Tagarchief: Raad van Advies (RvA)

KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: Marvelyne Wiels: corruptie heeft een gezicht

  • 29 september 2014. Marvelyne Wiels: corruptie heeft een gezicht. And oops, she did it again. Andermaal slaagde onze Gevolmachtigde Minister in Den Haag Marvelyne Wiels vandaag de kranten te halen. En – we zijn niet anders meer gewend- negatief. In het Antilliaans Dagblad vandaag:
    Broer Helmin Wiels & Zus Marvelyne Wiels. Cartoon: Pa Stechi

    Marvelyne Wiels: corruptie heeft een gezicht. Cartoon: Pa Stechi

    Geldverspilling door Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels’. “Het bedrag van 1.795.000 gulden had de Gevolmachtigde minister helemaal niet mogen uitgeven, omdat er geen nota van wijziging voor de begroting van 2014 is ingediend bij de Staten en er dus helemaal geen goedkeuring van de Staten is voor de uitgaven”, aldus onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang. Verder lezen

19,5 Miljoen voor laptop-project

 19,5 Miljoen voor laptop-project

19,5 Miljoen voor laptop-project

Voor het One Laptop Per Child-project (OLPC) is 19,5 miljoen gulden op de onderwijsbegroting uitgetrokken.

In de memorie van toelichting (MvT) op de suppletoire begroting 2014 wordt door de regering uitgelegd hoe dit bedrag tot stand gekomen is. De regering geeft hiermee antwoord op kritische vragen, gesteld door de Raad van Advies (RvA).

Lees meer…

Bron: Antilliaans Dagblad

Break-even HNO twee jaar later

Emissie obligatielening voor bouw nieuw ziekenhuis

Hoewel de kosten voor de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) hoger uitvallen dan geraamd, zijn er ook enkele meevallers.

Hoewel de kosten voor de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) hoger uitvallen dan geraamd, zijn er ook enkele meevallers. Het duurzame break-evenpoint wordt echter twee jaar later bereikt. Dit legt de regering uit in de memorie van toelichting op de eerste suppletoire begroting 2014. Daarmee wordt antwoord gegeven op enkele kritische opmerkingen van de Raad van Advies (RvA) ten aanzien van de kosten voor HNO.

Lees meer…

Bron: Antilliaans Dagblad

Wilfred Flocker nieuwste lid Raad van Advies (RvA)

Wilfred Flocker is het nieuwste lid van de Raad van Advies (RvA).

Wilfred Flocker is het nieuwste lid van de Raad van Advies (RvA).

Wilfred Flocker is het nieuwste lid van de Raad van Advies (RvA). Hij werd maandag beëdigd door gouverneur Lucille George-Wout.

Hij was al lid van de Vaste Commissie Vennootschapsrecht, ingesteld door de regering van Curaçao en voorzitter van de Raad van Toezicht van de University of Curaçao.

Verder lezen

Van der Horst houdt geloof in overleg

Escalatie gebonden aan stringente voorwaarden

Etienne van der HorstWILLEMSTAD — Minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) was er niet van op de hoogte dat premier Ivar Asjes (PS) vorige week naar buiten zou brengen dat de regering ervoor heeft gekozen om het conflict met de overheidsbonden te laten escaleren. “Ik heb via de media kennis genomen van de uitspraken van de premier.
Ik wil aangeven dat er geen overleg met mij hierover is geweest. Dat verbaast mij en dat vind ik ook jammer. Nu ik weer op kantoor ben, zal ik informatie gaan inwinnen.”
Verder lezen

Wetswijziging voor sneller advies RvA

logo-regering curacao
WILLEMSTAD — De regering heeft aan de Staten een landsverordening ter goedkeuring gegeven waarin het mogelijk wordt dat de Raad van Advies (RvA) ook buiten een vergadering van de RvA een advies vast kan stellen.

 

Advertentie

Verder lezen

Advies RvA moet sneller kunnen

raad van adviesWillemstad – De Raad van Advies (RvA) zal in de toekomst in uitzonderlijke spoedeisende gevallen een advies moeten kunnen uitbrengen, zonder dat dit eerst door de voltallige raad is goedgekeurd. Hier ligt een wetsvoorstel voor op tafel, dat onlangs is toegestuurd aan de Staten.

Advertentie

Verder lezen

RvA: Financiële consequenties bij wijziging Cessantia-wet

WILLEMSTAD — De wijziging in de cessantiawetgeving zoals voorgesteld in een initiatiefwetsontwerp van de PNP, kan een reëel financieel risico voor het Land, het Cessantia-fonds en werkgevers met zich meebrengen. Dat staat in het recente advies van de Raad van Advies (RvA) hierover.

Advertentie

Verder lezen

Begrotingsregels worden niet nageleefd

raad van adviesWillemstad – De Raad van Advies (RvA) stelt in een onlangs uitgebracht advies dat de regering de begrotingsregels niet heeft nageleefd, bepaalde wetten niet zijn ingevoerd en dat de verantwoordelijke minister alsnog civiel- en strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Advertentie

Verder lezen

AD | Waar blijft captivewet?

PAISWillemstad – Hoewel de Staten op 16 december 2013 de initiatiefontwerplandsverordening over de zogenoemde captives hebben goedgekeurd, is de wet drie maanden later nog steeds niet afgekondigd.

Advertentie

Verder lezen

Stijging premie van bvz

In reparatiewet ook hogere inkomensgrens; ambtenaren blijven buiten bvz

logo-SVB-anWillemstad – Werknemers zullen een procentpunt meer premie basisverzekering ziektekosten (bvz) moeten betalen; 4 in plaats van 3 procent met een totale premiehoogte straks van 13 procent.

Advertentie

Verder lezen

Goedgedrag niet ‘beloond’

CBCS ontkent bewering in anoniem document Norbert George

centrale bankWillemstad – Oudgouverneur Frits Goedgedrag van Curaçao is niet door Centrale Bank-president Emsley Tromp ‘beloond’ voor het afzetten in 2012 van het kabinet Schotte. Goedgedrag zit in een raad die toezicht houdt op de goede voortgang van een nieuwbouwproject van de Centrale Bank op Sint Maarten.

Verder lezen

Tweede suppletoire begroting 2013 op agenda

agendaWILLEMSTAD — De Centrale Commissie van de Staten zal zich dinsdag buigen over de tweede suppletoire begroting van 2013. Hierin staan de laatste wijzigingen op de begroting van 2013.

Advertentie

Verder lezen

Zegel vult gat begroting van 2013

cftWillemstad – De regering is voornemens om de eerder begrote, maar nu gederfde, inkomsten vanuit de gedifferentieerde omzetbelasting (ob) op computer en randapparatuur evenals cosmetica te financieren met extra inkomsten uit de zegelverkoop.  Verder lezen

Damoen en Sybesma lid van RvA

Gregory DamoenWILLEMSTAD — Gregory Damoen en Jeffrey Sybesma zijn benoemd tot leden van adviesorgaan Raad van Advies. De twee zijn benoemd per landsbesluit dat 12 april van kracht is geworden.
Damoen was jarenlang directeur van het Departement van Financiën van het voormalige Land de Nederlandse Antillen, terwijl Sybesma op dit moment werkzaam is bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Verder lezen

RvA adviseert tegen differentiatie in ozb

ozbWILLEMSTAD — De Raad van Advies (RvA) kan zich niet verenigen met de invoering van een gedifferentieerd tarief bij de wet onroerende zaakbelasting, en adviseert de regering dan ook om het ontwerp zodanig aan te passen dat er geen sprake meer is ‘van progressiviteit dan wel differentiatie’.
Dat schrijft zij in haar advies d.d. 13 april.
Verder lezen

Motie aansprakelijkheid

Steun voor PAIS: Stel ministers verantwoordelijk

PAIS-Side-LogoWillemstad – De Raad van Advies (RvA) zal de Staten adviseren over de mogelijkheden die er al bestaan of mogelijk nog gecreëerd moeten worden om bestuurders – ministers en Statenleden – persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor slecht beleid, verkwisting van publiek geld en overtreding van de wet. Verder lezen

RvA kraakt basisverzekering ziektekosten af

Cooper refereert aan nog ongepubliceerde conclusies

charles cooperWILLEMSTAD — Charles Cooper, fractievoorzitter van de MAN, citeerde gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in de Staten uit de nog niet openbaar gemaakte conclusies van de Raad van Advies (RvA) over de ontwerp-landsverordening basisverzekering ziektekosten. Volgens Cooper heeft het hoogste adviesorgaan van de regering de onderhavige landsverordening volledig afgekraakt. Het parlement ontvangt de ontwerp-landsverordening vandaag.

Het advies van de RvA dateert van 7 januari 2013. Het adviesorgaan stelt dat een aantal randvoorwaarden niet aanwezig zijn.
Zo heeft de zorgautoriteit die toezicht houdt op de doelmatige en rechtmatige uitvoer van de basisverzekering ziektekosten door de SVB nog geen wettelijke basis en kan om die reden nog niet functioneren.
Verderop in het advies attendeert de Raad de regering erop dat het landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekering 2001 niet zonder meer kan worden toegepast in een nieuwe situatie, omdat dit landsbesluit uitgaat van een ander pakket van medische en paramedische voorzieningen dan het basispakket van het ontwerp.

Ook is het aangeboden ontwerp naar de mening van de Raad zowel beleidsmatig als uitvoeringstechnisch niet geheel afgerond.
Daarnaast heeft de RvA geen bewijs gezien van de doorberekening van de macro-economische effecten, waaronder de koopkracht van de verschillende inkomensgroepen, door de invoering van de basisverzekering ziektekosten.
Zo worden het premiepercentage en de premie-inkomensgrens verhoogd en is de heffingsgrondslag gewijzigd.

“Redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze doorberekening inmiddels gereed is”

, aldus de RvA.

“Het is echter niet bij het onderhavige advies gevoegd.”

Cooper wilde dan ook weten of dit werkelijk zo is.
Het wetsontwerp zou bovendien zonder enige onderbouwing stellen dat een besparingsbedrag van 20 miljoen gulden in verband met de verlaging van de kosten van de geneesmiddelen zonder meer haalbaar is.

Ook plaatst de Raad vraagtekens bij het besluit van de regering om ambtenaren en gelijkgestelden buiten de landsverordening basisverzekering ziektekosten te houden. Bovendien is de financiële onderbouwing hiervan niet gewijzigd.

Schommelfonds
De RvA is ook kritisch over het voornemen om het AVBZ-fonds bij de SVB onder te brengen.

“De Raad is van mening dat elk fonds zichzelf financieel zou moeten kunnen handhaven. Het instellen van een schommelfonds, waarbij tekorten van het ene fonds worden gedekt met overschot van een ander fonds, raadt de Raad af.
Indien de regering desalniettemin overgaat tot het instellen van een schommelfonds, dan dienen daar naar de mening van de RvA strikte voorwaarden aan verbonden te worden.
Er moeten bijvoorbeeld nadere regels gesteld worden wanneer er een beroep gedaan kan worden op het schommelfonds en welke instantie daarover gehoord moet worden”

, aldus de Raad in haar advies.