UTS | Reactie UTS op de vragen van de heer van Raak

Paul de Geus CEO UTS

Reactie UTS op de vragen van de heer van Raak

Willemstad 3 mei 2016 – In de laatste week van April zijn nieuwe vragen bekend geworden als gesteld door de heer Van Raak, lid van de Nederlandse Tweede Kamer voor de partij SP, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Veiligheid en Justitie in Nederland, inzake online-casinos vanuit Curacao in Nederland.

De heer Van Raak stelt daarbij opnieuw een aantal vragen betrekking hebbend op de vennootschap United Telecommunication Services N.V. (‘UTS’) en haar dochtermaatschappijen.

Hoewel de vraagstelling van dhr Van Raak ruimte laat tot (terechte) weerlegging, wordt door UTS te betrekken (opnieuw) de indruk gewekt dat er een verband zou bestaan tussen UTS en (Nederlandse) wetsovertredingen die kennelijk door derden worden gepleegd in de internationale online-gokindustrie.

De indruk zou kunnen ontstaan dat UTS een bedrijf is dat zich niet aan de voor haar geldende wet- en regelgeving zou houden. Niets is echter minder waar. Ook zou de indruk kunnen worden gewekt dat UTS niet transparant zou handelen jegens haar Raad van Commissarissen en/of haar aandeelhouders. UTS betreurt deze suggesties ten zeerste en acht het dan ook van belang om deze indruk wederom weg te nemen.

UTS merkt op dat zij de goede werking van de democratie en haar organen van groot belang acht. In dat kader is het ook essentieel dat parlementariërs hun werk naar behoren kunnen doen. Doch op het moment dat er stelselmatig onjuistheden worden verkondigd dan wel ten onrechte de indruk kan worden gewekt dat rechtspersonen in onze maatschappij zich niet aan de wet- en regelgeving zouden houden kan dit een zeer kwalijke zaak worden. Dergelijke standpunten berokkenen immers schade. UTS merkt in deze ook nog op dat zij nimmer benaderd is door de heer Van Raak voor informatie omtrent de gestelde vragen, terwijl UTS uiteraard steeds bereid is tot gesprek.

UTS en haar dochterondernemingen houden zich aan wet- en regelgeving die op hen van toepassing is binnen de jurisdicties waarin zij opereren. UTS heeft, anticiperend op het incorporeren hiervan in haar statuten, voorts de regels van de Curacaose Code Corporate Governance reeds geruime tijd in haar bedrijfsvoering doorgevoerd.

UTS is verder de enige telecommunicatiedienstverlener op Curaçao die de opgedragen telecommunicatie (concessie)diensten op het gehele eiland levert en deze verplichtingen ook nakomt.

UTS komt de regels voor selectie, benoeming en evaluatie van de door haar Vergadering van Aandeelhouders (AvA) aan te stellen accountant(s) volledig na. Om de onafhankelijkheid van deze accountant(s) te blijven garanderen gaat de Raad van Commissarissen van UTS zelfs zover dat indien aan deze accountant(s) gelieerde bedrijven ook adviesdiensten leveren aan UTS, hiervoor eerst uitdrukkelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist is.

De door de heer Van Raak gestelde vraag omtrent consolidatie van de jaarrekening van UTS zou de indruk kunnen wekken dat het consolideren van de jaarrekeningen een ongeoorloofde bezigheid zou zijn. Dit is pertinent onjuist. Het opstellen van geconsolideerde jaarrekeningen is volledig in lijn met de wet- en regelgeving en de gehanteerde praktijkvoorschriften. Dit wordt niet alleen door UTS gedaan maar door vele andere grote vennootschappen. De suggestie dat hierdoor cijfers uit het zicht van Raad van Commissarissen en/of de AvA zou worden gehouden is onjuist en geeft blijk van onvoldoende kennis van de materie.

De Raad van Commissarissen van UTS, en meer specifiek ook haar audit committee, komt regelmatig bijeen. Gedurende deze vergaderingen worden deze organen uitvoerig op de hoogte gehouden van het financiële reilen en zeilen van UTS en haar dochterondernemingen. De Raad van Commissarissen kan ook alle informatie (ook van de dochterondernemingen) van de directie verlangen die zij van belang acht voor haar informatiepositie.

Door de vragen van de heer Van Raak wordt ook de bevoegdheid van de Algemene Rekenkamer van Curacao opnieuw aangehaald. Het gemeenschappelijk Hof van Arubam Curacao en St Maarten in eerste aanleg te Curacao heeft onlangs geoordeeld dat de Algemene Rekenkamer van Curaçao geen bevoegdheid heeft om een door haar gewenst onderzoek als opgedragen door de Staten van Curacao binnen UTS en/of haar dochtermaatschappijen uit te voeren. De rechter heeft gemotiveerd dat voor het uitvoeren van audits binnen een vennootschap de normale vennootschapsrechtelijke mogelijkheden dienen te worden benut.

Nu in deze kwestie door het Land Curacao hoger beroep is aangetekend zal UTS zich van verder commentaar onthouden. Wel geeft UTS mee dat voor zover de suggestie zou worden gewekt dat UTS de Algemene Rekenkamer Curacao buiten de deur zou willen houden omdat zij zaken te verbergen zou hebben, dit volledig voorbij gaat aan de rechten die ook rechtspersonen binnen een rechtsstaat als Curacao hebben. Bovendien wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat de afgelopen jaren op verzoek van haar Ava vele onafhankelijke audits bij UTS en haar dochters zijn uitgevoerd. De uitkomsten van deze audits hebben geen afwijkende resultaten opgeleverd en zijn steevast aan de AvA ter beschikking gesteld.

UTS heeft in 2013 ook onmiddellijk alle informatie aan de toenmalige Curacaose Minister van VRRP, onder wiens verantwoordelijkheid UTS valt, ter beschikking gesteld welke benodigd was om de 31 vragen die de overleden heer Wiels indertijd omtrent SMS-loterijen aan de Regering had gesteld te kunnen beantwoorden, voor zover betrekking hebbend op UTS. UTS als concessiehouder heeft een aantal verplichtingen die haar van overheidswege worden opgelegd.

In dat kader is UTS gehouden om dienstaanbieders, die haar benaderen voor het afnemen van telecommunicatiediensten te bedienen. Bij het leveren van deze telecommunicatiediensten is UTS gehouden de privacy van telecommunicatiegebruikers te eerbiedigen en kijkt zij dus ook niet naar de inhoud van de geleverde diensten.

Voor wat betreft de SMS loterij diensten heeft UTS de overheid in het verleden diverse keren verzocht om haar een duidelijke aanwijzing te geven dan wel een vrijstelling van de concessieverplichting te geven, indien het haar als telecommunicatiedienstverlener niet is toegestaan SMS diensten aan dergelijke dienstaanbieders te verlenen. Daarop is echter nimmer duidelijkheid verkregen.

UTS betreurt het ook ten zeerste dat met de door de heer Van Raak gestelde kamervragen de indruk zou kunnen ontstaan alsof UTS het datacenter CTEX van de ondergang zou hebben gered omwille van online gokdiensten. Deze suggestie is niet alleen onjuist maar miskent ook de belangrijke rol die hightech diensten zoals aangeboden en geleverd door UTS en het betreffende datacenter hebben voor de nodige verdere economische ontwikkeling van Curaçao.

Het misdragen van derden in de informatiemaatschappij mag niet verward worden met het bijdragen aan de noodzakelijke ontwikkeling van onze economie.

UTS is voorstander van een duidelijk beleid van de overheid inzake loterijen, en van de wettelijke kaders die gelden voor alle mogelijkheden die de voortschrijdende techniek tegenwoordig biedt aan aanbieders van online en andere loterij- en gokdiensten, zodat een ieder weet waar men aan toe is, wat de gewenste grenzen zijn en hoe deze krachtig worden gehandhaaft.

2016 05 03 – UTS Reactie Op Vragen Dhr Van Raak by Black Lion

Bron: Persbericht UTS Reactie UTS op de vragen van de heer van Raak

Dossier Gokken

Naschrift KKC

Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) vraagt minister Plasterk naar rol van Curacao bij het afgeven van pseudo-vergunningen aan exploitanten van illegale webcasino’s.

2016Z08385

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een Curaçao’s online casino dat zich richt op de Nederlandse markt (ingezonden 22 april 2016)

1) Wist u dat Bellmark Casino, dat opereert vanuit Curaçao, zich nadrukkelijk richt op de Nederlandse markt?

2) Klopt het dat (functionarissen van) Antillephone, Gaming Service Provider, Cyberluck/Conet/CloudX en E-Management zogenoemde masterlicentiehouders, ofwel Internet Services Providers (ISP’s) zijn?

3) Klopt het dat E-Management een sublicentie heeft verleend aan Bellmark Casino?

4) Hoeveel ISP’s en sublicentiehouders zijn er?

5) Wie moet op Curaçao toezicht houden op het verlenen van dergelijke sublicenties en welke wetgeving geldt hiervoor?

6) Hoeveel zet deze online casino en sportsbettingssector momenteel op Curaçao per jaar om? Wordt er door deze sector belasting betaald? Zo ja, hoeveel?

7) Zijn de activiteiten van Bellmark Casino, gericht op de Nederlandse markt, legaal? Wie moet hier in Nederland toezicht op houden?

1) http://www.bellmark-casino.com/casino/novomatic/

Bron: TweedeKamer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *