Status uitvoering onderzoeksrapport Florentina ingediend

Volgens Kuwas zou Pretu hebben gezegd: ‘Wiels moet worden omgebracht, hij heeft te veel informatie die belastend kan zijn voor veel rijke mensen; als deze informatie naar buiten komt, is dat niet alleen het einde van deze rijke mensen, maar ook van Curaçao’

uitvoering onderzoeksrapport Florentina ingediend

WILLEMSTAD — Minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) heeft onlangs de eerste voortgangsrapportage over de uitvoering van de aanbevelingen uit het eindrapport van de Commissie van Onderzoek (CvO), in verband met de dood van gedetineerde Luigi ‘Pretu’ Florentina, bij de Staten ingediend.

Uit dat rapport blijkt dat onder meer uitvoer is gegeven aan de periodieke controle bij detentiefaciliteiten.

Het eindrapport van de commissie, onder leiding van jurist Suzanne ‘Suzy’ Camelia- Römer, werd afgelopen januari uitgebracht en bevat zoals bekend 39 aanbevelingen, die onderverdeeld zijn naar de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan. Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de uitvoering van 25 aanbevelingen, waarbij het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor de uitvoering van een aanbeveling.

Het politiekorps KPC is daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering van 12 aanbevelingen. Recentelijk is conform het CvO-eindrapport de commissie ‘Planning en Controle stakeholders’ ingesteld.

Deze commissie bestaat uit zes personen, namelijk vertegenwoordigers van de Justitie- minister, het KPC, het OM, het gevangeniswezen en het ombudsmanbureau. Deze commissie, waarvan de secretaris-generaal van het Justitie-ministerie Desiree Lai-Promes de voorzitter is, zal uitvoering geven aan de 25 aanbevelingen uit het rapport. De commissieleden dienen elk kwartaal bij elkaar te komen voor daadwerkelijke monitoring en aansturing van de stakeholders met betrekking tot de detentie- en arrestantenzorg.

“Van de 25 aanbevelingen die uitgevoerd moeten worden, zal deze commissie er 17 in de komende weken uitvoeren. De 8 andere aanbevelingen worden door het KPC uitgevoerd”, aldus minister Navarro in een brief aan de Staten.

Verder moet conform het CvO-rapport een toezicht/ monitoringscommissie, gevormd door onafhankelijke deskundigen, opgericht worden. Het concept van het Landsbesluit voor de instelling hiervan is inmiddels opgemaakt. De bereidwilligheid om zitting te nemen in de commissie, moet echter nog met de voorgestelde leden worden gecheckt, legt de minister verder uit.

Tevens is een justitiële eendaagse topconferentie in voorbereiding, om duidelijkheid te scheppen in de diverse gezags- en beheerlijnen, beleidsformulering en uitvoering. De conferentie staat gepland voor de week van 24 juni en wordt georganiseerd in samenwerking met de ministeries van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en Sociale Ontwikkelingen, Arbeid en Welzijn (SOAW).

Aanbevelingen

De commissie heeft ook aanbevolen om onderzoek te doen naar de juistheid en betrouwbaarheid van de verklaringen van korpschef Marlon Wernet tegenover de commissie. Dat is inmiddels gebeurd. Een speciaal hiervoor ingestelde commissie, waarvan Camelia-Römer voorzitter is, is nog bezig met het onderzoek. De minister zal het eindrapport hiervan medio deze maand in ontvangst nemen.

Inmiddels zijn ook wijkteams verantwoordelijk gesteld voor de aansturing van de beveiligingsmedewerkers op de werkvloer en voor de uitoefening van bevoegdheden zoals fouillering, aangezien er nog geen formele grondslag is uitgewerkt voor de werkzaamheden van die medewerkers.

Volgens Navarro zijn er politieagenten aangesteld als teamleiders van de Conflict- en Crisisbeheersing (CCB) en de Criminal Cases Review Commission (CCRC). De verantwoordelijkheden van de hoofden van de wijkbureaus Rio Canario en Barber met betrekking tot de cellencomplexen zijn overgedragen. Daarbij waren ook de teamleiders aanwezig.

Daarnaast is onderzoek van het lichaam en de kleding, per direct alleen toegestaan door (buitengewone) opsporingsambtenaren, blijkt verder uit het voortgangsrapport. Tevens worden de vereiste bijzondere instructies schriftelijk vastgelegd, wanneer verdachten in verzekering worden gesteld.

Ook zijn OM-leden begonnen met de naleving van artikel 605 en 627 van het Wetboek van Strafvordering, zegt de minister. Deze twee artikelen betreffen onder meer de ‘tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen’ en ‘het bezoeken van de gevangenis en andere inrichtingen op onbepaalde tijden, doch ten minste tweemaal per jaar’.

Volgens de minister is het OM begonnen met periodieke inspecties (elke drie maanden) van detentie- inrichtingen, samen met medewerkers van politie, gevangeniswezen en het ministerie van Justitie. Inmiddels heeft het ministerie drie rapportages ontvangen hierover.

Daarnaast is de minister conform het CvO-rapport met de gevangenistop in overleg, om de invoering van controles door verpleegkundigen in te stellen. De commissie heeft verder aanbevolen om de kleine kas bij het KPC te activeren en het bedrag hiervan te verhogen.

Er is echter nog geen beleid opgesteld voor het houden van een kleine kas. Er is wel een concept-regeling in behandeling bij het ministerie van Financiën.

“Om die reden zou geen enkele justitiële uitvoeringsorganisatie over een kleine kas beschikken”, aldus Navarro.

Daarnaast zal het structureel afstemmen van het financieel beheer van het KPC op de behoeften (aansturen op zelfbeheer), in het verlengde van de uitvoering van de aanbevelingen van het Soab-onderzoek ‘Doorlichting bedrijfsvoering minister van Justitie’, worden opgepakt.

De start voor de uitvoering hiervan staat gepland op 30 juni, aldus de minister.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *