Verplichte reserves op 1 mld. stabiel

100 dollar newWillemstad/Philipsburg – Gedurende de maand oktober 2013 heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) het percentage van de verplichte reserve niet gewijzigd, waardoor het op 16,50 procent bleef staan.

Dit blijkt uit een toelichting op de afgelopen week gepubliceerde verkorte balans van de CBCS. Ondanks het gelijke percentage nam het uitstaande bedrag van de verplichte reserves licht af met 1,2 miljoen gulden, als gevolg van een daling in de grondslag op basis waarvan deze worden berekend.
Per eind oktober bedroegen de verplichte reserves die commerciële banken bij de CBCS aanhouden ruim 1 miljard gulden (namelijk 1.027,3 miljoen).
Tijdens de tweewekelijkse CD-veilingen, heeft de Centrale Bank zich enkel gericht op de herfinanciering van vervallende CD’s (certificates of deposit).
Het uitstaande bedrag aan CD’s bleef daardoor onveranderd: 26 miljoen.
De basisgeldhoeveelheid – dat is de opstelsom van de bankbiljetten en munten in circulatie en de zogeheten rekening- courant tegoeden van de commerciële banken bij de CBCS – daalde met 39,5 miljoen.
Dit als gevolg van een afname van de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken met 40,2 miljoen gulden (tot 111,5 miljoen).
Deze afname werd vooral veroorzaakt door de netto aankoop van deviezen bij de CBCS.
De bankbiljetten en munten in omloop staan voor 387,8 miljoen op de balans.
De netto positie van de overheid bij de Centrale Bank verbeterde met 101,9 miljoen door een stijging van de deposito’s van de voormalige centrale overheid van de Nederlandse Antillen.
Deze stijging is gerelateerd aan een gerechtelijke schikking tussen – zoals de CBCS het omschrijft – ‘twee partijen waarvan één van de partijen 70 miljoen dollar in depot bij de griffie moest storten als zekerheid voor een claim van de andere partij’.

,,De twee partijen zijn PDV Marina SA en CH Offshore Ltd”, schrijft de CBCS in een toelichting.

,,CH Offshore had schepen van PDV Marina in beslag genomen in de haven van Willemstad als zekerheid voor een vordering die CH Offshore heeft op PDV Marina. Nadat het deposito was gestort, heeft CH Offshore de schepen vrijgegeven in afwachting van de verdere juridische afhandeling.”

De verbetering van de netto positie van de overheid werd enigszins tenietgedaan door een daling van de deposito’s van de overheid van Curaçao met 21,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van rentebetalingen aan het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op uitstaande schulden.
De rentebetalingen aan het ministerie van BZK in combinatie met transacties door de Centrale Bank van Aruba (CBA) en een commerciële bank op Bonaire verklaren de toename van 41,6 miljoen in de post ‘Verplichtingen aan niet-ingezetenen’.
Ten slotte is de post ‘Deviezen’ aan de activazijde van de balans gestegen met 103,3 miljoen, grotendeels als gevolg van de eerder genoemde storting van 70 miljoen dollar in depot bij de Griffie, maar iets tenietgedaan door de netto aankoop van deviezen door de commerciële banken bij de gezamenlijke Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De balans vertoonde per ultimo oktober een deviezenvoorraad van 2.044,8 miljoen (ruim 2 miljard dus).
En de goudvoorraad daalt licht, 1,9 miljoen, in waarde tot een totaalbedrag van 996,3 miljoen (bijna 1 miljard).
Het balanstotaal steeg in de maand oktober met 102,9 miljoen naar 3.677,7 miljoen gulden.
Zo publiceerde de CBCS afgelopen week.

Bron: Antilliaans Dagblad

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *