Opinie | Rocco Tjon: CAFT na-apen populair onder journalisten en politici

Arubaans parlementariër Rocco Tjon (MEP)

Zoals moge blijken uit de onlangs uitgebrachte uitvoeringsrapportage 2018 (MinFec/19/P3881, d.d. 19 februari 2019) waarin informatie ten aanzien van de middelen- en kostenrealisatie van het gevoerde beleid van het kabinet Wever-Croes gegeven wordt, ligt het financieringstekort (-2.5%) over 2018 ruim lager dan hetgeen afgesproken was tussen Nederland en Aruba.

Dit is de reden waarom de fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij op Aruba de beste journalist van het Koninkrijk verzocht om zorgvuldig te werk te gaan. Uit zeer betrouwbare bron weet ik namelijk dat deze fractievoorzitter niet benaderd is door deze journalist. Het was een simpel verzoek om niet klakkeloos berichten over te nemen en bijvoorbeeld het CAFT na te apen.

CONTROLE DOOR DE STATEN
Het Parlement van Aruba heeft een motie ingediend en de regering aangedrongen om a.d.h.v. uitputtingscijfers structureel verantwoording af te leggen. Overigens heeft er vorige week ook een openbare vergadering plaatsgevonden over de recente ontwikkelingen m.b.t. de overheidsfinanciën en het toezicht. Op Aruba zijn we grote voorstanders van actief burgerschap en wereldwijd kunnen deze vergaderingen gevolgd worden. Ervaring leert dat betweters die van na-apen houden geen oor hebben voor tegenstrijdige berichtgeving en daarom verspillen wij op Aruba geen tijd aan hen. Als Statenleden, binnen een rechtstaat stellen wij de vragen aan de regering en controleren wij hen. Betweters buiten de politiek kunnen de ontwikkelingen van nabij volgen en eenzijdige artikelen hierover schrijven.

EEN NIEUWE LANDSVERORDENING
Op 20 februari 2019 heeft de Staten van Aruba een motie aangenomen waarin de regering aangedrongen wordt om zo spoedig mogelijk het nieuwe ontwerp tot wijziging van de LAFT aan de Staten aan te bieden, daar het protocol tussen de landen Aruba en Nederland, het recht tot vaststellen van landsverordeningen door de Arubaanse regering en Staten ( in de zin van artikel V.I van de Staatsregeling van Aruba) niet kan inperken. Conform antwoord van de Minister van financiën zal naar alle waarschijnlijkheid dit concept in maart a.s. aangeboden worden. Onze beste journalist hoeft dus niet eindeloos meer te wachten en had dit kunnen weten als hij misschien vragen hierover gesteld had aan Statenleden van Aruba.

WERKWIJZE CAFT
Desondanks dat het gevoerde beleid van de huidige regering resulteert in betere overheidsfinanciën baart de werkwijze van het CAFT ons zorgen. Enkele van de vragen die gesteld zijn door het CAFT betreft interne landsaangelegenheden, welke overigens geregeld zijn bij landsverordening. Staatsrechtelijk is het aldus niet mogelijk dat een Nederlands orgaan o.g.v. een protocol hierover toetst. Dat de overheidsfinanciën verbeterd zijn en dat ook de personeelskosten gedaald zijn blijkt uit de uitgebrachte uitvoeringsrapportage 2018. Dit rapport is opgesteld door de Arubaanse Directie Financiën in samenwerking met de Departamento di Impuesto, Departamento di Aduana en Departamento Recurso Humano.

KIEKEBOE!

TOT SLOT
De autonomie van de latere wetgever is zodanig dat zij niet gebonden is aan eerder door de wetgever gemaakte keuzes en kan aldus te allen tijde van eerder vastgestelde wetten afwijken dan wel wijzigen of afschaffen. Dat is een fundamentele democratische verworvenheid. De effectuering van wijzigingen die de door vrije verkiezingen gelegitimeerde wetgever nodig acht kan niet geblokkeerd worden. Ik ben geen jurist, maar de Raad van State benadrukt dit in haar schrijven d.d. 20 februari 2018, waarin zij uitleg geeft over haar standpunt dat het de wetgever vrijstaat om in een wet af te wijken van een reeds bestaande wet.

Dit geld ook overigens voor de beste journalist van het Koninkrijk. Na-apen is een keuze maar afwijken mag.

De Staten zal bij de behandeling van de LAFT binnenkort het constitutioneel aspect de nodige aandacht geven en waarborgen dat er deugdelijk financieel beheer is, hetgeen in eerste instantie conform het Statuut een landsaangelegenheid is.

Bron: Persbericht Rocco Tjon (MEP)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *