VBC: Publieke sector moet steentje bijdragen

VBC-PerslogoWILLEMSTAD — De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) vindt de reactie van overheidsvakbonden op de regeringsvoorstellen om als overheid te bezuinigen op personeelslasten ‘voorspelbaar’. De zeven vakbonden die overheidspersoneel vertegenwoordigen hadden eerder aangekondigd om morgen te gaan staken middels een vergadering onder werktijd.

De VBC heeft kennisgenomen van de voorstellen van de regering om in het kader van het structureel gezond maken van de overheidsfinanciën de uitgaven van de overheid te verminderen”, zo schrijft de VBC in een persbericht.

Er dient onder meer bezuinigd te worden op het onderdeel personeelslasten, een van de grootste uitgavenposten van de overheid.
Concreet gaat het om maatregelen zoals

  • het aanpassen van de pensioenregeling (middelloon),
  • het afschaffen van de VUT-regeling,
  • het opschorten van indexering en loontreden en
  • halvering van het vakantiegeld.

Tegelijkertijd zal er compensatie worden verstrekt op het gebied van AOV-overbrugging, en in de ziektekostenverzekering.
De besparingen lopen op van 15 miljoen gulden in 2013 tot 50 miljoen gulden in 2016.”

Volgens de VBC is het voorspelbaar dat de overheidsvakbonden tegen de voorgestelde maatregelen zijn. Volgens de vakbonden zou de regering tegen het Sociaal Statuut handelden.

“Als alternatief hebben de vakbonden een pakket van grotendeels inkomstenverhogende maatregelen voorgesteld dat door de regering is afgewezen omdat hier al aan wordt gewerkt. Uit protest wordt thans overwogen om een staking uit te roepen”, vervolgt de VBC.

Billijk
De VBC is het eens met de regering om te bezuinigen en vindt het de hoogste tijd dat de werknemers in de publieke sector hun steentje bijdragen aan het gezond maken van de overheidsfinanciën.

De rest van de gemeenschap is al geconfronteerd met tal van lastenverzwarende maatregelen om de overheidsfinanciën in orde te krijgen zodat onder andere de salarissen en andere lasten van de werknemers in de publieke sector doorbetaald kunnen worden.
Dat deze werknemers ook een bijdrage moeten leveren is niet meer dan billijk.
Niet vergeten moet worden dat de gemiddelde jaarbeloning van een werknemer in de publieke sector 122.639 gulden per persoon bedraagt.
Voor Curaçao is dit zeer riant.
Een dergelijke beloning biedt meer dan voldoende ruimte om invulling te geven aan het telkens door dezelfde vakbonden gehanteerde uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen
”.

De door de overheidsvakbonden aangedragen alternatieven, zoals inning van achterstallige belastingen en introductie van nieuwe zijn volgens de werkgeversorganisatie geen bezuinigingsmaatregelen.

Het niet voldoen aan de compliance impliceert dat het overheidsapparaat, ondanks de bovenmatige salarissen die worden uitgekeerd, niet efficiënt en naar behoren werkt.
Waarom zouden deze riante beloningen dan gehandhaafd moeten worden?
De gemeenschap krijgt geen waar voor zijn geld.
Voor zover er nog sprake is van achterstallige belastingen dan dienen de opbrengsten gebruikt te worden om de overheidstekorten van 2010, 2011 en 2012 te dekken zoals terecht door de regering is geconstateerd
.”

De stelling van de vakbonden dat de regering tegen het Sociaal Statuut handelt kan volgens de VBC gepareerd worden met het uitgangspunt ‘nood breekt wet’:

Ten tijde van het sluiten van het Sociaal Statuut in 2009 was de financiële situatie van het toekomstige land Curaçao een andere dan thans het geval is.
Externe ontwikkelingen na 2010 zoals de mondiale economische crisis eisen thans hun tol. Er moet gehandeld worden.”

De VBC doet een dringend beroep op de regering om de voorgestelde maatregelen door te voeren, ‘en niet, zoals bij introductie van de Basisverzekering Ziektekosten (bvz) het geval is geweest, de publieke sector te ontzien’.

Niets doen zoals de overheidsvakbonden eisen betekent geheid dat Curaçao zal belanden in een financiële en sociaal-economische crisis en chaos met als resultaat onder meer hoge werkloosheid, armoede, waardevermindering van de gulden en toenemende onveiligheid.
Staken zal dit proces alleen maar versnellen.
Als dit het doel is van de overheidsvakbonden dan moeten zij niet nalaten om dit middel toe te passen.
Zij zullen dan ook de verantwoordelijkheid moeten dragen voor de gevolgen die hieruit zullen voortvloeien”, zo besluit de VBC.

bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *