Wechi wacht nog op een besluit

In het ambitieuze plan wordt Wechi ingedeeld in stedelijk-, dorp-, landelijk-, heuvel- en parkgebied.

In het ambitieuze plan wordt Wechi ingedeeld in stedelijk-, dorp-, landelijk-, heuvel- en parkgebied.

Willemstad – De bestemming van Wechi is nog niet officieel vastgesteld. ,,Het ligt nu in handen van de overheid om er een definitief besluit over te nemen”, aldus Arthur Con, directeur van de Fundashon Kas Popular (FKP).

Het hele gebied, zowel het ‘Open Land’ als de witte vlek op de kaart, zijn ontbost. Hoewel ‘Open Land’ betekent dat de overheid dit gebied wil handhaven in de staat waarin het was op het moment dat het Eilandelijk OntwikkelingsPlan (EOP) werd vastgesteld en goedgekeurd, betekent de term tegelijkertijd dat ‘in een later stadium de gewenste ontwikkeling alsnog bepaald kan worden’.

Milieuorganisatie Amigu di Tera, die in april 2009 een bezwaar indiende bij de Ombudsman, stelt dat de Eilandsoverheid het landgoed Wechi tot ‘Open Land’ met de mogelijkheid er ‘onder voorwaarden’ te bouwen heeft bestempeld, nadat de gouverneur eerdere plannen afkeurde. De milieuorganisatie vreest voor terugkeer van de vroegere, door de gouverneur afgekeurde, bestemming.

Daarnaast stelt de organisatie dat de FKP met de ontbossing en de plannen een ‘fait accompli’ wil creëren. Toch zijn in het nieuwe plan de overwegingen meegenomen van andere organisaties die eerder protest aantekenden, zoals biologische onderzoekscentrum Carmabi, het antropologisch instituut NAAM en de Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Allen geven nu aan inbreng te willen hebben in de verdere ontwikkeling. Ten aanzien van het EOP staat in het masterplan: ,,Het is gewenst dat het hele gebied een nieuwe bestemming krijgt waarbinnen dit Masterplan gerealiseerd kan worden.”

Voorgesteld wordt het EOP aan te passen en uit te werken en Wechi de bestemming van ‘stedelijk gebied’ te geven. Daarnaast is het nodig ontheffing te krijgen voor toegestane bouwhoogten en dichtheden, zo staat onder het kopje ‘juridische context’.

Het rapport verwijst naar het regeerakkoord van 2007 waar uitgegaan wordt van een ‘optimaler gebruik van gronden, waarbij de nadruk wordt gelegd op hogere bebouwing dan tot nu toe gebruikelijk’. De overheid geeft dus zelf aan de ontwikkeling belangrijk te vinden, zo word geconcludeerd in het plan van FKP.

Integraliteit is uitgangspunt

Uitgangspunten in de plannen zijn dat de wijk groen moet zijn, leefbaar en veilig. De bedoeling van FKP is de ‘integraliteit’. Veel verschillende doegroepen moeten er kunnen samenwonen, zoals individuele mensen, gezinnen, verschillende culturen en inkomensgroepen, jong en oud.

Vijftig procent van de woningen is gericht op de lagere inkomensgroepen, waaronder huurwoningen en kamers voor studenten, starterswoningen en volkswoningen.

De andere helft is voor midden en hogere inkomensgroepen die kunnen huren of kopen. Het gebied is 134 hectare groot, waarvan 55 hectare gebruikt wordt voor wegen, waterafvoer, groenvoorziening, sportvelden en andere sociale voorzieningen.

Er resteert in de plannen tachtig hectare voor woongebied, waarop 2500 woningen gebouwd kunnen worden, zo staat in de plannen. Om de wijk leefbaar te maken wordt gedacht aan basisvoorzieningen zoals scholen, winkels, medische voorzieningen en recreatiegebieden.

Verder is gedacht aan verkeersveiligheid en sociale veiligheid in de vorm van overzichtelijkheid, voldoende straatverlichting en sociale controle. Rond het landhuis is het mogelijk om volkstuinen te creëren ‘waar bewoners van binnen en buiten de wijk voor eigen consumptie groeten en fruit kunnen (leren) kweken’.

De wijk wordt verrijkt met ‘miradors’ op hoge punten en waterparken, vergelijkbaar met Suriname en Costa Rica.

Financiën

Op dit moment wordt er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de financiering, zo stelt FKP-directeur Arthur Con. Voorwaarde is dat de overheid de infrastructuur voor haar rekening neemt.

Ook is financiering mogelijk binnen de ontwikkeling van de zogenoemde ‘prachtwijken’ via de Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Usona).

Hier is volgens Con echter nog geen specifieke aanvraag voor ingediend. Doel van de FKP is om kostendekkend te kunnen ontwikkelen.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Project Wechi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *