Soab: Veel niet duidelijk bij UOOW

SoabWillemstad – Het ‘Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek naar aankopen binnen Openbare Werken’ geeft een beeld van gebrek aan richtlijnen, het ontbreken van formeel beleid, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en mede als gevolg daarvan ongewenste functievermenging en verkwisting.

Advertentie

Naar aanleiding van de vele speculaties in de media had minister Earl Balborda (PNP) besloten een diepgaand onderzoek te laten uitvoeren naar het functioneren van de Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (UOOW) van zijn ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Dat onderzoek is gedaan door Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab).
Maandag berichtte de rubriek ‘Pa Bo Informashon’ van de krant Nobo over het concept-rapport.

Het Antilliaans Dagblad beschikt er nu ook over.
Op tal van terreinen is sprake van onduidelijkheid.
Zo schrijft Soab:

,,Uit intern verkregen informatie blijkt dat er geen sprake is van een concreet door de minister van VVRP vastgesteld beleid inzake het wegennet van Curaçao.”

De beleidsorganisatie van VVRP is verantwoordelijk voor de planmatige en professionele ontwikkeling van beleid op dit gebied.
Hiermee worden namelijk kaders geschapen waarbinnen de (juiste) keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld kunnen worden.
Ook wordt het voor de uitvoeringsorganisaties duidelijk hoe ze hun rol en hun werkzaamheden op een adequate manier moeten vervullen.

,,Dit beleid bestaat op dit moment formeel niet”

, stelt het rapport.
Zonder beleid ontbreekt een basis voor het opstellen van onderhoudsplannen en de uiteindelijke uitvoering van onderhoud aan het wegennet.
Als gevolg hiervan zijn er geen concrete richtlijnen, planning en prioritering voor projecten die in een bepaald jaar door UOOW dienen te worden uitgevoerd. Soab:

,,Op deze manier kunnen de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de besteding van de financiële middelen niet (effectief) worden gecontroleerd.”

Ondanks het feit dat er geen sprake is van een formeel vastgesteld beleid, hebben de overheidsaccountants van UOOW een ‘Meerjarenprogramma 2011- 2015’ ontvangen.
Dit is echter evenmin vastgesteld.
Hierbij wordt tevens opgemerkt dat deze slechts betrekking heeft op het hoofdwegennet en niet op ‘straatmeubilair’.

,,Uit de door ons uitgevoerde werkzaamheden blijkt verder dat de projecten die door UOOW worden uitgevoerd niet zijn opgenomen in het hiervoor genoemde meerjarenprogramma.”

Soab constateert verder dat er ‘geen formele afspraken zijn’ tussen de overheid en Stichting Wegenfonds Curaçao (SWC) inzake de naleving van de procedures voor het aangaan van financiële verplichtingen.
In 2004 is voor de duur van drie jaar een beheersovereenkomst gesloten tussen SWC en de overheid waarbij de bepalingen van de Eilandsverordening financieel beheer ook van toepassing werden verklaard voor SWC.

,,Deze overeenkomst is echter op 3 oktober 2007 vervallen. Daarna werd geen nieuwe overeenkomst gesloten”

, aldus het rapport.
Uit diverse interviews van Soab met medewerkers van de beleidsorganisatie van VVRP, de directeur van UOOW en het bestuur van SWC blijkt dat veel onhelderheid heerst inzake de verplichting van SWC om de aanbestedingsprocedures van het ministerie van Financiën te volgen. Volgens het bestuur van SWC is de stichting juridisch onafhankelijk en daarom niet verplicht om deze procedures na te leven.
Het bestuur van SWC heeft aangegeven zoveel mogelijk deze procedures aan te houden daar SWC niet over eigen richtlijnen beschikt.
Echter uit de werkzaamheden blijkt dat men regelmatig van deze richtlijnen afwijkt met name daar waar het gaat om aanbesteding van grote onderhoudsprojecten.

,,Indien er geen sprake is van formele procedures voor het aangaan van verplichtingen met betrekking tot projecten die door SWC worden gefinancierd, is het niet mogelijk om de rechtmatigheid van het aangaan van deze verplichtingen te beoordelen”

, meldt Soab.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *