Suppletoir 2013 niet onderbouwd

Verwarring kosten onderzoek moord Wiels

Condolenceboek-WielsWillemstad – De voorgestelde wijzigingen in de tweede suppletoire begroting 2013, worden volgens de Raad van Advies (RvA) onvoldoende onderbouwd in de memorie van toelichting.

Advertentie

“,Een begroting dient onder andere als instrument voor het verschaffen van inzicht in en het vergroten van zekerheden ten aanzien van de inkomsten en uitgaven van de overheid. De toelichting op de diverse wijzigingen is steeds dezelfde, ongeacht of de betreffende wijziging het gevolg is van een verlaging of een verhoging van de materiële lasten”, zo wordt door de raad gesteld.

De RvA onderbouwt deze stelling met enkele voorbeelden. Zo is er een aanvullend budget voorgesteld op de personeelskosten en exploitatiekosten van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) in verband met het onderzoek op de moord van PSpoliticus Helmin Wiels.

Maar, zo wordt vastgesteld: ,,De raad kan voor de meerjarenbegroting niet uit de memorie van toelichting opmaken hoe deze kosten in de na het dienstjaar 2013 opvolgende dienstjaren zullen doorwerken.”

Bovendien zijn er inconsistenties in de meerjarenbegroting waar het gaat om deze kosten voor hetzelfde doel, namelijk het onderzoek naar de moord op Wiels.
Zo zijn de toegewezen middelen aan de VDC opgevoerd bij het hoofdstuk Algemene Zaken, maar ook bij het Politiekorps dat valt onder het hoofdstuk Ministerie van Justitie.
Een ander voorbeeld is het opgevoerde bedrag voor betaling van openstaande facturen van advocatenkantoor HBN Law voor geleverde diensten inzake de rechtszaak Cubanen versus Curaçao Drydock Maatschappij (CDM).
Daar komt bij dat in de meerjarenbegroting voor vier achtereenvolgende jaren een bedrag van 202.200 gulden wordt opgevoerd ‘voor de betaling van de openstaande facturen was HBN Law’.

De raad: ,,Het betalen van openstaande facturen is naar het oordeel van de raad een eenmalige gebeurtenis. Om welke reden wordt hetzelfde bedrag voor vier achtereenvolgende dienstjaren is opgevoerd.”

Ook is het de raad niet duidelijk wat de status is van de rechtszaak van de Cubanen versus CDM.

Waarom op meerjarenbegroting?
Behalve de openstaande facturen van HBN Law die vier jaar lang opgevoerd worden, is het de raad ook niet duidelijk waarom andere kosten op de meerjarenbegroting voorkomen.
Zo wordt onder andere de verbouwing van het gebouw van het Kabinet van de Gevolmachtigde minister genoemd.
Deze is vier jaar lang begroot voor een bedrag van 312.244 gulden.
Ook de begroting onder het punt ‘Riolering en waterzuivering’ wordt gewijzigd voor ‘een incidentele subsidie aan Parke Tropikal’ ter waarde van 65.000 gulden en vervolgens vier achtereenvolgende dienstjaren opgevoerd.
Tot slot is er ook nog een bedrag van 8,8 miljoen gulden dat van de ‘Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs’ wordt overgeheveld naar ‘Studiefinanciering’.
In de Memorie van Toelichting wordt aangegeven dat de begrotingswijziging betrekking heeft op het dekken van exploitatiekosten en het beschikbaar stellen van kredieten voor het dekken van de kosten van het project ‘Enseñansa Liber’ voor het schooljaar 2012-2013.

,,Indien de kosten slechts voor het dienstjaar 2013 dienen te worden opgevoerd, is het voor de raad niet duidelijk om welke reden het bedrag van 8.824.007 gulden ook voor de dienstjaren 2014 en volgende zijn opgevoerd”, zo stelt de RvA vast.

Waar het gaat om het project gratis onderwijs stelt de raad bovendien vast dat de gelden in 2013 geboekt staan op de gewone dienst en voor 2014 op de kapitaaldienst. Volgens de raad is er hierbij sprake van een verschil in de wijze waarop voornoemde gelden op de begroting worden verantwoord.

kader

RvA: Kosten ziekenhuis onduidelijk 


Ten aanzien van het Bouwfonds nieuw ziekenhuis’, is er ook onduidelijkheid. De RvA: ,,Er wordt een bedrag van 397,1 miljoen gulden genoemd. Naar het oordeel van de raad dient genoemd bedrag nader toegelicht te worden.” De raad kan uit het ontwerp en de memorie van toelichting bovendien opmaken dat de kosten voor het bouwen van een nieuw ziekenhuis voor 70 procent door de overheid gedragen zullen worden. Echter, zo staat in het advies: ,,Het is voor de raad niet duidelijk hoe de regering aan dit percentage is gekomen. Tevens is niet duidelijk wat de gemiddelde interest zal zijn en wat het effect daarvan zal zijn op het door te berekenen tarief voor opname in het nieuwe ziekenhuis. In de memorie van toelichting is niet voldoende inzichtelijk gemaakt wat de effecten zullen zijn op de ontwikkeling van de kosten die ten laste van de fondsen komen die door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheerd worden en de hoogte van ziektekostenpremies. De raad acht het gewenst dat in de memorie van toelichting een deugdelijke onderbouwing van de wijze van financiering en de gevolgen voor de kosten in de gezondheidszorg en derhalve ook voor de meerjarenbegroting wordt opgenomen.”

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *