Statenvergadering in teken brief CAP

WILLEMSTAD — Luchthavenbeheerder Curaçao Airport Partners (CAP) stelt misgelopen landings- en parkeergelden ter waarde van 761.000 dollar (ongeveer 1.4 miljoen gulden) te willen verrekenen met de concessiegelden, die zij aan Curaçao Airport Holding, de verhuurder van de lokale luchthaven, verschuldigd is. Dit staat in een brief van demissionair minister Dominique Adriaens (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) aan de Staten.

De minister verzoekt de Staten dan ook om akkoord te gaan met wetgeving die aanpassing van de tarieven op korte termijn mogelijk maken.
De laatste tariefsaanpassingen dateren van 2006.
De Staten bogen zich vanochtend over het voorstel van de minister over de ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening Passagiersfaciliteitengelden 1988 en de Eilandsverordening landingsen parkeergelden.

In deze eilandsverordeningen is de tariefstelling geregeld van de passagiersfaciliteitengelden – voorheen vertrekbelasting of luchthavenbelasting genoemd – die ten laste van passagiers komen, en de landings- en parkeergelden, die ten laste komen van de luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast wordt voorgesteld om bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regels te stellen ten aanzien van de uitgangspunten en de methode voor de bepaling van de tarieven.
Voor de bepaling van de tarieven is ook een beoordelingskader ontworpen waarin voorgestelde tarieven getoetst worden aan diverse criteria, waarbij ook de belangen van de gebruikers van de diensten en de belangen van de luchtvaartmaatschappijen in het oog gehouden worden.
Tarieven en kosten zijn onderhevig aan monitoring en kunnen jaarlijks worden aangepast.
Voor monitoring van tarieven en kosten, en aanpassing van de tarieven is reeds een procedure ontworpen.
In de toelichtingen bij de landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, die ten aanzien van genoemde onderwerpen zullen worden vastgesteld, wordt dieper ingegaan op de diverse aspecten van tariefstelling.

Bureau Telecommunicatie, Post en Utiliteiten (BTPU) zal belast worden met het ontwikkelen van methodieken voor het berekenen van de tarieven van de passagiersfaciliteitengelden en landings- en parkeergelden en zal tevens de de regering adviseren over de vaststelling van de tarieven en het voorbereiden van de in dit kader vereiste wet- en regelgeving.
De uiteindelijke beslissingen over de tarieven worden dus genomen door de regering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *