Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg opgericht

DEN HAAG-OM-VROUWE JUSTITIAWILLEMSTAD — De Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) is op 3 december op initiatief van de minister van Justitie, Nelson Navarro, opgericht. Deze stichting heeft als doel het bijdragen aan een veiliger Curaçao door het (doen) uitvoeren van het geheel aan Halt- en jeugdreclasseringsactiviteiten in de ruimste zin van het woord en het opzetten van een veiligheidshuis.

De bedoeling is dat een integraal interventietraject projectmatig wordt opgezet voor de afhandeling van zaken van minderjarigen van twaalf tot achttien jaar, die met politie en/of justitie in aanraking zijn gekomen.
Het project duurt tweeënhalf jaar en zal in juni 2016 worden afgerond.
Binnen het project wordt een mix van producten geleverd.
Naast alle taken van de Jeugdreclassering en Halt zal ook een Veiligheidshuis-samenwerkingsconcept worden opgezet.
De kosten verbonden aan het project voor de pilotfase bedragen 3 miljoen gulden en zullen worden gefinancierd vanuit het Criminaliteitsfonds.
Het project start in januari 2014 en richt zich expliciet op het opzetten van Jeugdreclassering, Halt en een Veiligheidshuis.
Hiertoe wordt gedurende twee maanden voorbereidend onderzoek gedaan en daarna zal er gedurende twee maanden werving en selectie van personeel plaatsvinden.
Deze personen worden ingewerkt en getraind, zodat per 1 juli 2014 alle drie de organisaties operationeel zijn.
Aan het eind van het project wordt een eindevaluatierapport opgesteld.
In deze eindrapportage komt, aan de hand van de vooraf gestelde resultaten, duidelijk naar voren wat er binnen het project bereikt is.
Zowel positieve als negatieve ervaringen worden uitvoerig besproken en gemotiveerd, om bij het vervolg optimaal van de tijdens de ‘pilot’ opgedane ervaringen te kunnen profiteren.
Na afronding van het project zal het ministerie van Justitie besluiten in welke organisatievorm de werkzaamheden zullen worden voortgezet.

bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *