Toegangsbesluit Gumbs vernietigd

VDC Hoofd Edsel Gumbs heeft alle 4 rechtszaken gewonnen

Toegangsbesluit Gumbs vernietigd

Willemstad – Het besluit van oud-premier Gerrit Schotte om Edsel Gumbs in 2010 de toegang tot het gebouw van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) te ontzeggen, is afgelopen dinsdag door het Gerecht in Ambtenarenzaken nietig verklaard.

Het bezwaar van Gumbs tegen de toegangsontzegging uit 2011 is door het gerecht echter ongegrond verklaard.

Sinds zijn schorsing, vlak na het aantreden van het Kabinet Gerrit Schotte in 2010 wegens een vermeende vertrouwensbreuk tussen de premier en het oud-hoofd van de VDC, is Gumbs in een constante strijd met de regering om het besluit voor zijn schorsing en de toegangsontzegging te vernietigen. Tot drie keer toe is Gumbs de toegang tot de VDC-faciliteiten ontzegd.

Het gerecht heeft dinsdag twee van de drie besluiten van Schotte voor de toegangsontzegging van Gumbs nietig verklaard. Het oordeel van het gerecht over de toegangsontzeggingen in 2010 luidt:

,,Uit de inhoud van de bestreden beslissing blijkt dat de toegangsontzegging neerkomt op een schorsingsbesluit, aangezien het klager (Gumbs, red.) niet langer is toegestaan zijn werkzaamheden als hoofd van de VDC te verrichten. Dit brengt met zich mee dat op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 3 van de Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao alvorens het besluit te nemen, de verweerder (Land Curaçao) de Commissie van Toezicht (…) had dienen te horen. Dat heeft verweerder evenwel niet gedaan, hetgeen reeds met zich meebrengt dat het bestreden besluit nietig is.”

Over de toegangsontzegging in 2011 oordeelt het gerecht anders. Hier vindt de rechter dat de stelling van Gumbs, namelijk dat het bestreden besluit reeds vernietigd moet worden omdat hij voorafgaande aan de totstandkoming van het besluit niet gehoord is, ‘geen steun vindt in het recht’:

,,Naar oordeel van het gerecht is voldoende aannemelijk geworden dat bij de totstandkoming van het bestreden besluit er tussen klager als hoofd van de VDC en de minister van Algemene Zaken geen vertrouwensrelatie bestond, waardoor van een goed functioneren van de VDC geen sprake meer kon zijn en op grond waarvan verweerder zich genoodzaakt zag maatregelen te nemen. De omstandigheden dat de gevolgen van de beslissing voor klager ernstig waren, maken onder de gegeven omstandigheden niet dat verweerder de maatregel achterwege had moeten laten.”

Naar aanleiding van de conflictsituatie tussen Schotte en Gumbs heeft eerstgenoemde de Commissie Toezicht op de Veiligheidsdienst van Curaçao verzocht in deze zaak advies uit te brengen. Deze luidde deels als volgt:

,,Het advies luidt dan ook om, het vorenstaande vooropgesteld, eerst ‘confraterneel’ te informeren naar mogelijkheden om de heer Gumbs op minnelijke wijze uit de functie van Hoofd VDC te ontheffen en pas indien dat niet mogelijk blijkt een maatregel te nemen.”

En:

,,Het is onjuist en het schept verwarring om twee verschillende personen te belasten met de leiding van de Dienst. Met het oog op de vertrouwensbreuk tussen de verantwoordelijke minister van Algemene Zaken en het hoofd van de VDC, Gumbs, is daarom door de commissie positief geadviseerd inzake de tijdelijke waarneming van die functie door de heer Calmero, die vervolgens de bevoegdheden van Gumbs heeft overgenomen.

Deze situatie is niet anders geworden doordat het onderhandelingsproces tussen de regering en Gumbs zonder resultaat is geëindigd. Met de minister van Algemene Zaken acht de commissie het daarom uit een oogpunt van dienstbelang geboden dat zo spoedig mogelijk duidelijk wordt gemaakt dat niet de heer Gumbs, maar de heer Calmero bevoegd is als tijdelijk hoofd van de VDC, bijvoorbeeld door middel van de in de conceptbrief bedoelde tijdelijke overplaatsing. Het advies is daarom om de in de brief voorgenomen maatregel uit te vaardigen.”

Het gerecht oordeelt in haar vonnis van afgelopen dinsdag:

,,Het gerecht heeft geen reden om te twijfelen aan de juistheid van het advies van de Commissie van Toezicht. Verder wordt voorbijgegaan aan de stelling van klager dat de Commissie van Toezicht niet zorgvuldig en niet objectief haar rapport heeft opgesteld, nu klager deze stelling in het geheel niet met concrete gegevens heeft onderbouwd. Het stond verweerder dan ook vrij het advies op te volgen.”

En verder:

,,Aangezien klager ook voorts er niet in geslaagd is aan te tonen dat verweerder gehandeld heeft in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel, dan wel in strijd met een van de overige beginselen van behoorlijk bestuur, zal het bezwaar van klager ongegrond worden verklaard.”

In alle gevallen is het verzoek van het oud-hoofd van de VDC om het Land Curaçao te veroordelen tot de betaling van materiële en immateriële schadevergoeding door het gerecht als niet-ontvankelijk verklaard. Van het oud-hoofd van de Veiligheidsdienst loopt er momenteel nog één zaak en dat is het bezwaarschrift tegen zijn ontslag.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “Toegangsbesluit Gumbs vernietigd

 1. Schande…
  Gumbs was de enige die een beetje tegengas durfde te geven tegen de maffiapraktijken van Schotte.
  En hij moet nu bloeden???
  Schande van het gerecht en van het OM.
  het blijkt dus weer dat je beter ja en amen kunt zeggen.
  Dit houd de angstcultuur in stand!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *