Staten maken zich zorgen over gevolgen aov-aanpassing

parlament-logoWILLEMSTAD — Verschillende Statenfracties maken zich zorgen over de gevolgen van de aanpassing van de algemene ouderdomsverzekering (aov). Dit bleek vanochtend tijdens de behandeling van de wet in de Centrale Commissie van de Staten. De bezorgdheid richt zich op het verlies van koopkracht van gepensioneerden op het eiland, waarbij PS-Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe de vrees uitsprak dat ouderen in de toekomst ver onder de armoedegrens terecht komen.

De wetsaanpassing gaat uit van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar.
Deze maatregel zal, als de Staten hiermee akkoord gaan, per 1 maart moeten ingaan en geldt voor iedereen die op 1 maart 56 jaar of jonger is.
Verzekerden die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze landsverordening 57 of 58 jaar oud zijn, hebben de mogelijkheid om te bepalen op welke leeftijd, variërend van 60 tot en met 65 jaar, zij met pensioen gaan.
Daarbij geldt wel dat voor elk jaar dat de verzekerde vóór de 65-jarige leeftijd met pensioen gaat, hij 6 procent minder ontvangt van het in het jaar waarin hij met pensioen gaat geldende ouderdomspensioen.
Ook is in de nieuwe wet opgenomen dat de hoogte van de aov niet meer jaarlijks geïndexeerd zal worden.
Indexering zal alleen plaatsvinden als er sprake is van reële economische groei.

•Zita Jesus-LeitoPAR-Statenlid Zita Jesus-Leito gaf vanochtend aan zich grote zorgen te maken over het koopkrachtverlies voor de gepensioneerden, nu de aov niet meer automatisch geïndexeerd zal worden.
Zij haalde hierbij het SER-advies aan.
Deze had namelijk voorgerekend dat, indien de maatregelen die de regering voor had gesteld in de periode van 2001 tot 2011 zouden zijn ingevoerd, die tot een koopkrachtdaling van 18,9 procent zouden hebben geleid.

Jesus-Leito wilde dan ook van de regering een lijst krijgen met hierin duidelijk aangegeven welke compensatiemaatregelen er genomen zullen worden om de te verwachte inkomstenderving te compenseren.

Elmer WilsoeWilsoe (PS) stelde op zijn beurt dat de regering een balans moest nastreven tussen gezonde financiën en het menselijk aspect.
Hij had het in dit verband over een groot dilemma waarmee de overheid te maken heeft.
Maar Wilsoe hekelde het feit dat in de memorie van toelichting bij de wet er alleen in één alinea werd stilgestaan bij de gevolgen van de wetsaanpassing.
Het PS-lid was niet te spreken over het feit dat de regering toezegde met flankerend beleid te komen.
Volgens Wilsoe leert de geschiedenis dat in de praktijk hiervan zeer weinig terecht komt. Wilsoe had net zoals Jesus-Leito vragen over de korting van 6 procent voor ieder jaar, voor diegenen die ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan.

Bedrijfspensioen
Humprey DavelaarPNP’er Humprey Davelaar constateerde dat wereldwijd vergrijzing en de druk op de sociale fondsen toeneemt.
Maar hij constateerde dat overheid en bedrijfsleven ervoor moeten zorgen dat iedereen die met pensioen gaat over een bedrijfspensioen kan beschikken.
Davelaar sprak de angst uit dat straks ouderen op hun zestigste hun baan kwijt zullen raken, maar toch op de een of andere manier moeten zien rond te komen tot hun 65e, wanneer zij een aov-uitkering kunnen krijgen.
Davelaar hield ook een pleidooi voor een vorm van positieve discriminatie, waardoor mensen met een hoog inkomen zouden moeten kunnen afzien van een aov-uitkering, uit solidariteit met diegenen die veel minder verdienen.

Eugene CleopaDe Pais-fractie wees er bij monde van Eugene Cleopa op dat opeenvolgende regeringen al vanaf 1995 door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) erop waren gewezen dat er maatregelen vereist waren om het aov-fonds te redden.
Maar deze maatregelen zijn uitgebleven, waardoor de pijnlijke maatregelen nu genomen moeten worden.
Hij had ook kritiek op de 6 procent korting.
De negatieve gevolgen van deze korting zouden personen juist stimuleren om niet eerder met pensioen te gaan, aldus Cleopa.

Omayra LeeflangOmayra Leeflang (PAR) had vooral kritiek op het ‘wrede’ voorstel om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. Zij maakte zich sterk voor mogelijke alternatieven, die zij vanochtend ook aandroeg. In plaats van de aov-leeftijd te verhogen, stelde zij voor om de winstbelasting weer te verhogen en de verdere inkomsten uit accijnzen en casino’s te halen. Zij haalde ook PS-premier Daniel Hodge aan. Die had in zijn nationale toespraak gesteld dat niets doen misdadig zou zijn. Maar volgens Leeflang is iets doen, terwijl er beter voorhanden is net zo, of misschien nog misdadiger.

Foto’s archief Knipselkrant Curaçao

Zie ook: AOV Wijziging

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *