Statenmeerderheid wil rol gouverneur inperken

staten-curacao-2 | Foto MFK

Statenmeerderheid wil rol gouverneur inperken | Foto MFK

WILLEMSTAD — Een Statenmeerderheid van MFK, PS en MAN wil dat de gouverneur geen rol meer speelt bij de vorming van een nieuwe regering. In een motie die gisteren werd aangenomen wordt de griffie van de Staten opgedragen om een verandering van de Staatsregeling van het Land Curaçao voor te bereiden, waardoor dit niet meer mogelijk is. Meer democratisch, aldus voorstanders, terwijl tegenstanders het als ‘geldverspilling’ omschreven. Maar volgens onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang maakt Reforma hiermee haar intrede in het parlement.

In de motie wordt voorgesteld om de artikelen 29 en 36 van de Staatsregeling van het land Curaçao aan te passen. Nu schrijven deze artikelen voor dat de ‘minister-president en de overige ministers bij landsbesluit worden benoemd en ontslagen’ en dat ‘ministers voor de aanvaarding van hun ambt ten overstaan van de gouverneur hun eed afleggen’. In de motie wordt voorgesteld om de artikelen zodanig aan te passen dat de minister-president en de overige ministers door de Staten worden benoemd en zij de eed ten overstaan van de Staten moeten afleggen.

Het voorstel past volgens initiatiefnemer Gerrit Schotte (MFK) bij het feit dat ook in Nederland de Koning sinds 2012 al geen rol speelt bij de formatie van een nieuwe regering. PS-Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe stelde verder dat het niet logisch is dat Willem-Alexander geen rol heeft bij de formatie van een regering in Nederland, maar dat zijn vertegenwoordiger op Curaçao, namens hem, wel een rol heeft bij de formatie van een kabinet op Curaçao.

Maar vanuit de Staten kwam er kritiek op het voorstel. Onafhankelijk Statenlid Leeflang constateerde dat het voorstel overeenkwam met wat er in het Reforma-campagne van de MFK wordt aangegeven. Ze waarschuwde dat mocht deze wijziging ooit van kracht worden, het ook gedaan zal zijn met de screening van ministers op Curaçao. Onafhankelijk lid Glenn Sulvaran stelde dat het voorstel weinig kans tot slagen had. Hij wees in dit verband naar artikel 44 van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. Hierin staat onder meer dat de voorstellen voor wijzigingen van de Staatsregeling die betrekking hebben op de bevoegdheden van de gouverneur, moeten worden voorgelegd aan de regering van het Koninkrijk. Uiteindelijk zal een dergelijke wijziging pas in kunnen gaan na instemming door de Koninkrijksregering. Hij wees er ook op dat om van kracht te kunnen worden, het voorstel een tweederde meerderheid nodig heeft in het parlement.

Kritiek kwam er ook van de PNP- en Pais-fracties. Zij wezen erop dat je niet binnen tien minuten kunt beslissen over een zo ingrijpende aanpassing van de Staatsregeling. PNP’er Humphrey Davelaar benadrukte dat het voorstel in ieder geval eerst met de achterban besproken moet worden. Armin Konket (PAR) vroeg zich af waarom een regeling waar nooit klachten over zijn geweest, nu veranderd moet worden. Het feit dat in Nederland de wet is aangepast, hoeft voor Curaçao geen gevolgen te hebben. “Als het niet kapot is, moet je er niet aankomen”, aldus het Statenlid.

Vanuit de MAN- en PS-fracties werd gevraagd wat er mis is met een onderzoek naar een mogelijke aanpassing van de Staatsregeling en dat dit niets te maken heeft met de screeningswet die op dit moment van kracht is, waarbij MFK-leider Schotte eraan toevoegde dat het voorstel als doel had om de democratie op Curaçao te verdedigen.

Aan het eind van de vergadering werd het voorstel met twaalf stemmen voor en negen tegen aangenomen. De fracties van Pais, PNP, PAR en de onafhankelijke leden Leeflang en Sulvaran stemden tegen.

Overigens is het voorstel niet nieuw te noemen. Bij de (mislukte) formatie van het kabinet-Schotte II, vlak na de verkiezingen van 19 oktober 2012, was dit een van de voorstellen die indertijd op tafel lagen. Maar er werd niets meer hiervan vernomen, totdat PS-lid Wilsoe tijdens de vergadering van gisteren over een standpunt van de Staten op de aanwijzing van de Rijksministerraad voor St. Maarten, er weer melding van maakte.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *