Vrij onderwijs niet te bekostigen

Willemstad – Uit een schrijven van de Sector Directeur Financieel beleid en Begrotingsbeheer en de secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) aan de Raad van Ministers (RvM) blijkt dat de bekostiging van het vrije onderwijs (enseñansa liber) nagenoeg onmogelijk is. De brief is van september van dit jaar, maar nu pas publiekelijk gemaakt.

 

Of ‘enseñansa liber’ ook echt een feit is, zoals de poster aangeeft, is nog maar de vraag. Op de foto de toenmalige minister van Onderwijs, Rubia Bitorina (links) en SSC-directeur Margit de Freitas.  FOTO JEU OLIMPIO

Of ‘enseñansa liber’ ook echt een feit is, zoals de poster aangeeft, is nog maar de vraag. Op de foto de toenmalige minister van Onderwijs, Rubia Bitorina (links) en SSC-directeur Margit de Freitas.
FOTO JEU OLIMPIO

Na een opsomming van alle mogelijkheden, die allen ongunstig blijken, wordt de RvM uiteindelijk gevraagd om over vijf punten een besluit te nemen.
Een van die punten is om de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) mee te delen dat de stichting zelf moet opdraaien voor de bekostiging van de werkzaamheden in verband met het vrije (gratis) onderwijs.
Het gaat om een bedrag van 1.350.000 gulden.
De operationele kosten van 2 miljoen gulden bij de SSC zijn naar de mening van het ministerie van Financiën te hoog begroot.
De SSC ontvangt namelijk al een tegemoetkoming middels subsidie voor de kosten die gemaakt worden in het kader van het project vrij onderwijs.
Voorgesteld wordt om het opgevoerde bedrag daarom te korten met 650.000 gulden en de rest door SSC te laten bekostigen uit de eigen reserves.
Naast de eigen bekostiging door SSC is ook aangegeven dat de RvM een besluit moet nemen over de dividenduitkering van de Refineria di Kòrsou (RdK).
RdK heeft zelf aangegeven een negatieve cashflow te hebben, bovendien was 10 miljoen gulden dividend bestemd voor het sluitend maken van de begroting en niet voor het gratis onderwijs, zo wordt in de brief eraan toegevoegd.
Verder zou de RvM moeten beslissen over het aanwenden van gelden uit andere overheids-nv’s. Maar in het schrijven wordt hier direct bij gesteld:

,,Opgemerkt zij dat dit af te raden is gelet op het feit dat het niet de bedoeling kan en mag zijn om structurele kosten te dekken met gelden afkomstig van nv’s van de overheid. Gelden van overheids-nv’s moeten eerst aangewend worden om de begroting sluitend te maken.”

Herstelmaatregelen ongunstig
Er is een voorstel gedaan om verschillende stichtingen samen te voegen om zodoende geld uit te sparen.
Het gaat om de stichtingen

  • Fundashon Material pa Skol (FMS),
  • Fundashon pa Inovashon di Enseñansa na Kòrsou (FIdE),
  • Sentro pa Guia Edukashonal (SGE) en
  • Fundashon Planifikashon di Enseñansa (FPI).

Hierover is echter geen besluit genomen.
Het vormt een van de voorgestelde plannen van de werkgroep SO2 ‘Bekostiging Bijzonder Onderwijs’.
In de voorstellen van SO2 worden nog meer ‘herstelmaatregelen’ voorgesteld zoals bijvoorbeeld

  • het niet indexeren van de loontrede van het onderwijspersoneel,
  • het verlagen van de begeleidingsuren van leerlingen,
  • de interne coördinatieuren,
  • de materiële vergoeding en
  • herinvoeren van het schoolgeld voor het voortgezet onderwijs.

Maar hierover wordt in de brief naar de RvM gesteld:

,,Het ministerie van OWCS geeft aan dat door akkoord te gaan met de genoemde herstelmaatregelen de kwaliteit van het onderwijs wordt aangetast.”

Er wordt tot slot geconstateerd dat het ministerie voor OWCS niet beschikt over de financiële middelen om aan haar contractuele verplichtingen te kunnen voldoen.
Er is een tekort, maar het juiste bedrag hiervan is niet bekend.
In het schrijven staat:

,,Op de begroting van het ministerie van OWCS is er geen ruimte, om zelf het project ‘enseñansa liber’ te kunnen bekostigen.
Landsbreed is ook geen dekking te vinden.

,,Andere ministers hebben aangegeven ook extra financiële middelen nodig te hebben”, aldus het schrijven.

Zoals de minister van Justitie, van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) en Gezondheid, Natuur en Milieu (GMN) in verband met de basisverzekering ziektekosten (bvz).

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *