TK | Kamerbrief over gewijzigde motie met betrekking tot het aandringen van het legaliseren van huwelijk voor paren van gelijk geslacht

Antillianen tolerant over homoseksualiteit

Kamerbrief over gewijzigde motie met betrekking tot het aandringen van het legaliseren van huwelijk voor paren van gelijk geslacht

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over een aangenomen motie van de Kamerleden Ten Broeke (VVD), Dijkstra (D66) en Servaes (PvdA). Deze gaat over het aandringen van de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om het huwelijk voor paren van gelijk geslacht te legaliseren en tevens de positie van LHBT’ers in algemene zin te verbeteren.

Datum 25 mei 2016
Betreft Gewijzigde motie van het lid ten Broeke c.s. 34 102, nr 8

Naar aanleiding van de initiatiefnota “Wereldwijd jezelf kunnen zijn” van het lid Sjoerdsma (D’66) op 15 juni 2015 is door uw Kamer een gewijzigde motie aangenomen van de leden Ten Broeke (VVD), Dijkstra (D66) en Servaes (PvdA) (Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 102, nr. 8). In de motie wordt de regering verzocht bij de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten aan te dringen het huwelijk voor paren van gelijk geslacht te legaliseren en tevens de positie van LHBT’ers in algemene zin te verbeteren. Met deze brief reageer ik op deze motie.

Sinds de ontmanteling van de Nederlandse Antillen zijn, naast Aruba, ook de landen Curaçao en Sint Maarten autonoom en daarmee zelf verantwoordelijk voor de bescherming van de rechten van hun inwoners. In de staatsregelingen van deze landen is een antidiscriminatieartikel opgenomen.1

Deze wetgeving gaat uit van gelijkheid en dit betekent, dat een ieder, dus ook LHBT’ers, dezelfde rechten hebben. Bovendien gaat het Internationaal Verdrag Inzake burgerrechten en politieke rechten uit van het gelijkheidsbeginsel en het verbiedt discriminatie op welke grond dan ook. Aruba heeft dit Internationaal Verdrag reeds op 1 januari 1986 ondertekend. Curaçao en Sint Maarten volgden op 10 oktober 2010.2

Op dit moment betekent het huwelijk in de Caribische Koninkrijkslanden een verbond tussen een man en een vrouw. Niettemin dienen huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht in het gehele Koninkrijk te worden erkend. Artikel 40 Statuut geeft alle authentieke akten, zoals huwelijksakten, binnen het Koninkrijk namelijk een rechtsgeldige status.

In 2012 hebben LHBT-belangenorganisaties uit de drie Caribische landen, Caribisch Nederland en Nederland zich verenigd in de Pink Orange Alliance (POA)3. Zij hebben als doel positieverbetering van LHBT’ers binnen het gehele Koninkrijk. POA wordt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesubsidieerd.

De afgelopen vijf jaar hebben de organisaties verschillende activiteiten op de eilanden georganiseerd, variërend van lotgenotencontact, voorlichting, deskundigheidsbevordering en beïnvloeding van beleid zoals petities, gay prides, discussieavonden, films, conferenties et cetera.4 Dit jaar zal POA voor het eerst een onderzoek doen naar de beleving en behoeften van de LHBT-jeugd in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

In een overwegend masculiene cultuur wordt homoseksualiteit veelal met vrouwelijkheid geassocieerd. Er bestaan stereotype denkbeelden over mannelijkheid en over vrouwelijkheid. De LHBT-organisaties proberen deze denkbeelden om te buigen, maar overheden kunnen hierin meer verantwoordelijkheid nemen.

Publieke en openlijke steunbetuiging door de overheid kan bijdragen aan meer sociale acceptatie en een verbetering van de positie van LHBT’ers.

Op 22 april 2015 overhandigden verschillende LHBT-belangenorganisaties een wensenpakket, dat in het kader van het POA-project was opgesteld, aan bestuurders van de Nederlandse regering, Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het wensenpakket roept bestuurders op om de noodzaak van LHBT-emancipatie te erkennen, steun te geven aan de Caribische LHBT-beweging en met haar in gesprek te gaan over LHBT-beleid.

Daarnaast zouden scholen op de eilanden voorlichting moeten geven over LHBT’ers. Het wensenpakket werd door onder andere de Gevolmachtigde Ministers van Curaçao en van Sint Maarten positief ontvangen en het riep positieve reacties op.

Josianne Fleming-Artsen, de voormalig Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, gaf aan dat het probleem in haar land bekend is en dat het de hoogste tijd is de onwetendheid binnen de gemeenschap aan te pakken, beginnend bij de scholen. Marvelyne Wiels, Gevolmachtigde Minister van Curaçao, verzekerde de aanwezigen ervan dat ook Curaçao voorstander is van gelijke rechten voor iedereen.

Voorts werd op 22 april 2015 bekendgemaakt dat een Koninkrijksboot, met financiële bijdragen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zou meevaren op de Amsterdam Gay Pride 2015. Op deze manier werd aandacht gevraagd voor gelijke rechten van LHBT’ers in het gehele Koninkrijk.

Op zaterdag 1 augustus 2015 waren de vier Koninkrijkslanden vertegenwoordigd op de boot, en ook vertegenwoordigers van de LHBT-belangenorganisaties. Het succes van de boot werd nog eens onderstreept toen de Koninkrijksboot werd uitgeroepen tot winnaar in de categorie ‘beste verbeelding van het thema’.

Met subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd een documentaire gemaakt over het leven van LHBT’ers in het Caribische deel van het Koninkrijk waarin ook de initiatiefnemers van de Koninkrijksboot op de Amsterdam Gay Pride werden gevolgd. Tevens is een website en de promotie van de film op facebook en twitter gefinancierd.5

Op 13 december 2015 vond in Amsterdam de première plaats van de documentaire One Kingdom, one love; daarna is deze ook in Den Haag en Rotterdam vertoond. In januari en februari van dit jaar werd de documentaire op verschillende plekken in de Cariben vertoond. Doel ervan is het taboe rondom LHBT te doorbreken en het onderwerp bespreekbaar te maken.

Na de uitzending op Curaçao heeft Statenlid Alex Rosario, partijleider van PAIS, toegezegd binnenkort te zullen komen met een initiatiefvoorstel voor gelijke behandeling en rechtsbescherming op basis van afkomst en seksuele geaardheid.

De meest recente ontwikkeling is de goedkeuring van de motie gelijke behandeling op Aruba, ingediend door Statenlid Desiree Croes. Op 9 februari 2016 werd de motie vrijwel unaniem aangenomen. Deze motie verzoekt de regering om de stand van zaken van discriminatie op Aruba te inventariseren en vervolgens hierop een beleid te maken.

Langzaamaan wordt steeds duidelijker dat het tijd is voor verandering. Een ieder heeft het recht zichzelf te kunnen zijn zonder daarmee gediscrimineerd of gemarginaliseerd te worden. Over dit onderwerp spreek ik regelmatig met de collega’s in de Cariben en dat zal ik blijven doen.

Daar waar ik de regeringsleiders spreek zal ik de legalisering van het huwelijk van mensen met gelijk geslacht onder de aandacht blijven brengen. Daarnaast zal ik initiatieven steunen, die de positieverbetering van LHBT’ers en legalisering van het homohuwelijk stimuleren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H.A. Plasterk

1 Aruba: hoofdstuk 1 artikel 1.1 in de Staatsregeling van Aruba
Curaçao: hoofdstuk 2 Artikel 3 in de Staatsregeling van Curaçao
Sint Maarten, hoofdstuk 2 §2 Artikel 16 in de Staatsregeling van Sint Maarten

2 Deel 3, artikel 26:
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en garandeert een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status

3 Pink Orange Alliance bestaat uit zeven LHBT-belangenorganisaties: Alfa(Aruba), E.Q. Bonaire(Bonaire), FOKO(Curaçao), SAFE(Sint Maarten), BTW(Sint Eustatius), BMS(Saba) en COC Nederland.

4 Voor een overzicht van de activiteiten zie: Pink Orange Alliance: Unity in Diversity –LGBT emancipation in the Dutch Caribbean. Ricardo, M. Amsterdam 2015.

5 www.onekingdom.nl

Bron: TweedeKamer

9 Reacties op “TK | Kamerbrief over gewijzigde motie met betrekking tot het aandringen van het legaliseren van huwelijk voor paren van gelijk geslacht

 1. @Herbie,

  Stof om over na te denken (van een gelovige zonder religie naar een hopelijk niet al te fanatieke gelovige):

  Ten eerste, wat voor wet het ook mag zijn, het hoeft niet door u geaccepteerd te worden, maar dient wel ook door u gerespecteerd te worden. Het feit, in dit geval, dat homoseksuelen officieel met elkaar zouden kunnen trouwen, is op de eerste plaats uw probleem niet en zeker ook niet van mij. Bent u geen homo, dan hoeft u uw hoofd niet te breken met het feit dat het misschien hier geintroduceerd wordt. Just move on, live your life en hou u aan de tien geboden.

  Ten tweede, het zit niet aan de juristen, noch de ambtenaren of overheidsapparaat om met gewetenswaardige of moralistische argumenten de rechtmatigheid van het homo huwelijk te wegen. Als er zo’n wet moet komen, dan komt het of u het nou dictatoriaal vindt of niet, of tegen wat de bijbel predikt of niet. Trouwens, is het niet dictatoriaal wanneer u zelf met een dominerend houding de keuze van een ander zonder objektieve argumenten afwijst? Het is overduidelijk dat volgens Mattheus 22:17-21, men zich aan de wetten moet houden. Als u d’r zeker van bent dat u geen homo bent, dan hoeft u zich helemaal niets van aan te trekken van wanneer of hoe dit wel of niet geintroduceerd wordt. De drang om een ander te domineren is niet democratisch en zeker tegen wat de bijbel ons leert. Wat Paulus ons vertelt in Romeinen 14:4 is heel simpel: “Wie ben jij dat je een oordeel velt over de dienaar van een ander?”. En Jakobus die in 4:12 simpelweg vraagt “Wie ben jij om je naaste te veroordelen?”

  Nummer drie, accepteer het feit dat u als gelovige of christen u zich niet moet ergeren aan of richten op wat er nu gebeurd, maar voor wat er komt en hopen dat u d’r klaar voor staat. Dat staat ook in de bijbel. In Mattheus 24:43 word men geadviseerd op de zijne te letten: “Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken.” Zelfs in het oude testament in Amos 9:9 word men gewaarschuwd niet te denken dat hij al een entree ticket waard is: “Op mijn bevel zullen de Israëlieten door alle volken heen worden geschud, als in een zeef waar niet één steentje doorheen valt!”

  En per slot van rekening, hoe denkt u anderen, die niet in God geloven, te kunnen overtuigen van zijn aanwezigheid en van zijn oneindige liefde, door hun gedachtengang of levenswijze te veroordelen? Wees een voorbeeld door liefdevol te zijn en richt u zich zonder vooroordelen tot uw naasten. Filipenzen 2:1-4 geeft hiervoor een heel goed advies, namelijk, “Indien er dan enige aanmoediging in Christus is, enige vertroosting der liefde, enig delen in geest, en er enige [gevoelens] van tedere genegenheid en mededogen zijn, maakt dan mijn vreugde volkomen doordat GIJ gelijkgezind zijt en dezelfde liefde hebt, in ziel samengevoegd, het ene in gedachte houdend, niets doende uit twistgierigheid of uit egotisme, maar met ootmoedigheid des geestes de anderen superieur aan UZELF achtend, terwijl GIJ niet alleen uit persoonlijke belangstelling het oog houdt op UW eigen zaken, maar ook uit persoonlijke belangstelling op die van de anderen.”

  @Herbie, we wonen allemaal op dezelfde wereld, leven onder dezelfde hemel en oogsten van dezelfde aarde. Wees genadevol en tolerant, daar Degene in wie u gelooft, ook zo met u was geweest.

  Peace!

 2. Joep Meloen

  Herbie,

  Ik ben een en al oor. Leg mij maar eens uit waarom het GEEN sprookjesboek is. En gaarne niet aankomen met niet verifieerbare claims. Gewoon graag de feiten open en bloot op tafel leggen. Moet kunnen als je er een rotsvast vertrouwen in hebt.

 3. Daar kom je wel eens wchter dat het geen sprookjesboek is.

 4. En ga mij nu niet dwingen het grote sprookjesboek te lezen.

 5. Dit is een denkfout Herbie. Meer dan de helft beslist wat minder dan de helft moet doen. Dat is democratie.
  Ik ben geen homo maar vind wel dat ze mogen trouwen. Ik hoor bij die “meer dan 50%”.

 6. Ze zijn vrij om die keuze te maken. Echter mij niet dwingen het te accepteren en indien ik dat niet wil dat ik dan bestraft wordt. Dat is geen love maar opdringen van iets dat niet natuurlijk is. Immers waar komen de kinderen van? Juist van hetro stellen en niet van homo. Ook die kinderen hebben nimmer kunnen kiezen. Ze krijgen het door hun strot gedrukt.

 7. IPKO komt eraan. Ten Broeke, Dijkstra en Servaes graag een werkbare geschillenregeling. Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn autonome landen binnen het Koninkrijk.

 8. One Kingdom One Love

  Herbie, de 2% (is meer) wil alleen wat de 98% (is minder) al heeft. That’s all.. Love=Love.

 9. Vreemd, heel vreemd. Nog geen 2% van de bevolking beslist wat de andere 98% verplicht moet doen. Is dit democratie? Of is dit dictatuur?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *