Verplicht pensioen in concurrentie aanbieden

Door pensioenuitvoerders

pensioenWILLEMSTAD — Het verplichte basispensioen moet in concurrentie aangeboden worden door pensioenuitvoerders die onder toezicht staan van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en die over een geldige licentie beschikken. Dat is een van de aanbevelingen in het eindadvies over het verplicht pensioen dat de Commissie Algemeen Werknemerspensioen afgelopen vrijdag heeft overhandigd aan de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Sherwin Josepha (PS).

Volgens het eindadvies geeft dat een prikkel aan pensioenuitvoerders, zijnde ondernemingspensioenfondsen of levensverzekeraars, om het belang van de deelnemer steeds voorop te stellen.

“Daarnaast sluit dit aan bij de huidige situatie waardoor de invoering zo min mogelijk marktverstoring oplevert”

, aldus het rapport, dat nog aan de Raad van Ministers moet worden aangeboden.
In het aanbevolen scenario van de commissie wordt de verplichte pensioenregeling ingevoerd op 1 januari 2014.
Aanleiding tot het instellen van de commissie was een ministerieel besluit in januari vorig jaar om het huidige pensioenstelsel te herstructureren.
De commissie kreeg de opdracht een pensioenvoorziening te ontwikkelen die werknemers na hun pensionering in staat stelt om de regie op hun eigen bestaan te behouden.
Volgens cijfers uit 2012 bouwt momenteel zo’n 50 procent van de werkende Curaçaose bevolking geen pensioen op en ontvangt een significant deel van de gepensioneerde bevolking enkel AOV.
Vanwege onder meer de vergrijzing zal het AOV-fonds de komende twintig jaar cumulatief een tekort van 7,6 miljard gulden gaan vertonen.

Premiestijging
Het verplicht pensioen is bedoeld voor

‘iedereen die ter zake van hier te lande verrichte arbeid aan premiebetaling onderworpen is’

, zo staat er in het advies.
Hieronder vallen onder meer werknemers in loondienst, maar ook kleine zelfstandigen en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers).
Andere onderdelen van het scenario dat de commissie opstelde zijn onder andere dat de premie gelijkelijk tussen werknemer en werkgever wordt verdeeld. In 2014 zou de premie 2 procent zijn waarbij de werknemer en werkgever allebei 1 procent bijdragen, oplopend met tweemaal een stijging van 0,5 procent per jaar tot 6 procent in 2018.
De premiegrondslag is het ‘pensioengevend inkomen’ dat bestaat uit twaalf maal het vaste brutosalaris per maand, eventueel vermeerderd met andere structurele beloningscomponenten.
Ook wordt uitgegaan van een economische groei van 1 procent per jaar over de komende twintig jaar met daardoor een veronderstelde salarisstijging van 2,2 procent per jaar. Hierbij is rekening gehouden met de invloed van verzwaarde premielasten op de koopkracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *