Voorstel versobering pensioenen en afschaffing vut-regeling

Overleg tussen overheid en ambtenaren:

Etienne van der HorstWILLEMSTAD — De partijen staan nog ver van elkaar, maar we zitten in ieder geval om de tafel. In deze bewoordingen reageert minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) op de eerste vergadering met overheidsvakbonden Abvo, NAPB, STrAF en SAP, die afgelopen maandag werd gehouden over maatregelen die de overheid wil nemen om haar personeelskosten te verlagen.

Van der Horst wenste desgevraagd niet inhoudelijk op de voorstellen in te gaan, maar Abvo-voorzitter Wendy Calmes was wel bereid dit te doen.
De maatregelen gaan uit van onder meer de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd voor ambtenaren van 60 naar 65 jaar.
Verder wordt afgestapt van het systeem van eindloon, naar middenloon.
Dit houdt in dat ambtenaren straks, in tegenstelling tot nu, een pensioen zullen krijgen dat niet meer gebaseerd is op hun laatstgenoten salaris, maar op een gemiddeld salaris over een aantal jaren.
Verder wil de overheid ook de duurtetoeslag, de tegemoetkoming voor de gestegen kosten van levensonderhoud, die ook onderdeel is van het pensioen, niet meer indexeren.
In de plannen die tijdens de eerste bijeenkomst aan bod kwamen, wordt ook melding gemaakt van afschaffing van de VUT-regeling, die het mogelijk maakt voor personen die tegen hun pensioen aanzitten om eerder met pensioen te gaan.
De overheid heeft ook plannen gepresenteerd voor bevriezing van de indexering van salarissen van overheidspersoneel voor een periode van twee jaar.
Ook de vakantieuitkering en de indexering van loontredes, periodieke verhogingen die afhankelijk zijn van een evaluatie, zullen worden gehalveerd.
Calmes stelt dat bepaalde voorstellen van de regering onacceptabel en zelfs onbespreekbaar zijn. Hij verwijst in dat kader naar het Sociaal Statuut, waarin de arbeidsvoorwaarden van al het overheidspersoneel tot medio 2015 zijn vastgelegd.

Het Sociaal Statuut is in de wet opgenomen. Daar kan de regering niet aankomen. We gaan om de tafel zitten. We gaan ons best doen om tot een akkoord te komen. Maar duidelijk is wel dat de leden het laatste woord hebben.”

Van der Horst vond de eerste vergadering op zijn beurt een positieve ervaring.

Eerst was er een stellingname, toen discussies in de media en daarop volgden brieven over en weer. Het is goed dat wij nu om de tafel zitten. Beide partijen hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om informatie op te vragen en om van gedachten te wisselen”, aldus de minister.

De besprekingen vonden plaats in het kader van de vergadering van het aanspreekteam, waarin overheidsvakbonden en de regering van gedachten wisselen, voordat deze onderwerpen in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) besproken worden.
Er is haast geboden met het bereiken van een akkoord.
Eerder al had de regering aangegeven dat de maatregelen per 1 januari 2014 van kracht moeten zijn.
Hierover wilde Van der Horst vanochtend alleen maar zeggen dat het zo snel mogelijk moet gebeuren.

En dan heb ik het niet over maanden, maar over weken.”

De verschillende partijen zitten morgen nogmaals om de tafel in de setting van het aanspreekteam.
Verder staan er ook besprekingen gepland voor donderdag en vrijdag.
De bijeenkomst van vrijdag zal in het kader van de CGOA zijn, waar er formeel over de voorstellen van de regering gesproken kan worden.

bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *