TK | Kamerbrief integriteitkamer Sint Maarten

Kamerbrief integriteitkamer Sint Maarten

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over een bekrachtigd landsverordening door Sint Maarten waarmee een integriteitkamer tot stand wordt gebracht.

Datum 7 juli 2017
Betreft Integriteitkamer Sint Maarten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Op 7 april 2017 heeft de Rijksministerraad ingestemd met de voorlegging ter advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk van een Algemene Maatregel van Rijksbestuur inzake de instelling van een Integriteitkamer op Sint Maarten.

Naar aanleiding daarvan heeft Sint Maarten bij de Raad van State van het Koninkrijk een geschil aanhangig gemaakt op grond van het ‘Protocol van 24 mei 2015 strekkende tot instelling van een Integriteitkamer’.

De Raad van State van het Koninkrijk heeft dit geschil op 6 juli 2017 behandeld op een openbare zitting. Op voorstel van de Raad is ter zitting tussen Sint Maarten en Nederland overeenstemming bereikt over een overleg dat er toe dient te leiden dat uiterlijk op 31 oktober 2017 een landsverordening is bekrachtigd door Sint Maarten waarmee een Integriteitkamer tot stand wordt gebracht.

Dit met inachtneming van de uitspraak van het Constitutioneel Hof van Sint Maarten van 7 juli 2016 omtrent de noodzaak van de totstandkoming van een dergelijke landsverordening en de contouren die daarin door het Constitutioneel Hof zijn geschetst. Een uittreksel van het proces-verbaal van de zitting is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Het geniet mijn voorkeur dat de aanpak van integriteitkwesties via een regeling bij landsverordening van Sint Maarten wordt geadresseerd en niet op Koninkrijksniveau. Die mogelijkheid is Sint Maarten derhalve ook steeds voorgehouden. Ik ben verheugd dat middels deze overeenstemming deze handreiking nu door Sint Maarten is opgepakt.

Ik zal de Rijksministerraad verzoeken om de Raad van State van het Koninkrijk te verzoeken om de advisering inzake de Algemene Maatregel van Rijksbestuur aan te houden tot het moment dat het resultaat van het overleg ter kennis is gebracht aan de Raad (uiterlijk 1 november 2017).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
dr. R.H.A. Plasterk

Bron: TweedeKamer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *