Tagarchief: Curacao Algemeen

Ruim 120.000 kilo drugs onderschept door FOL

Wisseling van de FOL-wachtWILLEMSTAD — Amerikaanse vliegtuigen die conform het FOL-verdrag drugstransporten opsporen, hebben van 1 oktober 2010 tot 30 september 2011, in totaal 120.000 kilogram drugs onderschept. Dit blijkt uit het evaluatierapport van de uitvoering van het verdrag inzake Forward Operating Locations (FOL) op Curaçao en Aruba, die onlangs aan de Staten is aangeboden.

Verder lezen

Minister moet illegalenproblematiek aanpakken

Partij KLA:

kla-logoWILLEMSTAD — De nieuwe politieke partij Kòrsou Liber Asosiá (KLA) van Christopher Middelhof roept de minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) dringend op om met een plan te komen voor illegalen op het eiland.

Verder lezen

Overheidsbonden boos en teleurgesteld

WILLEMSTAD — De overheidsbonden zijn boos en teleurgesteld dat de regering aan arbeidsvoorwaarden wil komen die wettelijk zijn vastgelegd. Dit stelt Abvo- voorzitter Wendy Calmes vanochtend. Zijn verklaringen komen nadat de overheidsvakbonden, Abvo, NAPB, STrAF en SAP al enkele vergaderingen achter de rug hebben met de regering over de voorgenomen maatregelen van de overheid om de personeelskosten structureel te verlagen. Verder lezen

SGTK krijgt antwoord

Alcides CovaWILLEMSTAD — Vakbond SGTK heeft vanochtend reacties gekregen van zowel aannemersvereniging AAV als de regering. Dit bevestigt Alcides Cova, voorzitter van de vakbond die opkomt voor de rechten van werknemers in dienst van aannemersbedrijven op het Isla-terrein. SGTK had voor vanmiddag 12 uur een ultimatum gesteld aan de overheid om een bijeenkomst tussen alle actoren bij het cao-conflict tussen SGTK en de AAV te beleggen.

Verder lezen

Konket: ‘Minister Francisca schiet eerst, en stelt dan pas vragen

Armin KonketWILLEMSTAD — PAR-Statenlid Armin Konket heeft elf vragen gesteld aan minister Jeanne-Marie Francisca van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) over het onderzoek van Soab binnen het ministerie. Volgens Konket handelde de minister volgens het motto ‘eerst schieten, en dan pas vragen stellen’ en nu blijkt dat ze hiermee onschuldige mensen heeft benadeeld.

Verder lezen

PROGRESO DI KORSOU

PROGRESO DI KORSOU

PROGRESO DI KORSOUPROGRESO
Nos mes ta goberná. Naturalmente no nos mes di bèrdè, pero mediante personanan ku nos a skohe komo nos representantenan den Parlamento di Pais Kòrsou. Poder ta di pueblo. Esei nos ta yama pues demokrasia. Di tur e formanan estatal esun di ménos malu, nan ta bisa. Pero tin hopi krítika riba polítika. Polítikonan semper ta okupá ku poder i ku nan mes òf nan amigunan. Polítikonan ta hasi poko pa e pueblo. Nan ta primintí tur sorto di kos, pero kasi nada no ta resultá. P’esei algu tin ku kambia.
Tur hende ke kambio. Pero no tur kambio ta nifiká tambe mehorashon. Hende ke perspektiva riba un mihó futuro. Por ehèmpel: un bon trabou, un bon salario. Bon edukashon. Un kuido di salú bon i pagabel. Un medio ambiente limpi. Polítiko íntegro. Bon kamindanan públiko. Un komunidat den kua respèt mutuo ta algu masha normal.
Den un palabra, loke hende ke ta bienestar. I bienestar pa tur hende i no solamente pa un grupo chikitu. Si nos ta konstruí pa futuro di Kòrsou e or’ei mester enbolbí tur hende i tur hende mester por kompartí e progreso.
Tin un grupo di persona ku gritunan pa reforma. E grupo di Gerrit Schotte. Nan lema: REFORMA. E grupo akí ke un otro sistema di elekshon. Pero un otro sistema di elekshon lo kondusí na mas bienestar pa e pueblo? I, bon mirá ta kiko e grupo ke?
Schotte ke pa un partido (sigur esun di dje) haña mas poder. Di akuerdo ku su vishon, den futuro, miembronan di parlamento no por bandoná nan partido sin entregá nan asiento den parlamento. E ke mas stabilidat, loke ta nifiká: mas poder den su man. E individuo (i e konsenshi individual) mester traha lugá pa e kolektivo (e partido), pero e partido aki finalmente, ta den gara fuerte di un òf algun individuo (disiplina di partido). Añadí na esaki tambe e minister presidente skohé i bo por pinta e panorama polítiko i e relashon di poder polítiko manera Schotte ke esakinan fásilmente. Ku eksepshon di un grupito di hende, ningun otro persona lo no bira kontentu ku esaki i ménos ainda mihó. No ta pòrnada ku su petishon ta asina vago ni tampoko no ta pòrnada ku “pan i wega” (un fiesta grandi ku bibida, pasapalo i muzik) tin ku yud’é yega na su firmanan.
Pueblo meresé mihó. Ademas un sistema di elekshon nobo no ta kondusí na un mihó polítiko. Si nos ke hasi di Kòrsou un pais (mas) bunita, kaminda tur hende por biba di forma agradabel, nos mes mester pone man na obra. No sinta warda ku di ariba ta imponé i ehekutá plannan. Nos ta wardando ya kaba demasiado. Nos por determiná nos futuro nos mes. Futuro ta den nos man. Huntu nos por realisá algu pa Kòrsou. Pero nos mester pone man na obra si. Mas lihé, mas mihó.
Reforma ta masha bon, pero e pueblo mester bira mihó di esaki si. P’esei no ta reforma mester ta sentral, sino progreso. PROGRESO! Mas prosperidat pero prinsipalmente mas bienestar pa tur hende. Yuda pensa riba futuro i pone bo ideanan na página di Facebook. Yuda konstruí Kòrsou. Traha huntu na bienestar di e pueblo di Kòrsou!
PROGRESO ke ta un movementu di pueblo. No un partido polítiko, pero sí un grupo ku tin influensia. Un grupo ku ta traha pa futuro. Un grupo ku ta skohe pa solidaridat i rèspèt.
Like i kompartí e página di Facebook. Huntu nos ta mas fuerte!
www.facebook.com/progresodikorsou

PROGRESO DI KORSOU

VOORUITGANG
Regeren doen we zelf. Niet echt zelf natuurlijk, maar via de mensen die wij als onze vertegenwoordigers in de Staten van het Land Curaçao hebben gekozen. De macht is aan het volk. Dat noemen we dan democratie. De minst slechte van alle staatsvormen, wordt wel gezegd. Maar er is veel kritiek op de politiek. Politici zijn altijd maar met macht en met zichzelf of hun vriendjes bezig. Politici doen te weinig voor het volk. Ze beloven van alles, maar er komt maar weinig van terecht. Er moet daarom iets veranderen.
Iedereen wil verandering. Maar niet iedere verandering is ook een verbetering. Wat mensen willen is perspectief op een betere toekomst. Denk aan bijvoorbeeld: Een leuke baan. Een goed inkomen. Goed onderwijs. Goede en betaalbare gezondheidszorg. Een schoon milieu. Integere politici. Goede wegen. Een samenleving waarin wederzijds respect heel normaal is.
Kortom, wat mensen willen is welzijn. En wel welzijn voor iedereen, en niet alleen voor een kleine groep. Als we bouwen aan de toekomst van Curaçao dan moet iedereen daarbij worden betrokken, en moet iedereen in de vooruitgang kunnen delen.
Er is een groep mensen die roept om hervormingen. De groep rond Gerrit Schotte. Hun kreet: REFORMA. Die groep wil een ander kiessysteem. Maar leidt een andere kiessysteem tot meer welzijn voor het volk? En wat wil die groep eigenlijk?
Schotte wil dat een partij (vooral de zijne) meer macht krijgt. In zijn visie mogen in de toekomst statenleden hun partij niet verlaten zonder hun statenzetel op te geven. Hij wil meer stabiliteit, wat zoveel wil zeggen als: meer macht in zijn handen. Het individu (en individuele geweten) moet plaatsmaken voor het collectief (de partij), maar die partij staat uiteindelijk in de sterke greep van één of enkele individuen (partijdiscipline). Voeg daar dan nog eens de gekozen minister-president aan toe, en je kunt het politieke landschap en de politieke machtsverhoudingen zoals Schotte die wil zo uittekenen. Behalve een klein groepje mensen, wordt niemand daar vrolijk van, laat staan beter. Zijn petitie is niet voor niets zo vaag opgesteld, en het is niet voor niets dat “brood & spelen” (een groot feest met drank, hapjes en muziek) hem aan zijn handtekeningen moeten helpen.
Het volk verdient beter. Bovendien leidt een nieuw kiesstelsel niet tot betere politici. Als we van Curaçao een (nog) mooier land willen maken, waarin het voor iedereen prettig leven is, dan moeten we zelf aan de slag. Niet wachten tot dat er van bovenaf plannen worden opgelegd en uitgevoerd. We wachten al te lang. We kunnen onze toekomst zelf bepalen. De toekomst ligt in onze handen. Wij kunnen met zijn allen iets van Curaçao maken. Maar dan moeten we wel aan de slag. Hoe eerder hoe beter.
Hervormingen zijn prima, maar het volk moet er wel beter van worden. Daarom moeten niet de hervormingen centraal staan, maar de vooruitgang. PROGRESO! Meer welvaart en vooral meer welzijn voor iedereen. Denk mee over de toekomst en plaats je ideeën op de Facebookpagina. Help mee met het opbouwen van Curaçao. Samen werken aan het welzijn van het volk van Curaçao!
PROGRESO wil een beweging van het volk zijn. Géén politieke partij, maar wel een groep die invloed uitoefent. Een groep die bouwt aan de toekomst. Een groep die kiest voor solidariteit en respect.
Like en deel onze Facebook pagina. Samen sterk!
www.facebook.com/progresodikorsou

PROGRESO DI KORSOU

PROGRESS
Governing is what we do ourselves. Obviously not by ourselves but via people we have elected as our representatives in the States of the Country of Curaçao. The people have the power. We call this democracy. The least bad of all forms of government, it is said. But there is a lot of criticism of politics. Politicians are always busy with power, with themselves or with their buddies. Politicians don’t do enough for the people. They promise all sorts, but hardly anything is accomplished. That is why something has to change.
Everybody wants a change. But not every change is also an improvement. What people want is a perspective on a better future. For instance: A nice job. A good income. Proper education. Good and affordable healthcare. A clean environment. Incorruptible politicians. Good roads. A society in which mutual respect is very normal.
In short, what people want is wellbeing. This means wellbeing for everybody and not merely for a small group. If we are building on the future of Curaçao everybody must be involved in this and everybody must be able to share in the progress.
There is a group of people calling for reforms. The group around Gerrit Schotte. Their slogan is: REFORMA. This group wants a different voting system. But will a different voting system lead to more wellbeing for the people? And what exactly does this group want?
Schotte wants a party (particularly his own) to have more power. In his vision of the future members of the States cannot leave their party without relinquishing their seat in the States. He wants more stability, which means: more power in his hands. The individual (and individual conscience) must make room for the collective (the party), but that party ends up in the strong grip of one or several individuals (party discipline). Just add to this the elected Minister-President, and you can straight away draw the political landscape and the political power relationships as desired by Schotte. Except for a small group of people, no-one else will be happier let alone better-off. His petition has not been formulated so vaguely for nothing and it is not for nothing that ‘bread & circuses’ (a big feast with alcohol, snacks and music) are needed to help him to collect his signatures.
The people deserve better. Moreover, a new voting system will not lead to better politicians. If we want to make Curaçao an (even) nicer country, where it is pleasant for everybody to live, we ourselves have to get started. Don’t wait until plans are imposed and executed from above. We have already been waiting far too long. We can determine our future ourselves. The future is in our hands. Together we can make something of Curaçao. But then we have to get started. The sooner the better.
Reforms are fine but it should be for the benefit of the people. That is why it is not the reforms but progress that should be central. PROGRESO! More prosperity and especially more wellbeing for everybody. Pool your thoughts about the future and place your ideas on our Facebook page. Help to build Curaçao. Work together for the wellbeing of the people of Curaçao!
PROGRESO wants to be a movement of the people. Not a political party but a group exerting influence. A group building the future. A group choosing solidarity and respect.

Like and share our Facebook page. Strong together!

www.facebook.com/progresodikorsou

Werknemers CDM krijgen inzage documenten

griffierechtWillemstad – De groep CDMwerknemers die een kort geding heeft aangespannen tegen de organisatie krijgt alsnog inzage in de notulen van de vergadering van de directie van CDM Holding van 29 december 2009, het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van CDM van 16 november 2007 en het besluit en de notulen van 26 maart 2009. Dat heeft het gerecht besloten.

Verder lezen

BE Esmeralda bezoekt Curaçao

esmeraldaHet Chileense opleidingsschip van de marine, Buque Escuela Esmeralda, bezoekt Curaçao van 23 tot 29 december. Het schip is het tweede grootste zeilschip ter wereld met vier masten. Kapitein Juan Andrés De la Maza staat aan het hoofd van de 335-koppige bemanning die uit 113 kadetten in opleiding en 35 vrouwelijke officiers bestaat. Belangstellenden hebben tijdens het bezoek alle mogelijkheid om een kijkje op het schip te nemen.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Vraagtekens PAR bij 2014 begroting

Nodige evenwicht om volk een adempauze te geven na vele maatregelen

logo-parWillemstad – Oppositiepartij PAR vraagt zich in een schriftelijke verklaring van fractieleider Zita Jesus-Leito af of de 1.695 miljoen die de regering in 2014 wil uitgeven, daadwerkelijk in staat is om de problemen in de samenleving naar behoren op te lossen en sociale vernieuwing te brengen.

Verder lezen

Brandbrief CDMwerkers aan PWFC

0310brandbriefWillemstad – Gisteren laat in de middag is een brief afgeleverd bij de voorzitter van de vakbond PWFC van de Curaçaose Droogdokmaatschappij (CDM), Angelo Meijer, kopie conform gestuurd naar de minister van Economische Ontwikkeling, Stanley Palm (PAIS), ondertekend door CDM-werknemers waarin zij hun grote zorgen uiten over het bedrijf.

Verder lezen

Eerste prioriteit ligt bij vliegveld zelf

hato2Willemstad – De prioriteit van de huidige regering ligt bij het vliegveld zelf en niet het gebied er omheen. Dat heeft minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling (PAIS) gisteren tijdens de wekelijkse persbijeenkomst van de ministerraad bekendgemaakt.

Verder lezen

Vrij onderwijs niet te bekostigen

Willemstad – Uit een schrijven van de Sector Directeur Financieel beleid en Begrotingsbeheer en de secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) aan de Raad van Ministers (RvM) blijkt dat de bekostiging van het vrije onderwijs (enseñansa liber) nagenoeg onmogelijk is. De brief is van september van dit jaar, maar nu pas publiekelijk gemaakt.

Verder lezen

Overval bij Fontein

overvallersWillemstad – Een 26-jarige man is donderdagochtend vroeg in zijn huis op Fontein overvallen. Het slachtoffer sliep toen hij buiten zijn kamer lawaai hoorde. Toen de man zijn kamerdeur open deed werd hij opgewacht door drie voor hem onbekende mannen.

Verder lezen

Geen krediet regering aan CDM

cdmWillemstad – De Curaçaose Dokmaatschappij (CDM) hoeft geen financiële hulp van de regering te verwachten bij het betalen van de claim van 80 miljoen dollar aan de drie Cubanen die in 2008 in Amerika een zaak tegen het Dok hebben aangespannen.

Verder lezen

Wifi in de binnenstad

free wifiWillemstad – Met ingang van 23 december zal de gehele binnenstad worden voorzien van gratis wireless internet (wifi).
Dat heeft minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling (PAIS) gisteren tijdens de wekelijkse persbijeenkomst van de ministerraad bekendgemaakt.
UTS zal belast zijn met de installatie. Gedurende de komende twee weken zal het telecommunicatiebedrijf bij de Megapier, het Rif Fort, het Brionplein, de Pontjesbrug en in Punda tot aan Marshe en Wilhelminaplein wifi-installaties plaatsen.
Vervolgens zal de wifi-verbinding op 23 december officieel worden geopend.
De internetverbinding zal gratis zijn voor iedereen.
Bij gebruik zal de gebruiker voor commerciële doeleinden wel worden verzocht zijn of haar e-mail adres op te geven.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Verlies UTS 16 miljoen

uts-smallWillemstad – Als de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen bij telecombedrijf UTS niet doorgevoerd worden, zal UTS op korte tot middenlange termijn verlieslijdend worden. Dat blijkt uit de eindejaarsprognose van 2013, zo schrijft ceo Paul de Geus van UTS in een brief aan de Raad van Commissarissen.

Verder lezen

Sint bezoekt Albert Schweitzer

sint bezoektZoals meerdere scholen kreeg ook de Albert Schweitzer-school gisteren bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten. Een buitengewoon gezellige dag, niet alleen voor de kinderen, maar ook de Pieten hebben zich zoals te zien is uitstekend vermaakt. Vandaag vieren de meeste scholen op Curaçao het Sinterklaasfeest.
FOTO MARILÈNE WILLEMSE

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Problemen Korpodeko

100 dollar newWillemstad – Korpodeko verkeert in financieel zwaar weer. Meer dan 50 procent van de verleende leningen worden niet terugbetaald en vorig jaar had de ontwikkelingsbank te maken met een verlies van wel 5,9 miljoen gulden.

Verder lezen

MFK wil opheldering over SOAB-advies verzekeringen

Bron: Versgeperst

logo-mfkCURAÇAO – De MFK heeft bij minister Ben Whiteman van Gezondheidszorg opheldering gevraagd over het advies van accountantsbureau SOAB. Dit bureau onderzocht of de premie basisverzekering ziektekosten voor ouderen verlaagd kan worden. De partij wil weten wat de regering daarmee van plan is.
Verder lezen

Kort Local Nieuws

kortjes
MEO verhuisd

WILLEMSTAD — Het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) is verhuisd naar de Pareraweg 45.
Het ministerie zit sinds 25 november op verdiepingen 3, 4 en 5 van de ‘Lighthouse’ van Amicasa in Parera.
Op de vierde verdieping is de receptiebalie voor bezoekers.
Economische vergunningen worden nog altijd afgegeven aan het vergunningenloket in Saliña.
Het MEO is bereikbaar op telefoonnummer 462-1444, fax 462-7590 en per e-mail [email protected] cw

bron: Amigoe

To Top

40 jaar Totolika vastgelegd

totolitoWILLEMSTAD — Oudervereniging Totolika, voor ouders van kinderen met een mentale beperking, bestaat veertig jaar.
Gisteren werd het jubileumboek met alle hoogtepunten sinds de oprichting van de vereniging gepresenteerd. Dat werd uitbundig gevierd bij het Hilton Hotel.
De vereniging werd in 1973 opgericht.
Een groep ouders wilde de leefsituatie van personen met een verstandelijke handicap verbeteren. Er bestonden in die tijd geen speciale voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Totolika wilde vooral werken aan de begeleiding van ouders, de bewustwording van de gemeenschap en het helpen opzetten van voorzieningen.

bron: Amigoe

To Top

Hema voorlopig niet op Curaçao

hema-logoWILLEMSTAD — Voorlopig komt er geen Hema op Curaçao, zo meldt Emile Ruempol, die als directeur business development onder meer verantwoordelijk is voor de internationale expansie van het Nederlandse warenhuis, desgevraagd aan de Amigoe.

Verder lezen

De juiste studie kiezen is een ‘must

studiekeuzeWILLEMSTAD — Een goede studiekeuze is heel belangrijk om een opleiding succesvol af te ronden. Daarom organiseert Jealaine Alexander-Wawoe vanaf morgen een drietal workshops om aankomende studenten te adviseren bij hun studiekeuze.

Verder lezen

Reforma de wijken in

reforma in de wijkWILLEMSTAD — Het team van Reforma onder leiding van Gerrit Schotte is de afgelopen weken weer actief geweest in de wijken.
Bewoners van onder meer

  • Fuik,
  • Ma  Luisa,
  • Stenen Koraal,
  • Hoenderberg,
  • Bándabou,
  • Bonam en
  • Sta.Maria

werden geïnformeerd over de plannen van de politieke hervormingsbeweging. Volgens het team van om handtekeningen te gaan verzamelen voor Reforma.
Het team  zal de komende tijd doorgaan met het bezoeken van de verschillende buurten op Curaçao.

reforma-hang
Geïnteresseerden kunnen via bellen met telefoonnummer 461-0250.

bron: Amigoe

To Top

Ledenvergadering SGTK uitgeroepen

Alcides CovaWILLEMSTAD — De leden van vakbond SGTK zijn boos en teleurgesteld. Dit stelt Alcides Cova, voorzitter van de vakbond voor personeel van aannemersbedrijven op het Isla-terrein. De leden wachten al sinds 1 januari van dit jaar op de uitbetaling van de in de cao geaccordeerde 3 procent salarisverhoging. Maar tot nu toe heeft de uitbetaling nog steeds niet plaatsgevonden.

Verder lezen

PS viert kinderfeest

©John Baselmans 2013

©John Baselmans 2013

WILLEMSTAD — De politieke partij Pueblo Soberano viert aanstaande zondag, 8 december, een speciaal feest dat op kinderen is gericht. Het feest heeft de naam ‘On Wichi i su muchanan’ (oom Wichi en zijn kinderen) meegekregen. On Wichi was een van de bijnamen van wijlen PS-oprichter Helmin Wiels. Wiels was nooit een fan van het Sinterklaasfeest en organiseerde in 2011 een alternatief feest, waarbij kinderen cadeautjes van hun ouders meekregen.

Verder lezen

Bestuursrechter niet de juiste in FWNK-zaak

Römer en Ider

wega di numberWILLEMSTAD — In de voorlopige voorziening waar de ontslagen bestuursleden Marius Römer en Elthon Ider van de Fundashon Wega di Number Korsou (FWNK) om verzochten om hun ontslag aan te vechten, heeft de bestuursrechter zich onbevoegd verklaard. Dit werd vandaag bekend.

Verder lezen

Wiels pest Candelaria weg uit Curaçaohuis

Bron: Versgeperst

Marvelyne Wiels Foto |  ANP

Marvelyne Wiels Foto | ANP

CURAÇAO – Marvelyne Wiels, de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, heeft in een ruzie met haar plaatvervanger Robert Candelaria diens dienstauto ingeruild voor een veel kleinere auto. Dit bevestigt Sheldry Osepa tegenover Versgeperst.com. Wie zijn bronnen zijn, wil hij niet zeggen.
Verder lezen

Kort Local Nieuws

kortjes
Afvloeiing UTS 48 mln

Willemstad – Ceo van telecombedrijf UTS Paul de Geus heeft gisteren in het radioprogramma Perspektiva van Z-86 aangegeven dat de afvloeiing van 200 personeelsleden zo’n 48 miljoen gulden zal gaan kosten.
De optie die daar tegenover stond was dat al het personeel dertig procent van het salaris zou moeten inleveren. De Geus kiest echter voor de ‘downsizing’, waarbij de 200 personeelsleden die het veld moeten ruimen nog zo’n 24 tot 30 maanden een financiële vergoeding zullen ontvangen, aldus De Geus.
Tevens is er een eenmalige regeling aangevraagd met de fiscus dat de financiële vergoeding die de ontslagen personeelsleden zullen ontvangen zoveel mogelijk belastingvrij zal zijn.

Bron: Antiliaans Dagblad

To Top

22 Jaar geëist in ADO-zaak

Openbaar Ministerie
Willemstad – De officier van justitie heeft gisteren een celstraf van 22 jaar geëist tegen de 27-jarige verdachte C.M. in de zaak waarbij in oktober 2011 in de kapperszaak ADO Den Haag in Saliña Ali Kani werd vermoord.

Advertentie

Verder lezen