VBC: Sterfhuisconstructie voor private verzekeraars

WILLEMSTAD — De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) heeft kritiek op de inhoud en de totstandkoming van de landsverordening Basisverzekering Ziektekosten (BVZ). Volgens de VBC komt het erop neer dat private ziektekostenverzekeraars nu door middel van een sterfhuisconstructie moeten verdwijnen en dit is in tegenstrijd met eerder gemaakte afspraken bij de Nationale Dialoog.

“Op 18 januari jl. is de ontwerp-landsverordening BVZ aan de Staten aangeboden ter behandeling.
Op 23 januari werd een nota van wijziging door de regering ingediend en dezelfde dag wordt de ontwerp-verordening inclusief nota van wijziging door een meerderheid van de Staten aangenomen.
De nota van wijziging is voor de private ziektekostenverzekeringssector zeer ingrijpend.
Het komt namelijk erop neer dat dat private ziektekostenverzekeraars via een sterfhuisconstructie moeten verdwijnen.
Immers, private verzekeraars hebben na 1 februari 2013 nagenoeg geen enkele mogelijkheid meer om nieuwe klanten te werven.
Het gevolg hiervan is geleidelijk vergrijzing en inkrimping van hun portefeuilles terwijl de kosten toenemen”

, aldus de VBC in de meest recente nieuwsbrief.

Verborgen agenda

“Vanwaar deze plotselinge ommezwaai in beleid?
Bij de Nationale Dialoog-sessies die in het laatste kwartaal van vorig jaar werden gehouden, is door de overheidsrepresentanten de toezegging gedaan dat de markt voor private verzekeraars niet zou worden aangetast.
Nu blijkt dit anders te zijn.
Niet aan de indruk kan worden ontkomen dat van de kant van de overheid er sprake is van werken met verborgen agenda’s.
Deze aanpak heeft ieder geval bij de private verzekeraars geleid tot ernstige schending van het vertrouwen.
Ook de werkgevers die aan het dialoogproces hebben deelgenomen hebben grote moeite met deze inconsistente handelwijze.
De procesgang die gevolgd is om de wet BVZ tot stand te brengen roept ook de fundamentele vraag op of de nodige zorgvuldigheid in acht is genomen.
De uitspraak van de minister dat reparatiewetgeving zal worden uitgevoerd nog voordat de wet BZV door de Staten was behandeld, versterkt het beeld van onzorgvuldig handelen.
Waarom een wet in behandeling nemen en zelfs goedkeuren als van tevoren bekend is dat deze tekortkomingen vertoont?
Zou de ingrijpende nota van wijziging niet eerst voorgelegd moeten worden aan de Raad van Advies en/of de SER?
Is conform vigerende regels van het staatsrecht en de staatsregeling gehandeld? Kan gesproken worden van een rechtmatig tot stand gekomen wettelijke regeling?”

Ook andere vragen houden de VBC bezig zoals de vraag of het verstandig is om beleid, uitvoering en controle in handen te leggen van één en dezelfde organisatie en vraagt de vereniging zich af of de verhoging van het werkgeversdeel van de premie ‘niet zal leiden tot grootschalige herstructureringen bij bedrijven, resulterend in verlies aan arbeidsplaatsen’.

Voor de hele nieuwsbrief zie www.vbcuracao.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *