Tagarchief: Belastingen

NOS: Veel mis bij belastingdienst A’dam

Amsterdam moet orde op zaken stellen, stelt de Waarderingskamer ©ANP.

Amsterdam moet orde op zaken stellen, stelt de Waarderingskamer ©ANP.

Amsterdam moet volgend jaar de WOZ-waarden beter vaststellen. De gemeente heeft de Dienst Belastingen hiertoe onder verscherpt toezicht gesteld. Verder lezen

F I S C A L I S T

Persoonlijke lasten en buitengewone uitgaven in de inkomstenbelasting

 

Zuleika Lasten

Zuleika Lasten

Terrence Melendez

Terrence Melendez

Voor veel mensen is het weer tijd om hun aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Indien u een aangiftebiljet voor het jaar 2013 heeft ontvangen, heeft u tot 1 juni 2014 de tijd om uw aangifte bij de belastingdienst in te dienen. Mocht u echter hier meer tijd voor nodig hebben, dan kunt u de belastingdienst vóór 1 juni 2014 verzoeken om u 6 maanden uitstel te verlenen. Ook als u (nog) geen aangiftebiljet voor het jaar 2013 heeft ontvangen, zult u onder bepaalde omstandigheden een aangifte inkomstenbelasting moeten indienen.

Advertentie

Verder lezen

FDRS voldeed niet aan subsidieverordening

Verzoek kwam te laat binnen, documenten ontbraken

Glenn SulvaranWILLEMSTAD — Het verzoek voor subsidie van het Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial (Fonds voor sport en sociale verantwoordelijkheid, FDRS) werd te laat ingediend, waardoor de stichting niet in aanmerking had moeten komen voor een subsidie in 2013 en 2014. Dit concludeert overheidsaccountant Soab in zijn rapport inzake onderzoek Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial, dat in opdracht van Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) is opgesteld.

Verder lezen

Hogere tax remt groei luchtvaart’

Insel-topman Kluyver spreekt CTO-conferentie in Martinique toe

NO-airport-taxWillemstad – Verhoging van de belastingen betekent, zeker in de luchtvaartwereld, verlies aan banen. Dat betoogde Albert Kluyver, ceo van Insel Air, tijdens de conferentie van de Caribbean Tourism Organization (CTO) afgelopen week op Martinique. Verder lezen

Belastingverdrag Curaçao-Malta

logo-landsontvangerWillemstad – Minister José Jardim van Financiën heeft gisteren te Malta de overeengekomen tekst van het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing tussen Curaçao en Malta geparafeerd. Dat deed hij vergezeld van zijn Maltese ambtgenoot. Met het overeenkomen van het belastingverdrag opent Curaçao ‘een nieuwe etappe ten aanzien van haar potentieel als internationaal financieel centrum’, aldus het persbericht van de regering.

Advertentie

Verder lezen

•E siguiente produktonan NO ta paga OB Vrijgesteld van belasting zijn

 Vrijgesteld van belasting zijn: PAIS-Side-Logo

 1. a. de levering van water, elektriciteit, gas, stoom en perslucht door utiliteitsbedrijven, alsmede de levering van verpakt water;
 2. b. de levering van brood, eieren, rijst, aardappelen, graan, meel, babyvoeding, fruit en groenten, met uitzondering van fruit en groenten in conserven of ingevroren;
 3. c. de langdurige verhuur van onroerende zaken, welke zijn ingericht, bestemd en door de huurder worden gebruikt voor permanente bewoning;
 4. d. openbaar personenvervoer over de weg, alsmede schoolbusdiensten;
 5. e. de diensten die door ziekenhuizen, laboratoria voor medisch onderzoek, artsen, tandartsen, tandtechnici, verpleeg-en verloskundigen, fysio-en oefentherapeuten, chiropractors, logopedisten, dietisten en podotherapeuten als zodanig worden verricht;
 6. f. de levering van medische kunst-en hulpmiddelen. Onder medische kunst-en hulpmiddelen worden verstaan orthopedische artikelen en toestellen -daaronder begrepen medisch-chirurgische gordels en banden alsmede krukken -kunstgebitten, kunsttanden, kunstogen, kunstledematen en dergelijke artikelen, hoorapparaten voor hardhorigen, breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel;
 7. g. de levering van geneesmiddelen voor mensen, voor zover deze geneesmiddelen op recept van een arts in de zin van de Landsverordening regelende de uitoefening van de geneeskundel5 worden verstrekt;
 8. h. het verzorgen en het verplegen van in een inrichting opgenomen personen, alsmede het door deze inrichting verstrekken van spijzen en dranken,geneesmiddelen en verbandmiddelen aan die personen;
 9. i. de levering van goederen en het verrichten van diensten door organisaties van sociale, culturele, charitatieve, sportieve of godsdienstige aard, mits de organisatie geen winststreven heeft en er geen sprake is van emstige verstoring van concurrentieverhoudingen;
 10. j. levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en herverzekeringen door verzekeringsmaatschappijen, alsmede de diensten door tussenpersonen bij verzekeringen. Onder levensverzekering wordt verstaan een verzekering die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft een of meerdere termijnen van uitkering te verzorgen, en welke afhankelijk is van het leven van de verzekerde, daaronder niet begrepen uitvaartverzekeringen, ongeacht de wijze van uitkering;
 11. k. de verzorging van niet-commercieel onderwijs, alsmede congressen die voor ten minste 90 percent worden bijgewoond door niet-ingezetenen;
 12. l. de verzorging van postzendingen, die de houder van de consessie ingevolge het bepaalde bij en krachtens artikel 2, tweede lid, van de Postlandsverordening 1998 verplicht is te vervoeren;
 13. m. intemationale vervoersdiensten door middel van luchtvaartuigen of schepen. Onder schepen worden verstaan aile vaartuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer te water, met uitzondering van pleziervaartuigen;
 14. n. de levering van brandstoffen, smeermiddelen en andere vloeistoffen, bestemd voor de voortstuwing, smering en ander technisch gebruik aan boord van schepen als bedoeld in onderdeel m of luchtvaartuigen, die als openbaar vervoermiddel worden gebruikt voor het intemationale personen-of goederenvervoer, alsmede diensten ten behoeve van de in dit onderdeel bedoelde schepen en luchtvaartuigen. Deze vrijstelling is ook van toepassing op oorlogsschepen en -Iuchtvaartuigen;
 15. o. diensten die in een zee-of luchthavengebied worden verricht met betrekking tot het heffingsgebied binnenkomende en uitgaande goederen;
 16. p. de levering van goederen aan afuemers die niet in het heffingsgebied wonen of gevestigd zijn en welke goederen in het kader van die levering worden uitgevoerd;
 17. q. de levering van brandstoffen aan utiliteitsbedrijven voor de opwekking van energie

 

Met dank aan PAIS

Kritiek VBC op onroerendzaakbelasting

ozbWILLEMSTAD — De VBC (Vereniging bedrijfsleven Curaçao) is bang dat de in te voeren onroerendzaakbelasting 2014 een forse lastenverzwaring zal betekenen met daardoor een aanpassing van de koopkracht. Dat meldt de VBC in haar nieuwsbrief. Verder lezen

VBC wil nu belastingverlaging

OB-spel

WILLEMSTAD — De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) vraagt zich af waarom minister van Financiën Jose Jardim de belastingen pas in 2015 wil verlagen en wil dat er nu direct wordt overgegaan tot het verstrekken van deze zogenaamde ‘alivio’ aan burgers en ondernemers. Dat staat in de jongste nieuwsbrief van de VBC. Verder lezen

Veel vragen over ob-differentiatie in Staten

OB-spelWILLEMSTAD — Bij de behandeling van de wijziging landsverordening tot aanpassing omzetbelasting (ob), waren er vandaag vooral vragen over de effectiviteit, het controle-aspect en de definitie van diverse producten bij de invoering van de ob-differentiatie. De regering wil met de wijziging van de wet verschillende tarieven van 0, 6, 7 en 9 procent invoeren. Vandaag was dit het enige punt op de agenda van de Centrale Commissie van de Staten. Verder lezen

Ob-differentiatie uitstellen niet nodig

Tegen SER-advies in

OB-spelWILLEMSTAD — De Sociaal Economische Raad (SER) heeft de regering geadviseerd om de invoering van de differentiatie in de omzetbelasting (ob-differentiatie) te koppelen aan de verplichte introductie van kasregistratiesystemen op 1 januari 2014, maar de regering vindt niet dat dat nodig is. Verder lezen

Storing zorgt enige tijd voor problemen bij belastingaangifte

Veel mensen hadden zaterdagmiddag moeite met het indienen van hun belastingaangifte.
Door een storing verscheen een foutcode in het aangifteprogramma voor pc en Mac.  

