Sociale partners willen ‘gelijke’ verdeling AOV-premieverhoging

WILLEMSTAD — De ontwerpwetten rondom het ouderdomspensioen en de basisverzekering ziektekosten dienen slechts voor een periode van een jaar te gelden en zouden moeten komen te vervallen zodra 31 december 2013 is bereikt. Dat staat in het voorstel van de nationale dialoog dat de sociale partners tijdens het dialoogplatform Kolaborativo zijn overeengekomen. De sociale partners pleiten voor een verlaging van de AOV-uitkering, en een verhoging van de AOVpremie waarvan 1,5 procent werkgeversdeel en 0,5 procent werknemersdeel.

De sociale partners willen dat de AOV 787 gulden per maand wordt. Dat betekent een verlaging van 47 gulden.
Daarnaast pleiten ze voor de afschaffing van de bonus die in december 2013 wordt uitbetaald.
De werkgeverspremie wordt met 1,5 procent verhoogd in plaats van met 2 procent, en de werknemerspremie met 0,5 procent.
Verder komen de overgangsregelingen en kortingen die gelden voor personen die eerder met pensioen willen gaan te vervallen.
Personen die volgend jaar 60 worden gaan op hun 60e met pensioen.
Per 1 januari 2014 gaat iedereen pas op zijn 65e met pensioen.

Wanneer de AOV reserves voldoende zijn, wordt op advies van de Centrale Bank van Curaçao een verlaging van het AOV-premiepercentage overwogen na een tripartiet overleg.
De oplossingen hebben een tijdelijk karakter.
De tijdsperiode van een jaar is bedoeld om te werken aan een duurzame langetermijnoplossing voor het AOV- en ZV-stelsel.
Vanwege de uiterst precaire situatie van de fondsen zou onmiddellijk begin januari 2013 een aanvang gemaakt moeten worden om de fondsen levensvatbaar te maken.
Deze structurele maatregelen moeten voor augustus volgend jaar op tafel liggen.
De overheid zou op korte termijn moeten garanderen dat voor de meest kwetsbare groepen (personen die minder dan 1000 gulden per maand verdienen) compensatie wordt gegarandeerd. Bovendien dient er een ‘glading scale’ te worden uitgewerkt voor personen die tussen de 1000 en 1500 gulden ontvangen.

Deze compensaties moeten gefinancierd worden uit de reserves van SVB en door het ministerie van Sociale Ontwikkeling worden uitgekeerd.
Verder pleiten de sociale partners die uit onder andere werkgeversorganisaties en vakbonden bestaan dat nieuwe ingezetenen vanaf 1 januari 2013 gedurende dertig dagen zelf mogen kiezen of ze zich bij SVB laten verzekeren voor hun ziektekosten of bij een particuliere verzekeraar.
De 1 procent extra premie voor degenen die meer dan 100.000 gulden per maand verdienen moet volgens de overlegpartners worden geschrapt omdat die discriminatoir van aard is.

Tripartiet overleg
In het urgentieplan stellen de dialoogpartners dat het parlement een tripartiete sociale dialoog moet institutionaliseren.
Dat betekent dat het Nationale Dialoog Platform gefaciliteerd door Kolaborativo van de benodigde financiële middelen moet worden voorzien om het dialoogproces te kunnen verzorgen.
Deze week zullen vertegenwoordigers van de nationale dialoog met de ministerraad om de tafel zitten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *