Tagarchief: Lands Documenten

Landsverordening financiën politieke groeperingen.

Wederom blijkt weer in welke mate de Rijksregering in Den Haag de “regie” en “uitkomst” inzake het staatkundige veranderingsproces, in handen had. Bij een gebrek aan eigen initiatief en daadkracht wat betreft bestuurlijk Curaçao, is (misschien maar gelukkig ook) vanuit Den Haag “afgedwongen” dat:
■Ons overheidsbestuur voortaan slechts onder zeer strikte voorwaarden leningen mag afsluiten
■Er Financieel Toezicht is
 ■Er een Code Corporate Governance van kracht is
■En… middels de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen, er een Landsverordening financiën politieke groeperingen is gekomen, want anders had Nederland het Statuut niet gewijzigd. Enerzijds is het jammer dat ons eigen overheidsbestuur de daadkracht niet heeft om zulks soort zaken op eigen initiatief te regelen, want al vanaf Rapport Konfiansa (1999) is bij ons overheidsbestuur aangedrongen om laatstgenoemde kwestie te regelen.Anderzijds ligt hier wellicht ook het voordeel voor onze gemeenschap bij het onderdeel zijn van een Koninkrijk dat sommige belangrijke zaken toch kan waarborgen en verzekeren ten gunste van ons algemeen belang.Dit neemt niet weg dat – in deze – de ambtenaren/juristen van onze Dienst Juridische Zaken goed werk hebben geleverd. A job well done !!!

Hierbij een kopie van de (per 4 september j.l. aangenomen ontwerp) Landsverordening financiën politieke groeperingen (partijen).

Landsverordening regelende de financiën van politieke groeperingen (Landsverordening financiën politieke groeperingen)

=======Ontwerp ======= No. 2 =====

IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Curaçao, In overweging genomen hebbende: dat het ter bevordering van een evenwichtig en verantwoord verkiezingsverloop en ter optimalisering van het functioneren van politieke groeperingen wenselijk is wettelijke regels te stellen ten aanzien van de financiën van politieke groeperingen; Gelet op artikel 60b van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen;

§1. Algemene bepalingen

Artikel 1
Voor de toepassing van deze landsverordening en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften wordt verstaan onder:
a. Staten: de Staten van Curaçao;
b. ingezetenen: zij, die werkelijk woonplaats hebben op Curaçao en zijn opgenomen in de basisadministratie persoonsgegevens;
c. hoofdstembureau: het hoofdstembureau, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Kiesreglement Curaçao (P.B. , no. );
d. politieke groepering: een politieke groepering die op voet van het Kiesreglement kandidaten stelt voor de verkiezingen. Onder politieke groepering wordt mede verstaan een persoon die zich als individu kandidaat stelt voor de verkiezing;
e. de Minister: de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening;
f. Kiesreglement: de Landsverordening Kiesreglement Curaçao (P..B. , no. );

§2. De financiële administratie van politieke groeperingen

Artikel 2
1. Een politieke groepering voert een zodanig ingerichte financiële administratie dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen, alsmede de betalingen en ontvangsten kunnen worden nagegaan.
2. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende ten minste tien jaar bewaard.

Artikel 3
Jaarlijks vóór 1 april zendt de politieke groepering aan het hoofdstembureau een jaarverslag waarin tenminste de volgende gegevens zijn opgenomen:
a. de samenstelling van het bestuur gedurende dat jaar;
b. het aantal contribuerende personen aan het begin en het einde van dat jaar;
c. de hoogte van de contributie gedurende dat jaar en
d. de door de groepering in dat jaar verrichte activiteiten.

Artikel 4
Bij het jaarverslag is gevoegd een financieel verslag, waarin tenminste is opgenomen:
a. de vermogenspositie aan het begin en aan het einde van het jaar;
b. een geconsolideerd overzicht van de inkomsten en uitgaven vastgesteld door het daartoe, volgens de statuten van de desbetreffende politieke groepering, bevoegde orgaan.

Artikel 5
Het hoofdstembureau zendt het financieel verslag aan de Stichting Overheidsaccountantsbureau teneinde de juistheid van de in voormeld verslag vermelde gegevens te controleren. De Stichting Overheidsaccountantsbureau brengt haar advies uit aan het hoofdstembureau.

Artikel 6
Het hoofdstembureau kan nadere voorschriften stellen ten aanzien van de financiële administratie, het jaarverslag en het financiële verslag. Deze voorschriften behoeven, alvorens in werking te treden, goedkeuring bij landsbesluit.

§ 3. Giften aan politieke groeperingen en kandidaten

Artikel 7
1. Voor de toepassing van deze paragraaf worden onder giften verstaan alle door een politieke groepering of een kandidaat ontvangen geldbedragen en op geld waardeerbare geleverde goederen en diensten.
2. Geldinzamelingactiviteiten, zoals kaartenverkoop ten behoeve van diners, feesten en “bon ku ne”, worden niet aangemerkt als giften en vallen niet onder de toepassing van dit artikel.

Artikel 8
1. Een politieke groepering houdt een permanente chronologische registratie bij van alle giften van Fl. 5.000,- of meer afkomstig van natuurlijke personen en rechtspersonen.
2. Kandidaten voor het lidmaatschap van de Staten houden vanaf de dag van hun kandidaatstelling als kandidaat tot de dag van de stemming een registratie bij van alle door hen ontvangen giften, van Fl. 5.000,- of meer afkomstig van natuurlijke personen en rechtspersonen.

Artikel 9
In de registratie wordt van elke gift vermeld:
a. de naam en adres van de persoon, het bedrijf of de instelling die de gift heeft gedaan;
b. het bedrag of de waarde van de gift;
c. de datum van de gift.

Artikel 10
1. Een politieke groepering en een kandidaat nemen alleen giften aan indien deze afkomstig zijn van:
a. ingezetenen van Curaçao;
b. op Curaçao gevestigde rechtspersonen en maatschappelijke organisaties;
2. Een politieke groepering en een kandidaat nemen geen giften aan van door de overheid gesubsidieerde instellingen.

Artikel 11
Giften, gedaan aan een persoon of organisatie met de bedoeling dat deze ten goede komen aan een politieke groepering of kandidaat, worden beschouwd als giften aan de desbetreffende groepering of kandidaat.

Artikel 12
1. Jaarlijks vóór 1 februari wordt door de groepering een kopie van het op het voorafgaande jaar betrekking hebbende deel van de door een groepering bijgehouden registratie, voorzien van een door de groepering ondertekende verklaring, ingediend bij het hoofdstembureau.
2. Binnen een maand na de dag van de stemming voor de verkiezing van de Staten wordt door de kandidaat een kopie van de door deze bijgehouden registratie van giften, voorzien van een door deze ondertekende verklaring, ingediend bij het hoofdstembureau.

Artikel 13
1. Op verzoek van de voorzitter van het hoofdstembureau controleert de Stichting Overheidsaccountantsbureau de juistheid van de gedane opgaven.
2. De politieke groepering en de kandidaten verschaffen ten behoeve van een controle als bedoeld in het eerste lid alle gevraagde inlichtingen en geven inzage in hun financiële administratie.
3. De resultaten van een controle worden door het hoofdstembureau bewaard.

Artikel 14
Met betrekking tot het bewaren en vernietigen van de in de artikelen 12 en 13 bedoelde stukken worden op de voordracht van de minister in overeenstemming met de Raad van Ministers, bij ministeriële beschikking, met algemene werking, regels gesteld.

Artikel 15
1. Een politieke groepering en een kandidaat bewaren de registraties van giften tenminste twee jaar.
2. De Minister kan regels stellen ten aanzien van de bewaarplicht en een termijn vaststellen voor de vernietiging van de kopieën van de registraties.

Artikel 16
1. Een persoon, bedrijf of instelling doet aan dezelfde politieke groepering en haar kandidaten in een kalenderjaar in totaal ten hoogste voor een bedrag of waarde van Fl. 25.000,- aan giften
2. Giften die het in het eerste lid gestelde maximum te boven gaan, worden niet door een politieke groepering of kandidaat aanvaard, dan wel aan de gever geretourneerd.
3. Anonieme giften worden in de Landskas gestort.

§ 4. Toezicht en Strafbepalingen

Artikel 17
1. Het hoofdstembureau is belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze landsverordening gestelde regels.
2. Het hoofdstembureau is bevoegd, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs noodzakelijk is:
a. alle inlichtingen te vragen;
b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen.
3. Een ieder verleent de door het hoofdstembureau gevorderde medewerking.

Artikel 18
Indien het hoofdstembureau constateert of vermoedt dat een politieke partij of een kandidaat een feit heeft gepleegd dat in deze landsverordening strafbaar is gesteld, doet hij hiervan aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Artikel 19
Bij de geloofsbrief legt een als lid van de Staten gekozen verklaarde kandidaat aan de Staten over een door hem ondertekende schriftelijke verklaring dat hij tijdens de verkiezingscampagne niet in strijd heeft gehandeld met de bepalingen van deze landsverordening.

Artikel 20
1. Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze landsverordening en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens.
2. Het eerste lid is niet van toepassing:
a. ten aanzien van de strafbare feiten omschreven in de artikelen 198 en 200 van het Wetboek van Strafrecht van Curaçao;
b. voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
3. Vervolging inzake schending van de geheimhouding wordt slechts ingesteld op klacht van hem, te wiens aanzien de geheimhouding is geschonden.

Artikel 21
1. Handelen in strijd met de artikelen 3, 4, 8, 10, 12, eerste en tweede lid, 13, tweede lid, 15, eerste lid, 16, eerste en tweede lid, en 20, eerste lid wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden, dan wel met beide straffen.
2. De strafbare feiten, bedoeld in het eerste lid, zijn overtredingen.

Artikel 22
Deze landsverordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt.

Artikel 23
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening financiën politieke groeperingen.

Modelstatuten druisen in tegen corporate governance

Bron: Amigoe
 Oud-premier Ys: ‘Modelstatuten druisen in tegen corporate governance’  
WILLEMSTAD — De nieuwe modelstatuten die de regering wil introduceren voor alle overheids-nv’s druisen in tegen de geest en de tekst van de wet en de code op Corporate Governance. Dit stelt voormalig premier Etienne Ys. De oud-politicus was betrokken bij het opstelling van de wet op Corporate Governance en doceert op dit moment aan de University of Curaçao in het kader van de leerstoel van Corporate Governance.
De introductie van de wet Corporate Governance is opgenomen in de Rijkswet Financieel Toezicht en kwam tot stand na druk vanuit Nederland. In de Slotverklaring werd niet gerept over een wet op deugdelijkheid van bestuur, maar volgens Ys besloot de Nederlandse regering te elfder ure op deze wet aan te dringen, toen benoemingen in lokale overheidsbedrijven werden doorgedrukt. Deze regels zijn volgens Ys specifiek bedoeld om nepotisme en politiek patronage bij overheidsinstanties tegen te gaan.
Ys plaatst zijn vraagtekens bij de intentie van de regering om alle modelstatuten aan te passen. Verwijzend naar de wet en code Corporate Governance stelt hij dat deze wet was opgesteld om met name de politiek op afstand van lokale overheids-nv’s en stichtingen te plaatsen.
In de wet is specifiek opgenomen dat een politiek bestuurder geen lid van de directie of van een Raad van Commissarissen (RvC) mag zijn. Er wordt ook melding gemaakt van de introductie van het model van de Raad van Commissarissen van overheids-nv’s en de Raad van Toezicht bij overheidsstichtingen. Dit alles met het doel om te bewerkstelligen dat de politiek zich niet met de dagelijkse leiding van overheidsinstanties gaat bemoeien.”
Maar volgens de oud-premier heeft de huidige regering in de modelstatuten laten opnemen dat een minister, of de regering, functionerend als aandeelhouder specifieke aanwijzingen kan geven aan directie/bestuur van een overheids-onderneming.
Dit druist in tegen de geest van de wet op corporate governance. Het is nooit de bedoeling geweest dat de politiek op de stoel van de directie gaat zitten. Conform het concept kunnen ministers straks als vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (ava) aan directeuren aangeven dat zij rechtshandelingen kunnen opstarten of staken. Ik voorspel dat straks directievergaderingen in Fort Amsterdam gehouden zullen worden.”
Een ander punt waar Ys zich zorgen over maakt is het feit dat onder de modelstatuten de leden van de Raad van Commissarissen hun onafhankelijkheid gaan verliezen.
In de wet en code is specifiek opgenomen wanneer je een commissaris kunt ontslaan, als iemand faalt, niet functioneert, of als zijn of haar integriteit op het spel staat. Maar in de modelstatuten zijn de ontslagredenen voor commissarissen weggehaald. De regering kan nu zomaar besluiten iemand naar huis te sturen. Op deze manier wordt de positie van de commissarissen, net zoals die van directieleden, ondergraven. In de modelstatuten staat dat als de stemmen staken in de directie, niet de voorzitter de beslissende stem heeft, maar de ava. Het was nooit de bedoeling dat de regering, of een minister op de stoel van directie van een overheids-nv zou gaan zitten.”

Rijkswetten op tijd gepubliceerd

 

Bron: Versgeperst.com
Door: Esther Schalkwijk
CURAÇAO –  De ambtenaren hebben flink doorgewerkt, want de rijkswetten en regelingen zijn gepubliceerd in het Staatsblad.  De wetten moesten minstens vier weken voor 10-10-10 gepubliceerd worden. In de regelingen staat onder meer een uitwerking van de gemaakte afspraken tussen de Nederlandse Antillen en eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten. In het document staat onder andere  de waarborg van een goede uitvoering van taken van justitie (voor Curaçao bijvoorbeeld de Bon Futuro en de politie) en controle op financiën beschreven.
36801827-Staatscourant.pdf
Rijkswetten in PDF Formaat
(1.96 MiB) 1 keer gedownload