Foto |   ANP Verder lezen

DMO komt met alternatieven voor hoog ob-tarief

OB-spelWILLEMSTAD — De Downtown Management Organisation (DMO) heeft onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven die een ‘minder destructief gevolg hebben voor onze toeristensector en deviezeninflux’ dan de geplande ob-differentiatie. Dat staat in een brief van 4 maart aan de Staten. Verder lezen

Leito kritisch over BAB

edgar leitoWILLEMSTAD — In een brief aan minister José Jardim van Financiën heeft oud-Statenlid Edgar Leito zijn zorgen geuit over de Stichting BAB (Belastingaccountantsbureau). Verder lezen

Nog 63 procent moet autobelasting betalen

autosticker4WILLEMSTAD — Meer dan 50.000 personen moeten hun motorrijtuigenbelasting (mrb) voor de eerste helft van dit jaar nog betalen. Dit stelt het hoofd van de Landsontvanger, Alfonso Trona. In totaal hebben tot de 29e van deze maand 32.000 van de ongeveer 83.000 automobilisten aan hun belastingplicht voldaan. Verder lezen

VBC: Motivatie voor verhoging ob niet overtuigend

Kan juist leiden tot verminderde economische groei

OB-spelWILLEMSTAD — De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) vindt de motivatie van de regering om de omzetbelasting (ob) te verhogen niet erg overtuigend. Dat laat de VBC weten in de jongste nieuwsbrief. Verder lezen

Airporttax richting Curaçao omlaag

NO-airport-taxOranjestad – Binnenkort hoeven reizigers die van Aruba naar Curaçao vliegen minder luchthavenbelasting te betalen.
De nieuwe tarieven gaan uiterlijk op 1 maart in.

Minister Otmar Oduber van Toerisme en Transport ondertekende meer dan twee jaar geleden een overeenkomst met zijn toenmalige ambtsgenoot David Dick.
De afspraak was dat er een speciaal laag tarief luchthavenbelasting zou komen voor reizigers die tussen Aruba en de eilanden van de Nederlandse Antillen reizen.
De verlaging voor Bonaire ging meteen in, maar Aruba en Curaçao hadden meer tijd nodig om de onderlinge zaken te regelen.
Minister Oduber weigerde het verlaagde tarief in te voeren, zolang Curaçao dat niet had gedaan. Inmiddels is dat wel gebeurd en minister Oduber zal de verlaging ook invoeren.
1-1

Zeep en computers geen luxeproducten

computers-kindWILLEMSTAD — Consumentenorganisatie Fundashon pa Konsumidó (FpK) heeft kanttekeningen bij de verhoging van de omzetbelasting van 6 naar 9 procent voor sommige producten, waaronder zeep, tandpasta en deodorant, en computers. Verder lezen

SBAB: Toename obopbrengsten van 60 procent

Sinds gameshow en roadshows

OB-spelWILLEMSTAD — Sinds de start van de gameshow en de roadshows die de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) organiseert in het kader van de campagne ‘Bo faktura…Pidié!…Dun’é!’ zijn de opbrengsten van de omzetbelasting (ob) bij toko’s en minimarkets met 60 procent toegenomen. Dat meldt directeur van SBAB Sherwin Casper aan Amigoe. Verder lezen

Penha sluit filiaal in voormalig Hyatt

Regering moet ob-differentiatie beter bestuderen

WILLEMSTAD — Het filiaal van Penha dat gevestigd is in het Santa Barbara Beach & Golf Resort, voorheen het Hyatt, gaat rond eind april sluiten. En waarschijnlijk zal ook de Montblanc-winkel op Curaçao, die onderdeel is van de Penha-groep, verdwijnen. Dat bevestigt Penha-directeur Kevin Jonckheer tegenover de Amigoe. Hij wil dat de regering de positie van de ‘duty-free sector’ in de plannen omtrent de differentiatie van de omzetbelasting beter bestudeert. Verder lezen

Geen ob-verhoging voor computers

laptopsWILLEMSTAD — De omzetbelasting (ob) op computers wordt niet verhoogd. Dit garandeerden premier Daniel Hodge (PS) en Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) afgelopen zaterdag tijdens de begrotingsbehandeling in de Staten. In eerste instantie was het de bedoeling dat de ob op computers per 1 maart van 6 naar 9 procent verhoogd zou worden. Verder lezen

Geen 9 procent ob op computers

computers-kindWILLEMSTAD — Het Kennisplatform Curaçao heeft in een brief aan de Raad van Ministers bezorgdheid geuit over de aanstaande invoering van 9 procent omzetbelasting (ob) op computers. Het kenniscentrum wil juist dat computers ob-vrij worden gemaakt. Verder lezen

Uitstel betaling lb/ob/premies

Willemstad – Voor het betalen van de aangifte lb (loonbelasting), ob (omzetbelasting) en de sociale premies voor aov (algemene ouderdomsverzekering), avbz (algemene verzekering bijzondere ziektekosten) en de zv/ov (ziekteverzekering en ongevallenverzekering) is door de Landsontvanger tot en met vrijdag 18 januari 2013 uitstel verleend. Verder lezen

Personeel ontvanger voert actie

WILLEMSTAD — Het personeel van de Landsontvanger heeft vanochtend het werk uit protest neergelegd. Dit bevestigt Abvo-voorzitter Wendy Calmes. Aanleiding voor de actie is het feit dat de personeelsleden vandaag te horen kregen dat zij een extra toelage die zij sinds 2006 ontvingen, per volgende maand niet meer uitbetaald krijgen.

Deze toelage was voor extra werkzaamheden voor het beheer van de boekhouding van het land de Nederlandse Antillen en het eilandgebied Curaçao.
Volgens Avo-bestuurslid Gregory Wilson kwam het nieuws onverwacht voor het personeel van de Ontvanger.
Volgens hem varieert het om een toelage van 10, 15 en 25 procent, waar de werknemers voor in aanmerking komen.

“Ze krijgen het bedrag al zeven jaar uitbetaald. Ze zijn er aan gewend geraakt en opeens horen zij dat deze toelage wordt stopgezet. Dit komt hard aan. Dit was voor hen aanleiding om het werk neer te leggen.”

Een groot deel van het Ontvanger- personeel legde het werk neer en verzamelde zich in een grote zaal in het gebouw aan de Regentesselaan.
Daar vroegen zij een gesprek aan met de leiding van Ontvanger en met hun vakbond.
Rond het middaguur was het wachten op een vertegenwoordiger van de overheid om het personeel een uitleg te geven over de genomen maatregel.
Afhankelijk van dit overleg wordt besloten of en hoe de actie voortgezet zal worden.

Actie tegen te vroege ob-verhoging

OB-spelWILLEMSTAD — De Consumentenstichting Fundashon pa Konsumidó doet via de Facebook-pagina een oproep aan eenieder bij wie 9 procent omzetbelasting (ob) in rekening is gebracht bij de aankoop van een of meerdere artikelen, om zich bij de stichting te melden. Vooral op de sociale mediasite Facebook doen veel geruchten de ronde dat verschillende winkeliers op het eiland sinds 1 januari al 9 procent aan ob in rekening brengen. Verder lezen

Ob-differentiatie levert 17,5 miljoen op

OB-spelWILLEMSTAD — De verhoging van de omzetbelasting (ob) voor een aantal specifieke producten en diensten van zes naar negen producten zal het landskas een bedrag van 1,57 miljoen gulden aan extra inkomsten opleveren. Dit verklaarde Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) vanochtend tijdens de voorzetting van de behandeling van de conceptbegroting 2013 in de Staten.

De door de regering al eerder aangekondigde ob-differentiatie houdt in dat de omzetbelasting voor luxeartikelen en producten die slecht zijn voor de volksgezondheid en het milieu omhoog gaat van 6 naar 9 procent.

Reagerend op vragen van diverse Statenleden stelde de minister dat onder meer frisdranken (met uitzondering van vruchtensapjes), cosmetica, juwelen, bijouterieën, kerstbomen en computers onder het verhoogde tarief vallen.

Onder de diensten die met de verhoging te maken zullen krijgen, vallen onder andere de horeca en bioscoop.
Jardims collega van Economische Ontwikkeling, Steven Martina (Pais), rekende zijn toehoorders voor dat de ob-verhoging een ‘marginale’ inflatieverhoging van 0,1 procent met zich zal meebrengen.
De ob-verhoging zal gepaard gaan met de introductie van een nultarief voor een aantal producten.
Het gaat hierbij in eerste instantie om groente en fruit, als gevolg van een motie die in het verleden unaniem door de Staten werd aangenomen.

Naast groente en fruit zal de regering ook een nultarief introduceren voor rijst, aardappelen, eieren, meel en babyvoeding.
Met deze ob-verlaging wil de regering de gevolgen van de ob-verhoging voor minderbedeelden zo veel mogelijk beperken.
Eerder al had de regering aangegeven dat de ob-verhoging per 1 maart ingaat.

De minister kondigde ook een totale analyse van de ob aan.
Dit onderzoek moet aan het licht brengen of de schakels bij de ob afgeschaft moeten worden in ruil voor een verhoging van de ob, of dat er een totaal systeem moet komen.
Jardim kondigde vanochtend ook een verlaging van de winstbelasting aan, die specifiek gericht zal zijn voor winst op export.
Dit heeft als doel om de export vanuit Curaçao zo veel mogelijk te stimuleren.

 

Betaling autobelasting van start

autosticker4

WILLEMSTAD — Automobilisten kunnen sinds afgelopen woensdag hun motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen. Verder lezen

Ingezonden

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we ” Henk Pasman ” aan het woord………….. Verder lezen

Nog 1,2 miljoen gulden extra voor CTB begroot

dollars-09082012WILLEMSTAD — Er is door de overheid 1,2 miljoen gulden extra voor de Curaçao Tourist Board (CTB) begroot, zo liet Financiën-minister José Jardim afgelopen donderdag weten. “De begroting is wederom aangepast waardoor de CTB voor het komend jaar over een budget van in totaal 31,8 miljoen gulden zal beschikken”, aldus Jardim desgevraagd. Verder lezen