Zorginstellingen tegen AVBZ als schommelfonds

artsenWILLEMSTAD — De Stichting Federatie van Zorginstellingen (de Federatie) is van mening dat het AVBZ-fonds, dat volgens de plannen van de regering zal worden overgenomen door de SVB, als zelfstandig fonds gehandhaafd moet blijven. Het samenbrengen van de middelen van het AVBZ- fonds met de andere SVB-fondsen heeft volgens de Federatie desastreuze gevolgen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het fonds zal gebruikt worden om tekorten van andere fondsen, zoals het AOV-fonds en het ZVfonds, te dekken.

In mei vorig jaar heeft de Federatie overleg gevoerd met de toenmalige Statencommissie voor de Gezondheidszorg. Zij steunden het standpunt van de Federatie.
Volgens de zorginstellingen wordt het AVBZ-fonds onterecht als een rijk fonds aangemerkt.
De reserves die binnen het AVBZfonds zijn opgebouwd hebben een heel specifiek doel.

“Het geld dat in het verleden is opgebouwd is de zogenaamde ‘vergrijzingreserve’ en is nu hard nodig om de snel stijgende vraag naar verpleging en verzorging op te kunnen vangen”

, aldus de Federatie in een persbericht.
De zorginstellingen in de ouderenzorg en de thuiszorg hebben te maken met grote financiële tekorten. Als de tekorten niet op korte termijn wordt aangevuld dreigen enkele voorzieningen te sluiten. De Federatie eist dan ook dat alle reeds aangegane verplichtingen van BZV met de zorginstellingen doorgang moeten vinden.
Verder pleiten de zorginstellingen voor de aanpassing van de tarieven in de geestelijke gezondheidszorg. Deze zijn sinds 2000 niet meer aangepast, terwijl de kosten voor het verlenen van zorg wel jaarlijks zijn gestegen en het aantal zorgbehoevenden snel toeneemt.

Volgens de Federatie is er bij de gehandicaptenzorg sprake van grote wachtlijsten.

“Bovendien laat de praktijk zien dat er nogal wat mensen zijn die volgens de wet in aanmerking komen voor AVBZ-zorg, maar deze zorg niet krijgen, omdat de toegang tot het fonds niet goed is geregeld”

, aldus de Federatie.
Ook stelt de Federatie dat het fonds nog veel te weinig heeft geïnvesteerd in nieuwe woonvoorzieningen, terwijl voor dit doel wel gelden zijn opgebouwd.

“Het investeringsplan van het BZV dat enkele jaren geleden is opgesteld, is nooit uitgevoerd. Het gevolg is dat de achterstanden in de huisvesting van met name verpleeg- en verzorgingshuizen, waar traditioneel veel ouderen verblijven, steeds groter worden. Het wegwerken van achterstallig onderhoud en het plegen van nieuwbouw is nodig om nu en in de toekomst aan de stijgende vraag naar geschikte huisvesting te kunnen voldoen. En juist de laatste maanden zijn hierover goede afspraken gemaakt met het huidige bestuur van de BZV en de uitvoering hiervan dient doorgang te vinden”

, aldus de Federatie.
De Federatie heeft nu sterk de indruk dat in alle plannen die erop gericht zijn om te komen tot een nieuw zorgstelsel, de meest kwetsbaren over het hoofd worden gezien.
De Federatie doet een beroep op zowel BZV als de overheid om te komen tot meer investeringen vanuit het AVBZfonds zodat niet alleen bestaande achterstanden weggewerkt worden, maar deze zorg ook in de toekomst aan iedereen geboden kan worden die hier volgens de wet recht op heeft.
Leden van de Federatie zijn;

  • de SGR-groep,
  • Stichting Birgen di Rosario,
  • Stichting Verpleeghuizen Betèsda,
  • Stichting Wit Gele Kruis,
  • Stichting Thuiszorg Banda’Abou,
  • Stichting GGz Curaçao,
  • Stichting PSI,
  • Fundashon Mariadal
  • en Fundashon pa Maneho di Adikshon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *