrampen door mensen die hieraan zijn blootgesteld. Er zijn tal van effecten waargenomen bij inname door dieren van vanadium, zoals een afname in de rode bloedcellen, verhoogde bloeddruk en mildere neurologische effecten.”

‘Schadeclaims’
De stichting meent verder dat ook de schade die door de groene aanslag wordt aangericht zoals op huizen en meubilair, de nodige aandacht verdient.

“Er kunnen schadeclaims worden verwacht gericht aan de Isla-raffinaderij en de BOO. Een enkele claim is al neergelegd, er zullen meerdere volgen. Die claims zijn terecht en de veroorzaker zal hiervoor vergoeding dienen te betalen. De raffinaderij en de overheid van Curaçao zullen aansprakelijk worden gesteld.”

Geen monitorplan
De stichting stelt dat de overheid reeds twintig jaar geleden zou hebben aangekondigd de luchtkwaliteit te zullen monitoren.

“Met vier meetapparaten onder de rook en één boven. Tot op heden is het er niet van gekomen. Het huidige voorstel van minister Whiteman aan Defensie-minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), om in Julianadorp een meetapparaat neer te zetten wordt door Smoc gezien als een zoveelste poging van de overheid om de indruk te wekken dat de Isla-problematiek de nodige aandacht zou krijgen, opdat Nederland niet hoeft in te grijpen op grond van zijn waarborgfunctie.”

VOC’s meten Smoc meent dat er ook metingen verricht zouden moeten worden naar Volatile Organic Compounds (VOC’s) – gevaarlijke vluchtige stoffen – die vrijkomen bij de Isla.

Smoc heeft een eigen grafiek samengesteld van de uitstoot vanaf 2010.

Smoc heeft een eigen grafiek samengesteld van de uitstoot vanaf 2010.

“De raffinaderij behoort deze VOC’s, volgens haar vergunning, vanaf 1 april 1998 te meten. De Isla doet dat niet en de overheid weet dat, maar doet niets. VOC’s kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid: oog-, neusen keelirritatie veroorzaken, hoofdpijn, verstoring van de coördinatie teweeg brengen, misselijkheid, schade aan de lever- en nierfunctie toebrengen en aan het zenuwstelsel. De stoffen kunnen kanker bij dieren veroorzaken en bij bepaalde VOC-stoffen heerst het vermoeden dat deze kanker bij mensen kunnen veroorzaken. Ook zijn er bepaalde stoffen bekend die kanker bij mensen veroorzaken. De symptomen van VOC-blootstelling zijn onder andere keel- en neusirritatie, hoofdpijn, allergische huidreacties, misselijkheid, vermoeidheid en duizeligheid. Dit zijn de verschijnselen die optreden als weer eens duizenden kinderen hun school moeten ontvluchten als gevolg van de Isla-uitstoot.”

Handhaven
De stichting benadrukt geen sluiting van de raffinaderij te eisen, maar handhaving en informatieverschaffing door de overheid.

“Voor de volledigheid herhalen wij onze doelstelling: schone lucht voor iedereen. Dat kan en dat moet, de overheid moet handhaven maar weigert dit. Ook behoort de overheid de burgers te informeren maar doet dat niet. Daarom heeft Smoc deze taak, geheel vrijwillig en zonder subsidie, op zich genomen.” Verder zijn er commissies ingesteld die zich moeten buigen over de toekomst van de Isla-raffinaderij.

“De belangrijkste beslissing die genomen moet worden is of er door wordt gegaan met de raffinaderij. Het streven is een upgrade indien er een investeerder (van ruim 2 miljard dollar) wordt gevonden. Gedurende dit proces was transparantie toegezegd waarvoor een website het licht zou zien. De commissies zwijgen echter in alle toonaarden, de website is er niet (www.mdtpcur. com) en de bevolking wordt volstrekt onwetend gehouden over wat er besproken wordt.”

Smoc stelt dat de aandacht uitgaat ‘naar het hier en nu’.

“Het gaat ons niet om de beslissing over de toekomst van de raffinaderij, maar om het nu. Mocht de raffinaderij in 2019 sluiten – het meest waarschijnlijke scenario – dan zal in de komende vijf jaar de situatie nog meer verslechteren. Dit door gebrek aan onderhoud, investeringen en een gebrek aan toereikend management bij de Isla-raffinaderij, het ontbreken van controles en inspecties en handhaving door de overheid.”

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Smoc: SO2-uitstoot Isla sinds 10-10-‘10 enorm toegenomen

  1. Bas van Toor

    De overheid doet het in de broek voor Venezuela. En zal ook de nodige steekpenningen ontvangen van Venezuela.
    Verbetering van de lucht zal dus lang op zich laten wachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *