Tijdspad HNO ambitieus

Cft: Wie wordt eigenaar van nieuw ziekenhuis?

cftWillemstad – In de ogen van het College financieel toezicht (Cft) is voor het Hospital Nobo Otrobanda (HNO) een ‘zeer ambitieus tijdspad’ uitgestippeld, zeker gelet op de vele zaken waarover nog moet worden besloten.

Advertentie

In de concept tweede Begrotingswijziging 2013 wordt de financiering voor het nieuwe ziekenhuis van Curaçao verwerkt op de kapitaaldienst.
Uit de wijziging van de begroting komt naar voren dat financiering benodigd is in de jaren 2013-2016 en dat wordt uitgegaan van 70 procent publieke financiering (292,4 miljoen gulden) en 30 procent private financiering (104,7 miljoen).
Samen is dat bijna 400 miljoen.
Voor het deel dat publiek wordt gefinancierd, is de Curaçaose overheid voornemens een lening af te sluiten bij Nederland op grond van de lopende inschrijving (met een lage rente, red.) zoals deze is vastgelegd in de Rijkswet.

Cft: ,,Het is goed om te zien dat er in de afgelopen periode grote stappen zijn gezet om te komen tot een nieuw ziekenhuis, waarbij verschillende partijen zijn overeengekomen er alles aan te doen om op korte termijn te kunnen beginnen met de bouw van het ziekenhuis.”

Wel noemt het College het tijdspad dus nogal ambitieus.
Cft reageert hiermee op de op 14 oktober van minister José Jardim van Financiën ontvangen tweede begrotingswijziging 2013.
Ten aanzien van de verwerking van de financiering van het nieuwe ziekenhuis adviseert het Cft om in de uiteindelijke tweede begrotingswijziging aan te geven ‘welke rechtsvorm’ er wordt gekozen en op welke wijze de lening wordt aangewend.

,,Op dit moment is niet duidelijk wat de rechtsvorm zal zijn, oftewel wie de eigenaar van HNO wordt.”

Daarover is nog geen besluit genomen.
Maar om te kunnen beoordelen of de voorgenomen lening voldoet aan de voorwaarden die volgen uit de Rijkswet financieel toezicht en of er geleend kan worden bij de Nederlandse Staat, is voor het Cft noodzakelijk te weten welke rechtsvorm wordt toegepast en op welke wijze de lening wordt aangewend.
Verder moet er duidelijkheid komen over de bijdrage van private partijen.
Daarnaast geldt dat het Cft geen oordeel over de publieke financiering kan geven zolang er geen zekerheid is over de resterende financiering van 30 procent door private partijen.
Ook moet er nog een betere toelichting komen op de verwerking van de rente- en aflossing.
Voor de toetsing aan de rentelastnorm moeten vanaf de oplevering van het ziekenhuis de rentekosten zichtbaar worden op de gewone dienst van de begroting.
En voor de aflossing van de voorgenomen lening geldt dat dit afhankelijk is van wat wordt overeengekomen met de financier.

,,Helder is in ieder geval dat de aflossing aan de Nederlandse Staat verwerkt wordt op de kapitaaldienst”, aldus Cft in een recente brief.

Sluitende exploitatie is vereist
Naast de juiste verwerking van de financiering van HNO, beoordeelt het College financieel toezicht (Cft) vanuit de aanwijzing door de Rijksministerraad (RMR) of sprake zal zijn van een sluitende exploitatie van het nieuwe ziekenhuis.

,,De lening kan conform de aanwijzing alleen worden aangegaan als maatregelen worden getroffen die nodig zijn om een verantwoorde exploitatie mogelijk te maken.”

De oude businesscase is inmiddels door uitvoeringsorganisatie Usona aangepast aan de nieuwe situatie en door de overheidsaccountants van Soab voorzien van een (voorlopige) second opinion.

,,Hieruit blijkt dat er ten aanzien van HNO sprake is van een sluitende exploitatie, mits er aan enkele randvoorwaarden wordt voldaan.”

Voor enkele van deze randvoorwaarden geldt dat ‘beleidsmatige beslissingen’ genomen moeten worden.
Er kan derhalve pas worden ingestemd met de bouw van HNO indien voldoende zekerheid bestaat dat aan deze randvoorwaarden zal worden voldaan.
Ten aanzien van de randvoorwaarden uit de businesscase adviseert het Cft om de ‘budgetfinanciering en bijbehorende prijsaanpassing wettelijk te verankeren’.

,,Waar momenteel nog sprake is van tariefsfinanciering, wordt in de businesscase uitgegaan van budgetfinanciering. Het Cft is van oordeel dat de budgetfinanciering en de wijze van prijsaanpassing wettelijk moet worden vastgelegd.”

Ook dienen de benodigde efficiencymaatregelen concreet te worden uitgewerkt en moeten hierover ‘politieke besluiten’ worden genomen.

,,Een sluitende exploitatie van HNO vergt dat efficiencymaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat op de inkoop van geneesmiddelen en op het debiteurenbeheer 20 procent wordt bespaard.”

Aangezien de businesscase gebaseerd is op de opgeschoonde jaarrekening 2010 en er sindsdien grote stappen gezet zijn waardoor de efficiency van het Sint Elisabeth Hospitaal aanzienlijk is vergroot, is het volgens Cft denkbaar dat aan deze randvoorwaarden al tegemoet is gekomen.
Dit komt echter niet terug in de businesscase, en ook niet in de second opinion daarop.
Naast deze twee efficiencymaatregelen volgt uit de businesscase dat nog aanvullende efficiëntieverhogende maatregelen moeten worden genomen voor een bedrag van 2 miljoen gulden.
In de businesscase wordt ervan uitgegaan dat dit kan worden gerealiseerd door te besparen op de personeelskosten.

,,Het Cft stelt zich op het standpunt dat concrete beslissingen hoe hier invulling aan te geven moeten zijn genomen en vastgelegd alvorens kan worden ingestemd met de voorgenomen investering.”

Het Cft vindt voorts informatie over de sanering van het Sehos belangrijk.
De businesscase gaat alleen in op de bouw en exploitatie van het nieuwe ziekenhuis, terwijl de afhandeling van de schulden van het Sehos buiten de scope van de businesscase zijn gelaten.

,,Het Cft is van mening dat dit echter een belangrijk aspect is van de totaalplannen rond het nieuwe ziekenhuis en verzoekt dan ook om toelichting van de regering van Curaçao wat de plannen zijn omtrent de schuldsanering van het Sehos en wat de eventuele effecten hiervan zijn op de begroting.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *