VBC vreest voor onafhankelijkheid mededingingsautoriteit

deur wagenwijd open voor beïnvloeding door minister

VBC-PerslogoWILLEMSTAD — De VBC (Vereniging Bedrijfsleven Curaçao) vindt de invoering van de landsverordening inzake concurrentie zinvol, als deze daadwerkelijk tot duurzame economische groei, grotere efficiency en lagere ‘costs of doing business’ leidt. Die kans wordt vergroot als de mededingingsautoriteit, ofwel de Fair Trade Authority (FTA), volstrekt onafhankelijk is, zo meldt de VBC in haar nieuwsbrief.

Volgens de VBC wordt deze voorwaarde in de memorie van toelichting (MVT) bij de ontwerp-landsverordening onderkend.
Via het verstrekken van de status van zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid wordt hieraan invulling gegeven.

Deze waarborg is echter onvoldoende omdat eveneens in de MVT wordt gesteld dat de minister van Economische Ontwikkeling verantwoordelijk is voor strategische zaken. Hieronder wordt verstaan nadere invulling van discretionaire bevoegdheden van de FTA door middel van beleidsregels. Hier wordt de deur wagenwijd opengezet voor beïnvloeding van de FTA door de minister en daarmee ondermijning van de onafhankelijkheid van dit instituut. Deze constructie moet derhalve ten sterkste worden afgeraden”, aldus de VBC.

In een brief van de sectordirecteur Beleidsorganisatie MEO wordt er melding van gemaakt dat vanwege gebrek aan voldoende middelen om de FTA te financieren MEO vooruitlopend zelf enkele sectoren gaat analyseren in plaats van de FTA. Dit zou de onafhankelijkheid van de FTA volledig ondermijnen en moet worden afgewezen.”

Een ander onderdeel dat van belang is om de onafhankelijkheid van de FTA te waarborgen, is volgens de VBC de samenstelling van de raad van de FTA.

De drie leden worden door de regering geselecteerd en per landsbesluit benoemd, geschorst en ontslagen. Deze constructie biedt veel ruimte om politiek te marchanderen. Ter minimalisering hiervan is het wellicht beter om het model van tripartisering toe te passen. Daarnaast dient gewerkt te worden met een profielschets. Kandidaten voor de raad van bestuur FTA kunnen pas worden benoemd na screening door bijvoorbeeld de SBTNO.”

Prioriteiten
De regering wil dat de mededingingsautoriteit belast wordt met ‘de bescherming van de welvaart van de consument door handhaving van regels die ontoelaatbare concurrentiebelemmeringen verbieden en concurrentie in het algemeen bevorderen, en door het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan een of meerdere ministers’.
Volgens de VBC moet, als de nieuwe landsverordening wordt ingevoerd, de prijzenverordening worden afgeschaft.

Niet alleen zou dit consistent zijn met de keuze van het Nederlandse/ Europese model, waar de prijzenverordening is geelimineerd, echter concurrentie is een veel effectiever en goedkoper regulerend mechanisme dan overheidsbemoeienis via allerlei prijzenverordeningen.”

In de landsverordening zijn ook enkele prioritaire sectoren aangewezen.

Dit zijn:

  • de groot- en detailhandel van levensmiddelen,
  • bancaire producten, d
  • e bouw van infrastructurele projecten,
  • import van geneesmiddelen en
  • internet.

De VBC vindt het onduidelijk hoe deze keuze tot stand is gekomen, ‘terwijl er nog andere sectoren zijn waar met het bevorderen van marktwerking en/of het aanpakken van verstoringen in de structuur van de markt nog aanzienlijke welvaartwinst kan worden behaald.

Onder meer kunnen hierbij activiteiten

  • in de haven, op de luchthaven,

  • bij water- en elektriciteitsvoorzieningen,

  • telecommunicatie en

  • lokaal transport worden genoemd.”

De invoering van de nieuwe wet zou volgens de regering een economische groei veroorzaken van 4 procent, dit vindt de VBC echter ook ambitieus.

Het is weinig realistisch om te verwachten dat met invoering van alleen de FTA dit doel bereikt gaat worden. Dit zal alleen kunnen als tegelijkertijd de andere knelpunten die investeringen belemmeren (onder andere bureaucratie, hoge costs of doing business, een starre en inflexibele arbeidsmarkt, lage arbeidsproductiviteit) worden aangepakt.”
Bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *